Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. lokakuuta 2012

Komissiolta uusi ehdotus biopolttoainetuotannon ympäristövaikutusten minimoimiseksi

Komissio julkaisi tänään ehdotuksen, jolla pyritään rajoittamaan maailmanlaajuisesti maan ottamista biopolttoaineiden tuotantokäyttöön ja kasvattamaan EU:ssa käytettävistä biopolttoaineista saatavia ilmastohyötyjä. Uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä tavoitteeksi asetetun uusiutuvien energialähteiden 10 prosentin osuuden saavuttamisessa huomioon otettavien ravintokasveihin pohjautuvien biopolttoaineiden osuus rajoitetaan 5 prosenttiin. Näin pyritään vauhdittamaan vaihtoehtoisten, niin sanottujen toisen sukupolven biopolttoaineiden kehittämistä raaka-aineista, joita ei käytetä ravintona, kuten jätteistä tai oljista. Tällaiset vaihtoehtoiset biopolttoaineet aiheuttavat huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin fossiiliset polttoaineet, eivätkä ne vaikuta suoraan maailman elintarviketuotantoon. Arvioidut maan käyttötavan muutoksen maailmanlaajuiset vaikutukset eli epäsuora maankäytön muutos otetaan nyt ensimmäistä kertaa huomioon arvioitaessa biopolttoaineiden kasvihuonekaasuarvoja.

Ehdotus tarjoaa uusia kannustimia suorituskyvyltään parhaille biopolttoaineille,” totesi energiakomissaari Günther Oettinger. ”Tulevaisuudessa biopolttoaineilla saadaan aikaan suurempia kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä ja vähennetään EU:n polttoaineiden tuontilaskua."

”Biopolttoaineista on valittava todella kestävät vaihtoehdot”, totesi puolestaan ilmastokomissaari Connie Hedegaard. ”Investoinnit on suunnattava todellisia päästövähennyksiä aikaansaaviin biopolttoaineisiin, joiden tuotanto ei kilpaile elintarvikkeiden tuotannon kanssa. Tarkoituksena ei ole lopettaa ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöä kokonaan, mutta ehdotus on kuitenkin selkeä viesti siitä, että biopolttoaineiden käyttöä voidaan lisätä vain kehittyneempiä vaihtoehtoja hyödyntämällä. Kaikki muu on kestämätöntä ilmaston kannalta.

Kestävästi ja tehokkailla prosesseilla tuotetut biopolttoaineet tarjoavat vähähiilisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille EU:n energialähteiden valikoimassa ja erityisesti liikenteessä. Biopolttoaineita on helppo varastoida ja käyttää, niillä on suuri energiatiheys ja ne aiheuttavat tyypillisesti huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin öljy, maakaasu tai hiili. Euroopan markkinoilla voidaan myöntää julkista tukea ainoastaan määrätyt kestävyysvaatimukset täyttäville biopolttoaineille.

Biopolttoaineiden markkinoiden kasvaessa on käynyt selväksi, että eri biopolttoaineilla on maailmanlaajuisesti hyvin erilaisia maankäyttöön liittyviä kasvihuonekaasuvaikutuksia. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että kun otetaan huomioon epäsuora maankäytön muutos, esimerkiksi silloin kun biopolttoaineiden tuotanto aiheuttaa elintarvikkeiden tai rehun tuotannon siirtymisen maa-alueille, jotka eivät ole maatalouskäytössä, kuten metsäalueille, eräät biopolttoaineet voivat itse asiassa lisätä kasvihuonekaasupäästöjä yhtä paljon kuin ne fossiiliset polttoaineet, jotka niillä korvataan.

Siksi komissio ehdottaa biopolttoaineita koskevan voimassa olevan lainsäädännön tarkistamista uusiutuvaa energiaa1 ja polttoaineiden laatua2 koskeviin direktiiveihin tehtävillä muutoksilla, jotka koskevat erityisesti seuraavia tekijöitä:

  • Korotetaan kasvihuonekaasusäästöjen vähimmäiskynnys 60 prosenttiin uusien laitosten osalta. Näin pyritään parantamaan biopolttoaineiden tuotantoprosessien tehokkuutta ja ehkäisemään uusia investointeja laitoksiin, joiden kasvihuonekaasuihin liittyvä suorituskyky on alhainen.

  • Sisällytetään epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät tekijät raportteihin, jotka polttoaineen toimittajien ja jäsenvaltioiden on annettava biopolttoaineilla ja bionesteillä saavutetuista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä.

  • Rajoitetaan ravintokasveihin pohjautuvien biopolttoaineiden ja bionesteiden määrä, joka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa EU:n liikenteessä käytettävien uusiutuvien energiamuotojen osuudelle vuodelle 2020 asettaman 10 prosentin tavoitteen saavuttamista, nykyiselle kulutustasolle eli 5 prosenttiin vuoteen 2020 saakka. Samalla uusiutuvaa energiaa ja hiili–intensiteetin alentamista koskevat yleiset tavoitteet säilytetään ennallaan.

  • Tarjotaan markkinakannustimia sellaisille biopolttoaineille, joihin ei liity epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä tai joilla nämä päästöt ovat alhaiset, ja erityisesti toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineille, jotka on tuotettu maan tarvetta lisäämättömistä raaka-aineista, kuten levistä, oljista ja erityyppisistä jätteistä; näillä biopolttoaineilla on suurempi vaikutus uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä asetettuun tavoitteeseen kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuus 10 prosenttiin liikenteessä käytetystä energiasta.

Näillä toimenpiteillä komissio haluaa edistää biopolttoaineita, joiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä, mutta jotka eivät kilpaile suoraan elintarviketuotannon kanssa ja ovat samalla ekologisesti kestävämpiä. Vaikka tänään annettu ehdotus ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen tarjota taloudellisia kannustimia biopolttoaineille, komissio katsoo, että vuoden 2020 jälkeen biopolttoaineille tulisi antaa taloudellista tukea ainoastaan siinä tapauksessa, että ne aiheuttavat huomattavia kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä eikä niitä ole tuotettu elintarvikkeina tai rehuna käytetyistä viljelykasveista.

Tausta:

Vuonna 2009 annetussa uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä edellytetään, että uusiutuvan energian osuus kasvatetaan liikenteessä 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Polttoaineiden laatua koskevassa direktiivissä puolestaan asetetaan tavoite vähentää liikennesektorilla käytettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 6 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Biopolttoaineiden odotetaan myötävaikuttavan merkittävällä tavalla näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Kielteisten sivuvaikutusten välttämiseksi molemmissa direktiiveissä asetetaan kestävyysvaatimukset, jotka biopolttoaineiden ja bionesteiden on täytettävä, jotta ne voidaan ottaa huomioon tavoitteiden saavuttamista arvioitaessa ja jotta ne voivat saada tukea.

Nykyisin voimassa olevat biopolttoaineiden kestävyysvaatimukset estävät metsä- ja kosteikkoalueiden ja biologisesti erittäin monimuotoisten alueiden muuttamisen biopolttoaineiden tuotantoon. Lisäksi niissä vaaditaan, että biopolttoaineiden on aiheutettava ainakin 35 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin ne fossiiliset polttoaineet, jotka niillä korvataan. Tämä vaatimus nousee 50 prosenttiin vuonna 2017.

On kuitenkin olemassa riski, että osa biopolttoaineiden kasvavasta kysynnästä tyydytetään lisäämällä viljelypinta-alaa maailmanlaajuisesti, mikä johtaa epäsuorasti päästöjen kasvuun, kun maan käyttötarkoitusta muutetaan. Sen vuoksi komissiota pyydettiin tarkastelemaan epäsuorien maankäytön muutosten vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin ja ehdottamaan lainsäädännöllisiä toimia tämän vaikutuksen minimoimiseksi.

Lisätietoja:

Linkki ehdotukseen

Lisätietoja biopolttoaineista – maankäytön muutos:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

Lisätietoja uusiutuvaa energiaa koskevasta direktiivistä – vuoden 2020 tavoite:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

Lisätietoja polttoaineiden laatua koskevasta direktiivistä:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm

MEMO/12/787

Yhteyshenkilöt:

Marlene Holzner (+32-2) 296 01 96

Isaac Valero Ladron (+32-2) 296 49 71

Nicole Bockstaller (+32-2) 295 25 89

Stephanie Rhomberg (+32-2) 298 72 78

1 :

Direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä.

2 :

Direktiivi 98/70/EY bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta.


Side Bar