Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 17 października 2012 r.

Nowy wniosek Komisji mający na celu zminimalizowanie wpływu produkcji biopaliw na klimat

W dniu dzisiejszym Komisja opublikowała wniosek mający na celu ograniczenie w skali globalnej przekształceń gruntów na cele produkcji biopaliw oraz zwiększenie korzyści dla klimatu płynących ze stosowania biopaliw w UE. Wkład biopaliw produkowanych z upraw żywnościowych w realizację celu zakładającego osiągnięcie 10 proc. udziału energii odnawialnej, który został wyznaczony w dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, zostanie ograniczony do 5 proc. Ograniczenie to ma stymulować rozwój alternatywnych biopaliw tzw. drugiej generacji, produkowanych z surowców niespożywczych takich jak odpady czy słoma, które są źródłem znacznie mniejszych emisji gazów cieplarnianych niż paliwa kopalne i które nie mają bezpośredniego wpływu na światową produkcję żywności. Podczas oceny biopaliw pod kątem parametrów emisji gazów cieplarnianych po raz pierwszy będą rozważane szacowane globalne skutki przekształceń gruntów, określane jako „pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntu”.

Komisarz ds. energii Günther Oettinger oświadczył: „Wniosek ten stworzy nowe zachęty na rzecz biopaliw o najlepszych parametrach. W przyszłości biopaliwa będą prowadzić do większych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia naszego importu paliw.”.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Aby biopaliwa pomogły nam przeciwdziałać zmianie klimatu, musimy stosować faktycznie zrównoważone paliwa. Musimy inwestować w biopaliwa, które przynoszą rzeczywiste ograniczenie emisji i nie konkurują z żywnością. Oczywiście, nie wycofujemy się zupełnie z biopaliw pierwszej generacji, ale wysyłamy wyraźny sygnał, że przyszły wzrost sektora biopaliw musi być stymulowany zaawansowanymi biopaliwami. Inne rozwiązania nie będą miały zrównoważonego charakteru.”.

Biopaliwa produkowane z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i w ramach efektywnych procesów stanowią niskoemisyjną alternatywę dla paliw kopalnych w unijnym koszyku energetycznym, w szczególności w transporcie. Ich magazynowanie i dystrybucja są proste, biopaliwa mają także wysoką gęstość energetyczną i zwykle są źródłem znacznie mniejszych emisji gazów cieplarnianych niż ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel. Tylko biopaliwa, które spełniają wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju, kwalifikują się do otrzymania wsparcia publicznego na rynku europejskim.

W miarę rozwoju rynku biopaliw okazało się, że biopaliwa różnią się pomiędzy sobą, jeżeli chodzi o generowane emisje gazów cieplarnianych związane z użytkowaniem gruntów w skali globalnej. Ostatnie badania naukowe wykazały, że po uwzględnieniu pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntu, na przykład w sytuacji, gdy produkcja biopaliw prowadzi do przenoszenia produkcji żywności lub pasz na grunty nierolne takie jak lasy, niektóre biopaliwa mogą realnie powodować dodatkowe emisje gazów cieplarnianych, dorównujące emisjom z paliw kopalnych, które zastępują.

Komisja proponuje w związku z tym zmianę obecnych przepisów w sprawie biopaliw ustanowionych w dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych1 i dyrektywy w sprawie jakości paliw2, w szczególności poprzez:

  • zwiększenie do 60 proc. minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu nowych instalacji w celu poprawy efektywności procesów produkcji biopaliw, jak również w celu zniechęcenia do dalszych inwestycji w instalacje o słabych parametrach emisji gazów cieplarnianych;

  • włączenie czynników dotyczących pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntu do składanych przez dostawców paliw i państwa członkowskie sprawozdań dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych dzięki biopaliwom i biopłynom;

  • ograniczenie do 2020 r. do obecnego poziomu zużycia, tj. 5 proc., ilości biopaliw i biopłynów produkowanych z upraw roślin spożywczych, które mogą być zaliczane na poczet unijnego celu zakładającego uzyskanie do 2020 r. 10 proc. udziału energii odnawialnej w sektorze transportu, przy utrzymaniu niezmienionych celów dotyczących łącznego udziału energii odnawialnej i ograniczenia intensywności emisji;

  • stworzenie zachęt rynkowych dla biopaliw, które są źródłem zerowych lub minimalnych emisji wynikających z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntu, a w szczególności dla biopaliw 2. i 3. generacji produkowanych z surowców niepowodujących dodatkowego zapotrzebowania na grunty, w tym alg, słomy i różnego rodzaju odpadów, ponieważ będą one wnosić większy wkład w realizację celu zakładającego osiągnięcie 10 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie, który został wyznaczony w dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych.

Za pomocą tych nowych środków Komisja pragnie wspierać biopaliwa, które przyczyniają się do osiągnięcia znacznych ograniczeń emisji, nie konkurują bezpośrednio z produkcją żywności i jednocześnie spełniają w większym stopniu kryteria zrównoważonego rozwoju. Chociaż obecny wniosek nie ma wpływu na udzielanie przez państwa członkowskie zachęt finansowych dotyczących biopaliw, to jednak Komisja jest zdania, że w okresie po 2020 r. wsparcie finansowe powinny otrzymywać tylko te biopaliwa, które prowadzą do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i nie są produkowane z upraw żywnościowych ani paszowych.

Kontekst:

Dyrektywa z 2009 r. w sprawie energii ze źródeł odnawialnych wymaga, aby sektor transportu osiągnął do 2020 r. 10 procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych; w dyrektywie w sprawie jakości paliw wyznaczono cel dotyczący ograniczenia o 6 proc. emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez paliwa stosowane w sektorze transportu do 2020 r. Przewiduje się, że biopaliwa stanowić będą istotny wkład w osiągnięcie tych celów.

Aby zapobiec ewentualnym niekorzystnym skutkom ubocznym, w obu dyrektywach określono kryteria zrównoważonego rozwoju, które muszą być spełnione, aby biopaliwa i biopłyny mogły zostać zaliczone na poczet tych celów i otrzymać wsparcie.

Kryteria zrównoważonego rozwoju obowiązujące obecnie w odniesieniu do biopaliw zapobiegają bezpośredniemu przekształcaniu lasów, terenów podmokłych i obszarów o dużej bioróżnorodności do celów produkcji biopaliw oraz wymagają, aby emisje gazów cieplarnianych z biopaliw były o co najmniej 35 proc. mniejsze od emisji powodowanych przez zastępowane paliwa kopalne. W 2017 r. wartość tego progu wzrośnie do 50 proc.

Istnieje jednak ryzyko, że część dodatkowego popytu na biopaliwa zostanie zaspokojona poprzez zwiększenie powierzchni upraw rolniczych na całym świecie, prowadząc do pośredniego zwiększenia emisji na skutek przekształceń gruntów. W związku z tym Komisja została poproszona o przeanalizowanie wpływu pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntu na emisje gazów cieplarnianych i przedstawienie wniosku ustawodawczego mającego na celu zminimalizowanie tych skutków.

Dodatkowe informacje:

Link do wniosku

Więcej informacji na temat biopaliw – zmiana sposobu użytkowania gruntu:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

Więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych – cele na 2020 r.:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

Więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie jakości paliw:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm

MEMO/12/787

Kontakt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

2 :

Dyrektywa 98/70/WE odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych


Side Bar