Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. lokakuuta 2012

Digitaalistrategia: Komissio kehottaa Suomen televiestintäalan sääntelyviranomaista parantamaan valokuituverkkoon pääsyn ehtoja

Euroopan komissio on pyytänyt Suomen televiestintäalan sääntelyviranomaista Viestintävirastoa muuttamaan ehdotustaan määräävässä markkina-asemassa olevien teleyritysten laajakaistaverkkojen käyttöoikeuksien sääntelystä tai peruuttamaan ehdotuksensa. Viestintäviraston suunnitelmien toimeenpano haittaisi kilpailua ja estäisi investointeja kilpailukykyisiin laajakaistapalveluihin. Tämä voisi rajoittaa nykyistä ja tulevaa tarjontaa kuluttajille ja yrityksille. Tämä on kolmas kerta, kun komissio on esittänyt virallisen suosituksen televiestintädirektiivin 7 a artiklan nojalla (MEMO/11/321).

"Sääntelyviranomaisten on varmistettava laajakaistalle vakaat ja ennakoitavat hinnat ja annettava samalla tehokkaat takeet syrjinnän estämisestä, jotta määräävässä asemassa olevat teleyritykset eivät saisi kohtuutonta etua,” Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes totesi. ”Viestintäviraston ehdotus ei täytä kumpaakaan näistä ehdoista. Viestintäviraston tulisi muuttaa ehdotustaan niin, että Suomen laajakaistapalveluille voidaan luoda avoin ja ennustettava sääntely-ympäristö, joka kannustaa investointeihin ja kilpailuun.”

Viestintäviraston ehdotus koskee tukkutason laajakaistapalveluja, joiden avulla vaihtoehtoiset operaattorit voivat tarjota internet-palveluja omille asiakkailleen. Viestintävirasto haluaa säännellä kahdenlaisia palveluja: tukkutason laajakaistayhteyksien käyttöoikeuksia, jotka myönnetään ylemmällä verkkohierarkiatasolla, sekä kiinteään verkkoon pääsyä (ns. tilaajayhteyksien eriytettyä tarjontaa), jonka avulla vaihtoehtoinen operaattori voi laajentaa oman verkkonsa käyttöä.

Komissio on huolissaan siitä, ettei Viestintäviraston ehdotus sisällä tärkeitä sääntelyllisiä takeita, kuten tehokasta syrjimättömyyskieltoa ja hintavelvoitteita. Komissio katsoo, että laajakaistamarkkinoiden asianmukaisen toiminnan takaaminen Suomessa, jossa määräävässä asemassa olevat yritykset voivat periä kohtuuttomia hintoja, edellyttää ehdottomasti kustannuslähtöisen hintasääntelyn käyttöönottoa kupariverkon käyttöoikeuksille. Komissio suosittelee myös, että Viestintävirasto asettaa erityiset sääntelylliset velvoitteet alle 8 Mb/s:n laajakaistatukkupalveluille.

Komissio toteaa kuitenkin, ettei valokuituverkon hintojen kustannuslähtöinen sääntely olisi tarpeen, jos Viestintävirasto soveltaisi tiukempia syrjimättömyyssääntöjä ja osoittaisi, että kilpailulle on riittävät takeet, koska markkinoilla esiintyy merkittävää kilpailupainetta sellaisten teleyritysten taholta, joilla on hintasääntelyn alaiset käyttöoikeudet kupariverkkoon, ja/tai muiden kehittyneiden vaihtoehtoisten verkkojen kuten kaapeliverkkojen ja LTE-verkkojen taholta (Long Term Evolution, langattoman nopean datasiirron standardi). Komissio on näistä syistä antanut suosituksia siitä, miten laajakaistasääntely Suomessa voidaan saattaa EU:n televiestintäsääntöjen mukaiseksi.

Tausta

Komission suositus perustuu kolmen kuukauden aikana tehtyyn tutkintaan. Sen yhteydessä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin BEREC ilmaisi tukensa komission kannalle. Viestintävirastolle suositellaan, että se muuttaisi alun perin tekemiään sääntelyehdotuksia tai peruuttaisi ne. Viestintäviraston ehdotuksen laaja tutkinta aloitettiin kesäkuussa, kun komissio epäili Viestintävirastolle osoittamassaan kirjeessä, onko ehdotus EU:n televiestintäsääntöjen mukainen (ks. IP/12/623).

EU:n televiestintäsääntöjen mukaan jäsenvaltioiden on edistettävä kilpailua ja kuluttajien etuja EU:ssa sekä sisämarkkinoiden kehitystä.

Televiestintäalan puitedirektiivin 7 artiklan mukaan kansallisten televiestintäalan sääntelyviranomaisten on ilmoitettava komissiolle, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle (BEREC) ja televiestintäalan sääntelyviranomaisille muissa EU-maissa toimenpiteistä, joita ne aikovat ottaa käyttöön markkinaongelmien ratkaisemiseksi. EU:n televiestintäsääntöjen nojalla komissio voi toteuttaa yhdenmukaistavia lisätoimenpiteitä suositusten tai (sitovien) päätösten muodossa, jos kansallisten sääntelyviranomaisten sääntelytavat, kuten markkinoiden ongelmia korjaavat toimet, ovat EU:ssa jatkuvaluonteisesti toisistaan poikkeavia.

Neelie Kroes esitteli heinäkuussa 2012 (SPEECH/12/552) tulevan paketin, joka sisältää pitkäaikaista ohjeistusta laajakaistapalvelujen sääntelystä vuoteen 2020 saakka. Ehdotusluonnokset esitetään piakkoin virallisesti, ja ne koskevat muun muassa syrjimättömän kohtelun takaavia korjauskeinoja, verkkoon pääsyn hinnoittelua ja joustavuusehtoja seuraavan sukupolven tukkutason käyttöoikeuksien hinnoittelussa.

Hyödyllisiä linkkejä

Komission kirje Suomen sääntelyviranomaiselle (Viestintävirasto) julkaistaan verkkosivulla

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

Digitaalistrategian verkkosivut

Kerro mielipiteesi

Hashtag: #broadbandEU

Neelie Kroesin verkkosivu

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar