Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. oktobra 2012

Novi predlog Komisije za zmanjšanje vplivov proizvodnje biogoriv na podnebje

Komisija je danes objavila predlog za omejitev sprememb uporabe območij po svetu za proizvodnjo biogoriv in povečanje koristi biogoriv za okolje, ki se uporabljajo v EU. Uporaba biogoriv iz poljščin za doseganje 10-odstotnega deleža obnovljivih virov energije iz direktive o uporabi energije iz obnovljivih virov bo omejena na 5 %. Gre za spodbujanje razvoja alternativnih, tako imenovanih biogoriv druge generacije iz neživilskih surovin, kot so odpadki in slama, ki povzročajo bistveno manj emisij toplogrednih plinov kot fosilna goriva ter neposredno ne vplivajo na svetovno proizvodnjo hrane. V oceni emisij toplogrednih plinov pri biogorivih se bodo prvič upoštevali ocenjeni vplivi sprememb uporabe območij po svetu, tj. posredne spremembe v rabi zemljišč.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je dejal: „Predlog uvaja nove spodbude za najučinkovitejša biogoriva. V prihodnosti bodo biogoriva povzročala precej manj emisij toplogrednih plinov, ustvarjala nova delovna mesta in zmanjšala naše stroške uvoza goriva."

Komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Da bi nam biogoriva pomagala v boju proti podnebnim spremembam, moramo uporabljati resnično trajnostna biogoriva. Vlagati moramo v biogoriva, ki dejansko zmanjšujejo emisije in ne ogrožajo pridelave hrane. Seveda ne bomo prenehali s proizvodnjo biogoriv prve generacije, vendar pa pošiljamo jasno sporočilo, da morajo biti prihodnja biogoriva napredna. Vse ostalo bo netrajnostno.“

Biogoriva, ki se proizvajajo trajnostno in v učinkovitih postopkih, so nizkoogljična alternativa fosilnim gorivom v mešanici energetskih virov v EU in se uporabljajo zlasti za prevoz. Biogoriva je enostavno shranjevati in uporabljati, imajo visoko energijsko gostoto in običajno povzročajo bistveno manj emisij toplogrednih plinov kot nafta, plin ali premog. Le biogoriva, ki izpolnjujejo določena trajnostna merila, so upravičena do javnih sredstev na evropskem trgu.

Ker se je trg za biogoriva razširil, je postalo jasno, da se biogoriva razlikujejo glede na to, kakšen vpliv imajo njihovi toplogredni plini na rabo zemljišč po svetu. Nedavne znanstvene raziskave so pokazale, da lahko ob upoštevanju posrednih sprememb v rabi zemljišč, na primer ko proizvodnja biogoriv povzroči, da se proizvodnja živil ali krme premakne na nekmetijske površine, kot so gozdovi, nekatera biogoriva dejansko povzročajo enako emisij toplogrednih plinov kot fosilna goriva, ki jih nadomeščajo.

Komisija zato predlaga spremembo veljavne zakonodaje o biogorivih prek direktive o uporabi energije iz obnovljivih virov1 in direktive o kakovosti goriv2, zlasti:

  • povišanje najnižjega praga za zmanjšanje toplogrednih plinov v novih obratih na 60 %, da se izboljša učinkovitost postopkov proizvodnje biogoriv ter zmanjša število nadaljnjih naložb v obrate z nizko uspešnostjo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

  • vključitev dejavnikov posrednih sprememb v rabi zemljišč v poročanje dobaviteljev goriv in držav članic o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov pri biogorivih in tekočih biogorivih.

  • omejitev količine biogoriv in tekočih biogoriv iz poljščin, ki se lahko upoštevajo pri doseganju cilja EU o uporabi obnovljivih virov energije v prometnem sektorju v višini 10 % do leta 2020, na trenutno raven porabe, tj. 5 % do leta 2020, pri čemer pa splošni cilj glede obnovljivih virov energije in zmanjšanja intenzivnosti ogljika ostaja nespremenjen.

  • zagotavljanje tržnih spodbud za biogoriva, ki pri posrednih spremembah v rabi zemljišč povzročajo majhne emisije ali jih sploh ne povzročajo, ter zlasti za biogoriva druge in tretje generacije, proizvedena iz surovin, ki ne ustvarjajo dodatne potrebe po zemljiščih, vključno z algami, slamo in različnimi vrstami odpadkov, saj bodo znatneje prispevala k izpolnjevanju cilja iz direktive o uporabi energije iz obnovljivih virov, in sicer doseči 10-odstotni delež obnovljivih virov energije v prometu.

Komisija želi z novimi ukrepi spodbujati proizvodnjo biogoriv, ki prispevajo k znatnemu zmanjšanju emisij, neposredno ne konkurirajo proizvodnji živil in so hkrati bolj trajnostna. Medtem ko trenutni predlog ne posega v možnost držav članic, da zagotavljajo finančne spodbude za biogoriva, Komisija meni, da bi morala v obdobju po letu 2020 biogoriva prejemati finančno podporo le, če bodo znatno zmanjšala emisije toplogrednih plinov in ne bodo proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo.

Ozadje

Direktiva o uporabi energije iz obnovljivih virov iz leta 2009 zahteva 10-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v sektorju prometa do leta 2020. Direktiva o kakovosti goriv določa cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za goriva, ki se uporabljajo v sektorju prometa, na 6 % do leta 2020. Pričakuje se, da bodo biogoriva pomembno prispevala k izpolnitvi teh ciljev.

Da bi se izognili morebitnim negativnim stranskim učinkom, obe direktivi določata trajnostna merila, ki jih morajo izpolnjevati biogoriva in tekoča biogoriva, da lahko prispevajo k doseganju ciljev in prejmejo podporo.

Trajnostna merila za biogoriva, ki se uporabljajo danes, preprečujejo neposredno spremembo uporabe gozdov in mokrišč ter območij z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti za proizvodnjo biogoriv in zahtevajo, da biogoriva povzročajo najmanj 35 % manj emisij toplogrednih plinov kot fosilna goriva, ki jih nadomeščajo. Ta zahteva se bo do leta 2017 povečala na 50 %.

Vendar pa obstaja tveganje, da se bo delu dodatnega povpraševanja po biogorivih zadostilo s povečanjem obsega zemljišč, namenjenih kmetijstvu po vsem svetu, kar bo povzročilo posredno povečanje emisij zaradi sprememb uporabe območij. Zato je bila Komisija pozvana, da pregleda vpliv posrednih sprememb v rabi zemljišč na emisije toplogrednih plinov ter predlaga zakonodajne ukrepe za zmanjšanje navedenega vpliva.

Dodatne informacije:

Povezava do predloga

Več informacij o biogorivih – spremembah v rabi zemljišč: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm.

Več informacij o direktivi o obnovljivih virih energije – cilj 2020: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm.

Več informacij o direktivi o kakovosti goriv: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm.

MEMO/12/787

Kontakti:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

1 :

Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

2 :

Direktiva 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva.


Side Bar