Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 oktober 2012

Nytt förslag från EU-kommissionen för att minimera biobränsleproduktionens klimatpåverkan

EU-kommissionen lägger i dag fram ett förslag för att dels begränsa den omvandling av mark som sker världen över på grund av produktionen av biobränsle, dels öka klimatfördelarna med de biobränslen som används i EU. Användningen av biobränslen som framställts av livsmedelsgrödor för att uppnå 10 %-målet i direktivet om förnybar energi begränsas till 5 %. Syftet är att stimulera utvecklingen av alternativa s.k. andra generationens biobränslen av icke-livsmedelsråvaror, t.ex. avfall eller halm, som leder till betydligt mindre växthusgasutsläpp än fossila bränslen och inte har en direkt inverkan på den globala livsmedelsproduktionen. För första gången kommer effekterna av den beräknade globala markomvandlingen – indirekt förändrad markanvändning – att beaktas när man bedömer hur stora växthusgasutsläpp biobränslen medför.

– Förslaget kommer att skapa nya incitament för utvecklingen av de biobränslen som är bäst. I framtiden kommer användningen av biobränslen att leda till betydligt minskade utsläpp av växthusgaser och minska våra importkostnader för bränsle, säger energikommissionär Günther Oettinger.

– För att biobränslen ska kunna hjälpa oss i våra insatser mot klimatförändringarna måste vi använda biobränslen som verkligen är långsiktigt hållbara. Vi måste satsa på biobränslen som faktiskt minskar utsläppen och inte konkurrerar med livsmedel. Det här innebär givetvis inte något stopp för första generationens biobränslen, men vi skickar ut en tydlig signal om att framtida biobränslen måste vara avancerade biobränslen. Allt annat är ohållbart, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard.

Biobränslen som framställs på ett hållbart sätt med hjälp av effektiva processer är ett koldioxidsnålt alternativ till fossila bränslen i EU:s energimix, inte minst för transportsektorn. Biobränslen är lätta att lagra och använda, har en hög energitäthet och leder normalt till betydligt lägre växthusgasutsläpp än olja, gas eller kol. Det är bara biobränslen som uppfyller ett antal hållbarhetskriterier som får offentligt stöd på den europeiska marknaden.

I takt med att marknaden för biobränslen har ökat har det blivit tydligt att inte alla biobränslen får samma effekter på växthusgasutsläppen till följd av markanvändningen globalt. Nya vetenskapliga studier visar att vissa biobränslen faktiskt orsakar lika stora växthusgasutsläpp som de fossila bränslen som de ersätter, om man tar hänsyn till den indirekt förändrade markanvändningen, som t.ex. när biobränsleproduktion leder till att produktion av livsmedel eller foder flyttas till mark som inte är används för lantbruk, t.ex. skogsområden.

Kommissionen föreslår därför att gällande lagstiftning om biobränslen ändras via direktiven om förnybar energi1 och om bränslekvalitet2, för att

  • höja det gällande minimitröskelvärdet för växthusgasminskningar för nya anläggningar till 60 %, i syfte att effektivisera produktionsprocesserna för biobränslen och bromsa ytterligare investeringar i anläggningar med låg växthusgasprestanda,

  • införa faktorer avseende indirekt förändrad markanvändning i bränsleleverantörernas och EU-ländernas rapportering om minskade växthusgasutsläpp i samband med biodrivmedel och flytande biobränslen,

  • begränsa den mängd livsmedelsgrödebaserade biodrivmedel och flytande biobränslen som kan medräknas för EU:s 10 %-mål till den nuvarande användningsnivån (5 %) fram till 2020, samtidigt som de övergripande målen kvarstår vad gäller andelen förnybar energi och minskad koldioxidintensitet,

  • skapa marknadsincitament för biobränslen som inte medför några eller bara låga indirekta utsläpp till följd av förändrad markanvändning, särskilt andra och tredje generationens biobränslen som framställs av råvaror som inte skapar någon ytterligare efterfrågan på mark, bl.a. alger, halm och olika typer av avfall, eftersom dessa kommer att bidra mer till det 10 %-mål som ställs upp i direktivet om förnybar energi.

Med dessa nya åtgärder vill kommissionen främja biobränslen som bidrar till betydande utsläppsminskningar, inte konkurrerar direkt med livsmedel och samtidigt är mer hållbara. Det nuvarande förslaget påverkar inte EU-ländernas möjligheter att införa ekonomiska incitament för biobränslen, men EU-kommissionen anser biobränslen bara ska få ekonomiskt stöd efter 2020 om de leder till betydligt minskade växthusgasutsläpp och inte framställs av grödor som används till livsmedel och foder.

Bakgrund

Enligt direktivet om förnybar energi från 2009 ska 10 % av energianvändningen inom transportsektorn täckas av energi från förnybara energikällor senast 2020, och enligt direktivet om bränslekvalitet ska växthusgasutsläppen från bränslen som används inom transportsektorn minska med 6 % fram till 2020. Biobränslenas bidrag för att dessa mål ska uppfyllas väntas bli betydande.

För att undvika eventuella negativa sidoeffekter införs i båda direktiven hållbarhetskriterier som biodrivmedel och flytande biobränslen måste uppfylla för att kunna räknas med för dessa mål och komma ifråga för stöd.

Nu gällande hållbarhetskriterier för biobränslen förhindrar att skog, våtmarker och områden med hög biologisk mångfald omvandlas för biobränsleproduktion och föreskriver att växthusgasutsläppen från biobränslen måste vara 35 % lägre än de fossila bränslen som de ersätter. Detta krav ökar till 50 % 2017.

Risken finns dock att en del av den ökade efterfrågan på biobränslen kommer att tillgodoses genom att man använder större markarealer för jordbruk över hela världen, vilket leder till att utsläppen indirekt ökar genom den förändrade markanvändningen. Kommissionen uppmanades därför att granska hur en indirekt förändrad markanvändning påverkar växthusgasutsläppen och föreslå lagstiftning för att minimera denna påverkan.

Mer information

Länk till förslaget

Mer information om biobränslen – förändrad markanvändning: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

Mer information om direktivet om förnybar energi – 2020-målet: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

Mer information om direktivet om bränslekvalitet: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm

MEMO/12/787

Kontaktpersoner:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

2 :

Direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen.


Side Bar