Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2012

Εσωτερικές πλωτές οδοί και προστασία της φύσης: Νέες κατευθυντήριες γραμμές

Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και την προστασία της φύσης για να βοηθήσει αυτόν τον σημαντικό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Στις κατευθυντήριες γραμμές – «εσωτερικές πλωτές μεταφορές και Natura 2000 – βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των εσωτερικών πλωτών οδών στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα)» – αναλύεται ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εσωτερική ναυσιπλοΐα θα τηρούν την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ γενικά και την νομοθεσία για τη φύση ειδικότερα. Το έγγραφο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ως προς τη διασφάλιση, μακροπρόθεσμα, της αειφορίας του δικτύου μεταφορών της ΕΕ και υπογραμμίζει τα επιτεύγματα του εν λόγω τομέα ως προς την ενσωμάτωση της προστασίας της φύσης στις έως τώρα δραστηριότητές του.

«Οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά αγαθών σε πολλά μέρη της Ευρώπης» δήλωσε ο αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, αρμόδιος Επίτροπος για τις μεταφορές. «Αυτός ο τομέας μεταφορών θεωρείται ασφαλής, ενεργειακά αποδοτικός και πιο φιλικός προς το περιβάλλον από ό,τι άλλα μέσα μεταφοράς. Δεδομένου όμως ότι δεν αποτελεί τον μοναδικό χρήστη των ποταμών μας, πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο οικολογικά αειφορικό.» Ο κ. Janez Potočnik, αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον, εξέφρασε την ελπίδα ότι το εν λόγω έγγραφο θα αποτελέσει «χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση μεταξύ επενδυτών, υπεύθυνων σχεδιασμού, φορέων λήψης αποφάσεων και φορέων προώθησης της προστασίας της φύσης, που θα επιτρέπει τον σχεδιασμό έργων αειφορικής ναυσιπλοΐας τα οποία θα ανταποκρίνονται στους στόχους των εσωτερικών πλωτών μεταφορών τηρώντας ταυτόχρονα τις οικολογικές αξίες που ισχύουν για τους ποταμούς μας

Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές υιοθετείται ολιστική προσέγγιση ως προς τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και την προστασία της φύσης. Αναλύεται το πλαίσιο πολιτικής της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και της προστασίας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Τονίζεται ότι οι τόποι του δικτύου Natura 2000 δεν έχουν σχεδιαστεί ως «ζώνες μηδενικής ανάπτυξης» και ότι δεν αποκλείεται η ανάπτυξη νέων έργων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας της φύσης. Στο έγγραφο αναλύονται επίσης οι νομικές υποχρεώσεις των αναπτυξιακών φορέων και διαχειριστών υποδομών όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, εστιάζοντας ειδικότερα στις οδηγίες σχετικά με τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα. Παρουσιάζονται περιπτωσιολογικές μελέτες, με παραδείγματα ορθής πρακτικής που τεκμηριώνουν πώς η ανάπτυξη και η διαχείριση εσωτερικών πλωτών οδών μπορούν να συμβαδίζουν με την προστασία της φύσης. Στις κατευθυντήριες γραμμές δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, βάσει του οποίου οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης των υποδομών, ενώ εξασφαλίζεται με ενεργό και διαφανή τρόπο η συμμετοχή των διαφόρων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, με γνώμονα την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων για αμφότερες τις πλευρές.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το τέταρτο έγγραφο προσανατολισμού ως προς την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για το φυσικό περιβάλλον στο πλαίσιο στρατηγικών τομέων της ΕΕ. Προηγούμενα έγγραφα κατευθυντήριων γραμμών αφορούσαν την αιολική ενέργεια, τη βιομηχανία εξόρυξης μεταλλευμάτων για μη ενεργειακούς σκοπούς και τις εξελίξεις ως προς το θέμα των εκβολών ποταμών και των λιμένων.

Ιστορικό

Το Natura 2000 αποτελεί τεράστιο δίκτυο σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβαδίζει με την προστασία της φύσης. Σήμερα καλύπτει σχεδόν 18% της επιφάνειας της ΕΕ και πάνω από 145.000 km² των θαλασσών της. Δραστηριότητες όπως η γεωργία, οι μεταφορές, η ανάπτυξη των υποδομών, ο τουρισμός, η δασοκομία και η αναψυχή μπορούν να αναπτύσσονται εντός του εν λόγω δικτύου εφόσον είναι βιώσιμες και συμβαδίζουν με τη νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η βιοποικιλότητα – ο πεπερασμένος πόρος που συνιστά την ποικιλία των μορφών ζωής πάνω στη Γη - βρίσκεται σε κρίση. Τα είδη χάνονται με πρωτοφανή ρυθμό ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με ανεπανόρθωτες συνέπειες για το μέλλον μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταπολεμά αυτή την αρνητική εξέλιξη και έθεσε πρόσφατα ως νέο στόχο την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, με χρονικό ορίζοντα το 2020, την προστασία οικοσυστημικών υπηρεσιών όπως είναι η επικονίαση (και την αποκατάσταση των εν λόγω υπηρεσιών όπου αυτές έχουν υποστεί υποβάθμιση), καθώς και την αναβάθμιση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας. Το δίκτυο Natura 2000 συγκαταλέγεται στα κύρια στοιχεία που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Κατά τη διάρκεια ενός μέσου έτους, περίπου 140 δισεκ. τόνοι ανά χιλιόμετρο μεταφορικού έργου αφορούν εσωτερικές πλωτές οδούς, και αντιστοιχούν στη μεταφορά φορτίου περίπου 500 εκατομμυρίων τόνων. Το εσωτερικό δίκτυο πλωτών οδών στην ΕΕ περιλαμβάνει περίπου 37.000 km εσωτερικών πλωτών οδών σε 20 κράτη μέλη· 12 κράτη μέλη διασυνδέονται άμεσα μέσω εσωτερικών πλωτών οδών. Μολονότι αυτό αντιστοιχεί σε μικρό μόνον ποσοστό του συνόλου του δικτύου μεταφορών και της δραστηριότητας στην ΕΕ, αποτελεί ωστόσο σημαντικό όγκο μεταφερόμενου φορτίου σε ένα δίκτυο με τεράστιο περιθώριο χωρητικότητας, ικανής να ελαφρύνει τα πιο πολυσύχναστα μέρη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της ΕΕ.

Στον «Χάρτη πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών- Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» τίθεται ως γενικός στόχος για την ΕΕ η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις μεταφορές κατά 60% έως το 2050, με παράλληλη αντιμετώπιση της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης για κινητικότητα. Επιπλέον, αναγνωρίζεται ότι ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον όλοι οι τρόποι μεταφορών συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επίτευξη βιώσιμου, ολοκληρωμένου μελλοντικού συστήματος μεταφορών.

Η υλοποίηση του δυναμικού των εσωτερικών πλωτών μεταφορών αποτελεί ζωτικό μέρος του μείγματος πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις μεταφορές.

Βλέπε επίσης:

Έγγραφο προσανατολισμού σχετικά με τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και το δίκτυο Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Έγγραφα προσανατολισμού για τη διαχείριση του δικτύου των τόπων Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τις πολιτικές στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar