Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. októbra 2012

Nový návrh Komisie na minimalizáciu vplyvu výroby biopalív na klímu

Komisia dnes uverejnila návrh s cieľom obmedziť globálne zmeny využívania pôdy na účely výroby biopalív a zväčšiť prínos biopalív používaných v EÚ pre klímu. Využívanie biopalív vyrábaných z potravinových plodín sa obmedzí na úroveň 5 % v rámci úsilia o dosiahnutie cieľa smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, aby 10 % energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Zámerom je stimulovať vývoj alternatívnych biopalív tzv. druhej generácie vyrábaných z nepotravinových surovín, napríklad odpadu alebo slamy, ktoré emitujú výrazne menej skleníkových plynov než fosílne palivá a nesúvisia priamo so svetovou výrobou potravín. Po prvýkrát sa pri posudzovaní bilancie biopalív z hľadiska skleníkových plynov zohľadnia odhadované vplyvy globálnych zmien využívania pôdy, teda nepriama zmena využívania pôdy (ILUC).

Komisár pre energetiku Günther Oettinger vyhlásil: „Tento návrh ponúkne nové stimuly v oblasti biopalív s najlepšou výkonnosťou. V budúcnosti biopalivá pomôžu výrazne zredukovať emisie skleníkových plynov a znížiť naše náklady na dovoz palív.“

Komisárka pre opatrenia v oblasti klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Ak nám biopalivá majú pomôcť v boji proti zmene klímy, musíme používať skutočne udržateľné biopalivá. Musíme investovať do biopalív, ktoré prinášajú reálnu redukciu emisií skleníkových plynov a ktoré nie sú z hľadiska pestovania priamou konkurenciou potravín. Samozrejme to neznamená, že končíme s biopalivami prvej generácie, ale vysielame jasný signál, že budúci nárast biopalív sa musí dosiahnuť v oblasti zlepšených biopalív. Všetko ostatné bude neudržateľné.“

Biopalivá, ktoré sa vyrábajú udržateľným spôsobom a pomocou efektívnych postupov, predstavujú nízkouhlíkovú alternatívu k fosílnym palivám v energetickom mixe EÚ, predovšetkým na účely dopravy. Ľahko sa skladujú aj distribuujú, majú vysoký energetický obsah a spravidla sú zodpovedné za menší obsah emisií skleníkových plynov než ropa, zemný plyn či uhlie. Len biopalivá, ktoré spĺňajú súbor kritérií udržateľnosti sú na európskom trhu oprávnené na podporu z verejných zdrojov.

S expanziou trhu s biopalivami sa zistilo, že nie všetky biopalivá sú rovnaké, pokiaľ ide o vplyv ich emisií skleníkových plynov z globálneho využívania pôdy. Nedávne vedecké štúdie preukázali, že pri zohľadnení nepriamej zmeny využívania pôdy, napríklad keď sa v dôsledku výroby biopalív výroba potravín alebo krmív presunie na nepoľnohospodársku pôdu, ako sú lesy, niektoré biopalivá v skutočnosti môžu spôsobovať rovnaký objem emisií skleníkových plynov ako fosílne palivá, ktoré majú nahradiť.

Komisia preto navrhuje zmeniť a doplniť súčasné právne predpisy o biopalivách prostredníctvom smernice o energii z obnoviteľných zdrojov1 a smernice o kvalite palív2 a predovšetkým:

  • zvýšiť minimálnu hraničnú hodnotu redukcie emisií skleníkových plynov nových inštalácií na 60 % s cieľom zlepšiť efektívnosť postupov výroby biopalív, ako aj odrádzať od ďalších investícií do zariadení s horšou bilanciou v oblasti emisií skleníkových plynov,

  • zahrnúť faktory nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) do správ, ktoré dodávatelia palív a členské štáty podávajú o znížených objemoch emisií skleníkových plynov z biopalív a biokvapalín,

  • obmedziť objem biopalív a biokvapalín vyrábaných z potravinových plodín, ktoré možno započítať do cieľa EÚ, aby v dopravnom sektore do roku 2020 až 10 % využívanej energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, na súčasnú úroveň spotreby 5 % do roku 2020 a súčasne zachovať celkové ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zníženia intenzity oxidov uhlíka,

  • poskytnúť trhové stimuly pre biopalivá s nízkou alebo nulovou mierou emisií z nepriamej zmeny využívania pôdy, a predovšetkým pre biopalivá druhej a tretej generácie vyrábané z krmív, ktoré nie sú príčinou dodatočného dopytu po poľnohospodárskej pôde vrátane rias, slamy a rôznych druhov odpadu, pretože predstavujú väčší prínos pri dosahovaní cieľa v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov, aby 10 % energie v dopravnom sektore pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.

Komisia pomocou týchto nových opatrení plánuje propagovať biopalivá, vďaka ktorým sa podarí výrazne znížiť objem emisií, ktoré nie sú z hľadiska pestovania priamou konkurenciou potravín a zároveň sú udržateľnejšie. Aktuálny návrh nemá vplyv na možnosť členských štátov poskytovať finančné stimuly v oblasti biopalív, Komisia sa však domnieva, že po roku 2020 by sa finančná podpora mala poskytovať v prípade biopalív len vtedy, keď výsledkom ich využívania bude výrazné zníženie objemu emisií skleníkových plynov a keď sa nebudú vyrábať z plodín inak využívaných ako potraviny alebo krmivá.

Súvislosti:

Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov z roku 2009 vyžaduje, aby 10 % energie v dopravnom sektore do roku 2020 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. V smernici o kvalite paliva sa stanovil cieľ 6 % zníženia emisií skleníkových plynov z palív používaných v dopravnom sektore do roku 2020. Očakáva sa, že biopalivá podstatným spôsobom prispejú k dosiahnutiu týchto cieľov.

S cieľom vyhnúť sa možným negatívnym vedľajším účinkom sa v oboch smerniciach stanovili kritériá udržateľnosti, ktoré biopalivá a biokvapaliny musia spĺňať, aby sa mohli započítať k vytýčeným cieľom a mohla sa na ne poskytnúť podpora.

Kritériá udržateľnosti biopalív, ktoré sú v súčasnosti platné, zabraňujú priamej zmene lesov a mokradí, ako aj oblastí s veľkou hodnotou biodiverzity na plochy na produkciu biopalív. Ďalej sa podľa nich vyžaduje, aby miera emisií skleníkových plynov z biopalív bola minimálne o 35 % nižšia než z fosílnych palív, ktoré nahrádzajú. Táto požiadavka sa v roku 2017 zvýši na úroveň 50 %.

Existuje však riziko, že na uspokojenie časti dodatočného dopytu po biopalivách sa na celom svete zväčšia plochy pôdy využívanej na poľnohospodárstvo, v dôsledku čoho by sa z dôvodu zmeny využívania pôdy zvýšil objem emisií. Preto sa Komisii adresovala žiadosť, aby preskúmala vplyv nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) na emisie skleníkových plynov a navrhla legislatívne kroky, ktoré by tento vplyv minimalizovali.

Ďalšie informácie:

Linka na návrh

Viac informácií o biopalivách - zmena využívania pôdy: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

Viac informácií o cieli smernice o energii z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

Viac informácií o smernici o kvalite palív: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm

MEMO/12/787

Kontaktné osoby:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Smernica 2009/28/EÚ o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

2 :

Smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív


Side Bar