Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. oktober 2012

Ny vejledning: Transport ad de indre vandveje og naturbeskyttelse kan forenes

Kommissionen har udarbejdet en ny vejledning for sejlads på indre vandveje og naturbeskyttelse for at fremme gennemførelsen af EU's miljølovgivning på dette vigtige område. I vejledningen om transport ad indre vandveje og Natura 2000, som omhandler bæredygtig udvikling og forvaltning af indre vandveje med afsæt i EU's fugle- og habitatsdirektiver, redegøres der for, hvordan aktiviteter i forbindelse med sejlads på indre vandveje kan forenes med EU's miljøpolitik i almindelighed og naturlovgivningen i særdeleshed. Dokumentet understreger den betydning, som sejlads ad indre vandveje har for transportnetværkets langsigtede bæredygtighed, og fremhæver de resultater, som sektoren hidtil har nået med hensyn til at integrere naturbeskyttelse i sine aktiviteter.

"Transport ad indre vandveje spiller en vigtig rolle for godstransporten gennem flere dele af Europa" siger Kommissionens næstformand og kommissær for transport, Siim Kallas. "Denne form for transport er sikker, energieffektiv og mere miljøvenlig end andre transportmetoder. Eftersom transport ad de indre vandveje blot er én af mange måder at bruge vores floder på, skal den udvikles på en økologisk bæredygtig måde." Miljøkommissær Janez Potočnik håber, at dokumentet vil blive "et nyttigt værktøj, der øger forståelsen mellem investorerne, planlæggerne, beslutningstagerne og fortalerne for naturbeskyttelse og gør dem i stand til at designe bæredygtige projekter for sejlads, som opfylder målene for transport af indre vandveje og samtidig respekterer flodernes økologiske værdi."

Det vejledende dokument har en holistisk tilgang til transport ad indre vandveje og naturbeskyttelse og sætter sejlads ad indre vandveje og bevarelse af biodiversiteten i Europa ind i en politisk kontekst. Det påpeges, at Natura 2000-områderne ikke er "udviklingsfrie zoner"; ny udvikling må gerne finde sted, forudsat at naturen stadig er tilstrækkeligt beskyttet. Dokumentet redegør endvidere for de juridiske forpligtelser, der ifølge EU's miljølovgivning - især EU's fugle- og habitatsdirektiver - påhviler infrastrukturforvaltere og –udviklere. Der bliver præsenteret en række casestudier med eksempler på bedste praksis, som viser, hvordan udvikling og forvaltning af de indre vandveje kan gå hånd i hånd med naturbeskyttelse. Vejledningen fokuserer særligt på fordelene ved en integreret planlægning, hvor der tages hensyn til miljøkravene i alle led af infrastrukturudviklingen, og hvor forskellige interessenter, herunder ngo'er og civilsamfundet, inddrages på en aktiv og gennemsigtig måde, der gør det til en win-win-situation for alle parter.

Dokumentet er det fjerde vejledende dokument om gennemførelse af EU's naturlovgivning i strategiske sektorer. Tidligere er der udgivet vejledninger for vindenergi, udvinding af ikke energimineraler og udvikling af flodmundinger og kystzoner.

Baggrund

Natura 2000 er et bredt europæisk netværk af naturområder, hvor menneskelige aktiviteter og naturbeskyttelse sameksisterer. Det dækker nu næsten 18 % af EU's landmasse og mere end 145 000 km² af Unionens havområder. Aktiviteter som landbrug, transport, infrastrukturudvikling, turisme, skovbrug og fritidsliv må gerne foregå i netværkets områder, så længe de er bæredygtige og lever op til kravene i lovgivningen om beskyttelse af det naturlige miljø.

Biodiversiteten – livets mangfoldighed på jorden – er i krise. Arter forsvinder i et hidtil uset tempo på grund af menneskets aktiviteter, og det har uafvendelige konsekvenser for fremtiden. EU bekæmper dette artssvind og har for nylig sat sig det nye mål at standse biodiversitetstabet i Europa frem til 2020 ved at beskytte økosystemtjenester som bestøvning (og genoprette disse funktioner, hvor de er forringet) og ved at øge EU's bidrag til at undgå biodiversitetstab på globalt plan. Natura 2000 er et af de vigtigste værktøjer til at nå målet.

På et gennemsnitsår er den samlede transport ad de indre vandveje på omkring 140 mia. ton-kilometer, og der bliver fragtet ca. 500 mio. ton gods. Det europæiske vandvejsnet består af henved 37 000 km indre vandveje i 20 medlemsstater. 12 medlemsstater er direkte forbundet via de indre vandveje. Der er tale om en beskeden procentdel af den samlede transportaktivitet i EU. Alligevel bliver en betydelig mængde gods transporteret via dette netværk, hvis enorme overskydende kapacitet vil kunne mindske belastningen på EU's veje og jernbaner.

Ifølge "Køreplanen for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" er det EU's overordnede mål at reducere transportrelaterede drivhusgasemissioner med 60 % inden 2050. Samtidig skal der tages højde for den øgede mobilitetsefterspørgsel, der forventes i fremtiden. Det fremgår af køreplanen, at dette mål kun kan nås, hvis alle transportformer – i så vid udstrækning som muligt - bidrager til fremtidens bæredygtige og integrerede transportsystem.

Det er en vigtig del af EU's politik på transportområdet at udnytte det potentiale, som transport ad indre vandveje udgør.

Se også:

Vejledende dokument om de indre vandveje og Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Vejledende dokumenter for forvaltning af Natura 2000-områder:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Yderligere oplysninger om den seneste politiske udvikling inden for transport ad indre vandveje:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar