Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 октомври 2012 г.

Вътрешните водни пътища и опазването на околната среда: нови насоки

Европейската комисия публикува нови насоки за вътрешното корабоплаване и опазването на околната среда, за да подпомогне този важен сектор при прилагането на законодателството на ЕС в областта на екологията. Документът с насоките, озаглавен „Транспортът по вътрешните водни пътища и „Натура 2000“ — устойчиво развитие и управление на вътрешните водни пътища в контекста на директивите на ЕС за птиците и местообитанията, обяснява как най-добре да се подсигури съвместимостта на дейностите, свързани с вътрешното корабоплаване, с политиката на ЕС за околната среда като цяло, както и със законодателството за опазването на природата в частност. В документа също така се подчертава значението на вътрешното корабоплаване за осигуряване на дългосрочната устойчивост на транспортната мрежа на ЕС и се отбелязва досега постигнатото от този сектор що се отнася до включването на мерки за опазване на природата в неговите дейности.

Транспортът по вътрешните водни пътища играе важна роля за превоза на стоки в много европейски райони, каза заместник-председателят на Комисията и комисар по транспорта Сийм Калас. „В сравнение с другите видове транспорт той се смята за безопасен, ефективен от енергийна гледна точка и по-добре съобразен с околната среда. Но тъй като освен за воден транспорт реките ни се използват за множество други цели, този сектор трябва да се развива по екологично устойчив начин“. Европейският комисар за околната среда Янез Поточник изрази надежда, че документът ще бъде „полезен инструмент за повишаване на разбирателството между инвеститори, проектанти, политици и природозащитници, позволяващ им да разработят устойчиви проекти за навигация, които отговарят на целите на транспорта по вътрешните водни пътища, като същевременно се съобразяват с екологичното значение на реките.

В насоките транспортът по вътрешните водни пътища и опазването на околната среда се разглеждат като едно цяло, като се анализира политическият контекст на вътрешното корабоплаване и опазването на биологичното разнообразие в Европа. Наред с това се подчертава, че обектите по програма „Натура 2000 не са проектирани, за да бъдат „зони без развитие“, и че не се изключват промени, стига те да гарантират в достатъчна степен опазването на околната среда. В документа също така се обясняват правните задължения на изпълнителите и ръководителите на инфраструктурни проекти от гледна точка на законодателството на ЕС в областта на околната среда, като се обръща специално внимание на директивите за птиците и за местообитанията. Представени са редица конкретни примери на добри практики, които показват как развитието и управлението на вътрешните водни пътища могат да вървят ръка за ръка с опазването на природата. Насоките наблягат по-специално на ползите от интегрираното планиране, при което на всеки етап от процеса на развитие на инфраструктурата се вземат под внимание екологичните изисквания и се подсигурява активното и прозрачно участие на различните заинтересовани страни, включително неправителствените организации и гражданското общество, като по този начин се постигат решения от полза за двата сектора.

Този документ е четвъртият поред, в който се съдържат насоки относно прилагането на законодателството на ЕС за опазване на околната среда в контекста на стратегическите сектори на ЕС. Досега публикуваните насоки се отнасяха за вятърната енергия, добива на минерални суровини за неенергийни цели и развитието в пристанища и устия.

Контекст и предистория

Натура 2000 е широкообхватна европейска мрежа, в която човешката дейност се извършва при изключително съобразяване с опазването на околната среда. Понастоящем тя обхваща почти 18 % от сухоземната площ на ЕС и повече от 145 000 km² от неговата морска територия. В рамките на мрежата може да се извършват селскостопански и транспортни дейности, да се развиват инфраструктурата, туризмът, горското стопанство и отдихът, но при условие че всички те отговарят на критериите за устойчивост и са в съответствие със законодателството за защита на околната среда.

Биологичното разнообразие — този ограничен ресурс, който представлява разнообразието от живи организми на Земята, е в криза. В резултат на човешките дейности се наблюдава загуба на видове в безпрецедентен мащаб с необратими последици за нашето бъдеще. В борбата си срещу тези тенденции Европейският съюз си постави неотдавна нова цел — до 2020 г. да спре намаляването на биологичното разнообразие в Европа, да запази функциите на екосистемите, като например опрашването (и да възстанови тези функции в райони, където те са изчезнали) и да засили приноса си за предотвратяване на загубата на биологичното разнообразие в световен мащаб. Натура 2000 е един от основните инструменти за постигането на тази цел.

Средногодишно се извършват около 140 милиарда тонкилометра транспортни дейности по вътрешните водни пътища, като се пренасят около 500 милиона тона товари. Мрежата от вътрешни водни пътища в ЕС включва около 37 000 км вътрешни водни пътища в 20 държави членки; 12 държави членки са пряко свързани чрез вътрешни водни пътища. Въпреки че тази мрежа представлява само малък процент от общата транспортна мрежа и транспортна дейност на ЕС, по нея се пренасят товари със значителен обем. Тя притежава огромен свободен капацитет и може да облекчи най-натоварените части на пътната и железопътната мрежа на ЕС.

„Пътната карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите определя общите цели на ЕС за намаляване до 2050 г. на свързаните с транспорта емисии на парникови газове с 60 %, като същевременно отразява очакваното все по-голямо търсене на мобилност. В документа се отбелязва, че тази цел може да бъде постигната само ако с всички видове транспорт се допринася максимално за една устойчива и интегрирана транспортна система на бъдещето.

Реализирането на потенциала на транспорта по вътрешните водни пътища е жизненоважен елемент от цялостната транспортна политика на Съюза.

Вж. също:

Документ с насоки относно транспорта по вътрешните водни пътища и Натура 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Документи с насоки за управление на териториите от Натура 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Повече информация относно най-новото в развитието на политиката в сектора на транспорта по вътрешните водни пътища:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar