Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. oktoober 2012

Siseveeteed ja looduskaitse: uued suunised

Komisjon avaldab uued sisevetel liiklemise ja looduskaitse suunised, et toetada seda olulist sektorit ELi keskkonnakaitsealaste õigusaktide kohaldamisel. Suunistes Siseveetransport ja Natura 2000 jätkusuutlik siseveeteede arendamine ja majandamine ELi linnudirektiivi ja loodusdirektiivi kontekstis selgitatakse, kuidas kõige paremini tagada, et sisevetel liiklemisega seotud tegevus oleks kooskõlas ELi keskkonnapoliitikaga üldiselt ning eelkõige looduskaitsealaste õigusaktidega. Dokumendis rõhutatakse ka sisevetel liiklemise tähtsust ELi transpordivõrgu pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamisel ning tõstetakse esile kõnealuse sektori seniseid looduskaitsesaavutusi.

Siseveetransport täidab paljudes Euroopa osades kaubaveol olulist rolli, lausus komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas. Seda transpordisektorit peetakse turvaliseks, energiatõhusaks ja muudest transpordiliikidest keskkonnasõbralikumaks. Kuid kuna siseveetransport toimub meie jõgedel, tuleb seda arendada keskkonnasäästlikult.” Keskkonnavolinik Janez Potočnik avaldas lootust, et kõnealune dokument aitab suurendada investorite, kavandajate, otsustajate ja looduskaitsjate vastastikust mõistmist ning võimaldab neil kavandada jätkusuutlikke laevatamisprojekte, mis vastavad siseveetranspordi eesmärkidele, kahjustamata samas jõgede ökoloogilist väärtust.

Suunistes lähenetakse siseveetranspordile ja looduskaitsele terviklikult. Dokumendis selgitatakse sisevetel liiklemise ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise poliitilisi aluseid Euroopas. Rõhutatakse, et Natura 2000 alad ei välista arendustegevust, kui selle käigus on tagatud piisav looduskaitsetase. Dokumendis selgitatakse ka ELi keskkonnaalastest õigusaktidest tulenevaid infrastruktuuri arendajate ja majandajate juriidilisi kohustusi, keskendudes eelkõige linnudirektiivile ja loodusdirektiivile. Kirjeldatakse mitut juhtumiuuringut ning tuuakse häid näiteid selle kohta, kuidas siseveeteede arendamine ja majandamine saab toimuda loodust kahjustamata. Esmajoones rõhutatakse suunistes tervikliku kavandamise eeliseid, kui infrastruktuuri arendamise igal etapil võetakse arvesse keskkonnanõudeid ning tagatakse aktiivselt ja läbipaistvalt eri sidusrühmade, sealhulgas vabaühenduste ja kodanikuühiskonna esindajate osalemine, mis aitab leida mõlema sektori jaoks sobivaid lahendusi.

Kõnealune dokument on neljas juhenddokument ELi looduskaitsealaste õigusaktide kohaldamise kohta ELi strateegilistes sektorites. Varem avaldatud suunistes käsitleti tuuleenergiat, selliste maavarade kaevandamist, mida ei kasutata energia tootmiseks ning sadamaid ja suudmealasid.

Taust

Natura 2000 on suur üleeuroopaline võrgustik inimtegevuse ühendamiseks looduskaitsega. Natura 2000 katab praegu ELi maismaaosast peaaegu 18% ja meredest rohkem kui 145 000 km2. Võrgustiku aladel võivad toimuda põllumajandusliku tootmise, transpordi, infrastruktuuri arendamise, turismi, metsanduse ja vabaaja veetmisega seotud tegevused, kui need on säästvad ning kooskõlas looduskeskkonda kaitsvate õigusaktidega.

Bioloogiline mitmekesisus meie planeedi elurikkus on piiratud ressurss ja see on suures ohus. Enneolematul hulgal liike on inimtegevuse tagajärjel hävinud, millel on pöördumatud tagajärjed meie tuleviku jaoks. Euroopa Liit võitleb selle vastu ning seadis endale hiljuti uued eesmärgid: peatada 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine Euroopas, kaitsta ökosüsteemiteenuseid (nt tolmeldamine) ja taastada need teenused seal, kus need on nõrgenenud, ning suurendada ELi panust bioloogilise mitmekesisuse vähenemise tõkestamisse kogu maailmas. Natura 2000 on üks peamine vahend selle eesmärgi saavutamisel.

Keskmiselt ulatub siseveetranspordi maht ligikaudu 140 miljardi tonnkilomeetrini aastas; aastane kaubaveomaht on umbes 500 miljonit tonni. ELi siseveeteede võrk hõlmab ligikaudu 37 000 km ulatuses veeteid 20 liikmesriigis; 12 liikmesriiki on siseveeteede kaudu otseselt ühendatud. Ehkki kõnealune kaubavedu moodustab üksnes väikese osa ELi üldisest transpordivõrgust ja -tegevusest, on see siiski suuremahuline, kusjuures väga suur osa siseveeteede võrgu läbilaskevõimest on veel kasutamata ning võimaldaks leevendada ELi maantee- ja raudteevõrgu koormust.

Dokumendis „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas” kehtestatakse ELi üldine eesmärk vähendada transpordist tulenevat kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 60 %, võttes samas arvesse eeldatavalt kasvavat nõudlust liikuvusvõimaluste järele. Seda eesmärki saab saavutada üksnes siis, kui kõik transpordiliigid annavad maksimaalse panuse säästva ja tervikliku transpordisüsteemi loomisse.

Siseveetranspordi võimaluste ärakasutamine on ELi transpordipoliitika jaoks väga oluline.

Vt ka:

Juhenddokument siseveetranspordi ja Natura 2000 kohta:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Juhenddokument Natura 2000 alade majandamise kohta:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Täiendav teave uusimate poliitikasuundade kohta siseveetranspordi sektoris:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar