Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 oktober 2012

Den digitala agendan: Kommissionen uppmanar Finlands regleringsmyndighet att förbättra villkoren för tillträde till fibernät

EU-kommissionen har uppmanat den finska regleringsmyndigheten på teleområdet (Ficora) att ändra eller dra tillbaka sitt förslag om reglerad tillgång till dominerande operatörers telenät. Om Ficoras förslag genomförs skulle det skada konkurrensen och hämma investeringarna i konkurrenskraftiga bredbandstjänster. Detta skulle kunna begränsa det nuvarande och framtida utbudet för privatpersoner och företag. Det här är tredje gången som kommissionen har utfärdat en formell rekommendation enligt artikel 7a i teledirektivet (MEMO/11/321).

– Regleringsmyndigheterna måste säkra stabila och förutsebara bredbandspriser och införa effektiva skyddsåtgärder mot diskriminering så att de dominerande operatörerna inte får orättvisa konkurrensfördelar, säger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes. I Ficoras förslag saknas båda dessa aspekter. Jag vill att Ficora ska lägga fram ett förslag som skapar förutsebara regleringsvillkor präglade av öppenhet och insyn på den finska bredbandsmarknaden. Bestämmelserna måste också främja investeringar och konkurrens.

Ficoras förslag, som avser bredbandstjänster i grossistledet, innebär att alternativa operatörer kan erbjuda internettjänster till sina egna kunder. Ficora vill reglera två typer av sådan tillgång: bredbandsaccess i grossistledet som beviljas på en högre nätnivå och nätinfrastrukturaccess (s.k. okombinerade tjänster) som innebär att den alternativa operatören får rätt att använda av en större del av den dominerade operatörens egna nät.

Kommissionen anser det bekymmersamt att Ficoras förslag inte omfattar sådana viktiga regleringsverktyg som effektiva skyldigheter vad gäller icke-diskriminering och pris. Kommissionen anser att det på kort sikt tycks oundvikligt med fungerande kostnadsbaserad reglering när det gäller kopparbaserade accessprodukter, för att säkra välfungerande bredbandsmarknader i Finland, där dominerande operatörer har möjlighet att ta ut orimliga priser. Kommissionen rekommenderar också att Ficora inför specifika regleringsskyldigheter för bredbandsaccess i grossistledet när det gäller tjänster under 8 MB per sekund.

Kommissionen menar att Ficora inte längre skulle behöva prisreglera nya generationens fibernät på grundval av kostnadsorientering om regleringsmyndigheten tillämpade stärkta bestämmelser om icke-diskriminering och kunde visa att ett tillfredsställande skydd av konkurrensen kan uppnås genom ett betydande konkurrenstryck genom reglerade kopparaccesspriser och/eller andra välutvecklade alternativa infrastrukturer som kabel eller LTE (Long Term Evolution, en standard för trådlös kommunikation med höghastighetsdata). Kommissionen har därför utfärdat rekommendationer som skulle göra bredbandsregleringen i Finland förenlig med EU:s telebestämmelser.

Bakgrund

Kommissionens rekommendationer läggs fram efter en tre månader lång utredning där Berec, Europeiska organet för regleringsmyndigheter på teleområdet, uttryckte sitt stöd för kommissionens ståndpunkt. Rekommendationen ålägger Ficora att antingen dra tillbaka eller ändra sitt ursprungliga förslag. Den omfattande utredningen av Ficoras förslag inleddes i juni, när kommissionen uttryckte sina allvarliga tvivel i en skrivelse till Ficora (se IP/12/623).

Enligt EU:s telebestämmelser ska medlemsstaterna främja konkurrens, konsumenternas intressen och den inre marknadens utveckling i EU.

Enligt artikel 7 i teledirektivet ska de nationella regleringsmyndigheterna meddela kommissionen och Berec alla åtgärder som de avser att vidta för att lösa marknadsproblem. EU:s telebestämmelser ger kommissionen rätt att anta ytterligare harmoniseringsåtgärder i form av rekommendationer eller (bindande) beslut om skillnader mellan de nationella regleringsmyndigheternas bestämmelser, inklusive frågan om rättsmedel, kvarstår på längre sikt i EU.

I juli 2012 (SPEECH/12/552) redogjorde Neelie Kroes för ett planerat paket som kommer att ge varaktiga riktlinjer för regleringen av bredbandsaccess fram till 2020. Lagstiftningsförslagen kommer snart att läggas fram formellt. De kommer att omfatta sådana frågor som åtgärder för icke-diskriminering, prissättning för nätaccess och villkoren för prisflexibilitet för nästa generations accessprodukter i grossistledet.

Länkar

Kommissionens skrivelse till den finska regleringsmyndigheten Ficora kommer att offentliggöras på följande webbplats:

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

Webbplats för den digitala agendan

http://daa.ec.europa.eu/group/2/contentSäg vad du tycker

Hashtagg: #broadbandEU

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar