Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. oktoober 2012

Komisjoni uus ettepanek biokütuse tootmise kliimamõju minimeerimiseks

Komisjon avaldas täna ettepaneku eesmärgiga piirata biokütuste tootmisega seotud maakasutuse muutmist ja tagada, et ELis kasutatavad biokütused tooksid suuremat kasu kliimamuutustega võitlemisel. Toidukultuuridel põhinevate biokütuste kasutamist taastuvenergia direktiivis sätestatud 10% taastuvenergia eesmärgi saavutamist vähendatakse 5 %ni. Sellega aidatakse kaasa alternatiivsete teise põlvkonna biokütuste arendamisele muudest lähteainetest, nagu jäätmed või põhk, millest tulenev kasvuhoonegaaside heide on fossiilkütustega võrreldes oluliselt madalam ning mis ei mõjuta toiduainete tootmist maailmas. Esmakordselt võetakse biokütuste kasvuhoonegaaside heite hindamisel arvesse hinnangulist maakasutuse muutmise mõju maakasutuse kaudset muutust.

ELi energiavolinik Günther Oettinger sõnas: „Ettepanekuga antakse uut hoogu võimalikult tõhusate biokütuste kasutuselevõtuks. Tulevikus aitavad biokütused veelgi enam vähendada kasvuhoonegaaside heidet ning vähendada impordikulusid.

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard sõnas: „Kui soovime, et biokütused aitaksid meil võidelda kliimamuutustega, peame kasutama tõeliselt säästvaid biokütuseid. Peame investeerima biokütustesse, mis heidet tõepoolest vähendavad ning mis ei konkureeri toiduga. Loomulikult ei lõpeta me täielikult ära esimese põlvkonna biokütuste tootmist, kuid anname selge signaali, et biokütuste kasutamine peab tulevikus suurenema uue põlvkonna biokütuste abil. Miski muu ei ole jätkusuutlik."

Jätkusuutlikult ning tõhusalt toodetud biokütused on ELi energiavarustuses ning eelkõige transpordisektoris fossiilkütustele vähese CO2-heitega alternatiiviks. Biokütuseid on lihtne ladustada ja kasutada, need on suure energiatihedusega ning nendest tulenev kasvuhoonegaaside heide on nafta, gaasi või söega võrreldes väiksem. Euroopa turul saavad avaliku sektori toetust ainult sellised biokütused, mis vastavad teatavatele säästvuskriteeriumidele.

Biokütuste turu laienedes on selgunud, et eri biokütused mõjutavad kasvuhoonegaaside heidet erineval määral. Hiljutised teadusuuringud on näidanud, et arvestades maakasutuse kaudset muutust, näiteks kui biokütuste tootmisega kaasneb mittepõllumajandusliku maa, näiteks metsade muutmine toidu ja sööda tootmiseks vajalikuks põllumaaks, võivad mõned biokütused tegelikult kasvuhoonegaaside heidet suurendada sama palju kui fossiilkütused, mida need asendavad.

Seepärast teeb komisjon ettepaneku muuta biokütuseid käsitlevaid õigusakte taastuvenergia1 ja kütuse kvaliteedi2 direktiivi kaudu ning eelkõige teha järgmist:

  • suurendada kasvuhoonegaaside heite vähendamise miinimumkünnist uute käitiste puhul 60%ni, et parandada biokütuse tootmise protsesside tõhusust ning tõkestada täiendavaid investeeringuid käitistesse, mis ei aita kasvuhoonegaaside heidet vähendada;

  • võtta kütusetarnijate ja liikmesriikide aruandluses tahkete ja vedelate biokütuste kasvuhoonegaaside heidet vähendava mõju kohta arvesse maakasutuse kaudse muutuse mõju;

  • piirata toidukultuuridel põhinevate tahkete ja vedelate biokütuste hulka, mida saab arvesse võtta ELi eesmärgi puhul saavutada aastaks 2020 taastuvenergia 10%-line osakaal transpordisektoris, kuni 2020. aastani praeguse tarbimistasemega 5%, jättes aga samaks üldised taastuvenergia ja CO2-mahukuse vähendamise eesmärgid;

  • luua turustiimulid biokütustele, millega kaasnev maakasutuse kaudse muutuse mõju heitele puudub või on väike ning eelkõige teise ja kolmanda põlvkonna biokütustele, mida toodetakse lähteainest, mis ei tekita lisanõudlust maa järele, nagu vetikad, põhk ning mitmesugused jäätmed, kuna sellised kütused aitavad suuremal määral saavutada taastuvenergia direktiivis sätestatud eesmärki suurendada taastuvenergia osakaalu transpordisektoris 10%ni.

Eespool kirjeldatud uute meetmete abil soovib komisjon edendada selliste biokütuste kasutamist, mis aitavad CO2-heidet oluliselt vähendada, ei konkureeri otseselt toiduga ning on samal ajal säästvamad. Ehkki käesolev ettepanek ei mõjuta liikmesriikide võimalust biokütuste kasutamist rahaliselt toetada, leiab komisjon, et pärast 2020. aastat tuleks biokütustele rahalist toetust anda üksnes juhul, kui need oluliselt vähendavad kasvuhoonegaaside heidet ning kui neid ei toodeta toiduks ja söödaks kasutatavatest põllukultuuridest.

Taust

2009. aasta taastuvenergia direktiiviga nähakse ette taastuvenergia 10% osakaal transpordisektoris 2020. aastaks; kütuse kvaliteedi direktiiviga seati transpordisektoris kasutatavatele kütustele 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärk 6%. Biokütustelt eeldatakse suurt panust nende eesmärkide saavutamisse.

Võimalike negatiivsete kõrvalmõjude vältimiseks nähakse mõlema direktiiviga ette säästvuskriteeriumid, millele tahked ja vedelad biokütused peavad vastama, et neid saaks eesmärkide saavutamisel arvesse võtta ning et need oleksid toetuskõlblikud.

Praegu kehtivad biokütuste säästvuskriteeriumid takistavad metsade ja märgalade ning bioloogilise mitmekesisuse seisukohast väärtuslike alade otsest kasutuselevõtmist biokütuse tootmiseks ning näevad ette, et biokütustest tulenev kasvuhoonegaaside heide peab olema vähemalt 35% madalam kui fossiilkütuste puhul, mida nad asendavad. 2017. aastaks suurendatakse seda nõuet 50%ni.

Esineb siiski oht, et osaliselt kaetakse täiendav nõudlus biokütuste järele põllumajandusliku maa laiendamisega kogu maailmas, mis toob maakasutuse muutmise tagajärjel kaasa heite kaudse suurendamise. Seepärast paluti komisjonil vaadata läbi maakasutuse kaudse muutuse (ILUC) mõju kasvuhoonegaaside heitele ning teha ettepanek seadusandlike meetmete võtmiseks kõnealuse mõju minimeerimiseks.

Lisateave:

Link ettepanekule

Täiendav teave biokütuste ja maakasutuse muutuse kohta:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

Täiendav teave taastuvenergia direktiivi ja 2020. aasta eesmärgi kohta:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

Täiendav teave kütuse kvaliteedi direktiivi kohta:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm

MEMO/12/787

Kontaktisikud:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Direktiiv nr 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta.

2 :

Direktiiv 98/70/EÜ bensiini- ja diislikütuse kvaliteedi kohta.


Side Bar