Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. října 2012

Nový návrh Komise, jak minimalizovat dopad výroby biopaliv na klima

Komise dnes zveřejnila návrh, kterým by se omezila globální přeměna půdy za účelem výroby biopaliv a zvýšil přínos, který má používání biopaliv v EU, pro klima. Využívání biopaliv z potravinářských plodin bude omezeno na 5 % v zájmu dosažení cíle směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů, aby 10 % energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Měl by se tím podpořit rozvoj alternativních biopaliv, tzv. biopaliv druhé generace, vyráběných z nepotravinářských výchozích surovin, jako je odpad nebo sláma, u nichž jsou emise skleníkových plynů podstatně nižší než u fosilních paliv, ale které přímo nenarušují celosvětovou produkci potravin. Poprvé budou při posuzování účinnosti biopaliv s ohledem na emise skleníkových plynů zohledněny odhady celosvětového dopadu přeměny půdy – tzv. nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC).

Komisař pro energetiku Günther Oettinger k tomu uvedl: „Tento návrh podnítí větší využívání biopaliv s nejlepší účinností. V budoucnosti umožní biopaliva ještě více omezit emise skleníkových plynů a snižovat naše výdaje za dovoz paliv.“

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu dodala: „Aby nám biopaliva mohla pomoci v boji proti změně klimatu, musíme využívat skutečně udržitelná biopaliva. Musíme investovat do biopaliv, která opravdu sníží emise a nebudou konkurovat potravinám. Samozřejmě že nezastavujeme výrobu biopaliv první generace, ale vysíláme jasný signál, že budoucí nárůst spotřeby biopaliv se musí týkat moderních biopaliv. Jiná řešení by nebyla udržitelná."

Biopaliva, vyráběná udržitelnými a účinnými postupy, jsou ve skladbě zdrojů energie v EU, zejména v odvětví dopravy, nízkouhlíkovou alternativou k fosilním zdrojům energie. Biopaliva se dají snadno skladovat a distribuovat, mají vysokou energetickou hustotu a obvykle způsobují výrazně nižší emise skleníkových plynů než ropa, plyn nebo uhlí. Pouze biopaliva, která splňují řadu kritérií udržitelnosti, mohou získat na evropském trhu veřejnou podporu.

S rozšířením trhu s biopalivy se ukázalo, že ne všechna biopaliva jsou stejná, pokud jde o dopad jejich emisí skleníkových plynů v souvislosti s globálním využíváním půdy. Nedávné vědecké studie prokázaly, že při zohlednění nepřímých změn ve využívání půdy, tj. pokud z důvodu výroby biopaliv bude produkce potravin nebo krmiv přesunuta na nezemědělskou půdu, jako jsou např. lesy, budou některá biopaliva způsobovat emise skleníkových plynů stejně vysoké jako fosilní paliva, která měla nahradit.

Komise proto navrhuje pozměnit stávající právní předpisy o biopalivech směrnicí o energiích z obnovitelných zdrojů1 a směrnicí o jakosti paliv2, a zejména:

  • zvýšit minimální prahovou hodnotu pro snížení skleníkových plynů u nových zařízení na 60 %, aby se zvýšila účinnost procesů výroby biopaliv a nepodporovaly se další investice do zařízení s nízkým výkonem, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů,

  • zahrnout faktory nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC) do zpráv, které vypracovávají dodavatelé paliv a členské státy a které se týkají snižování emisí skleníkových plynů v důsledku použití biopaliv a biokapalin,

  • omezit do roku 2020 na 5 % (tj. na současnou úroveň spotřeby) množství biopaliv a biokapalin vyráběných z potravinářských plodin, které může být započteno do cíle EU – tj. zvýšit podíl obnovitelné energie v odvětví dopravy do roku 2020 na 10 %, aniž by se přitom změnily celkové cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a snížení uhlíkové náročnosti,

  • vytvořit tržní pobídky pro biopaliva s žádnými nebo nízkými emisemi v souvislosti s nepřímými změnami ve využívání půdy, a zejména pro biopaliva druhé a třetí generace vyráběná ze vstupních surovin, které nevytvářejí další poptávku po půdě, jako jsou např. řasy, sláma a různé druhy odpadu, neboť tato biopaliva více přispějí ke splnění 10% cíle, pokud jde o energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, stanoveného ve směrnici o energiích z obnovitelných zdrojů.

Těmito novými opatřeními chce Komise podpořit biopaliva, která pomohou dosáhnout výrazného snížení emisí, bezprostředně nekonkurují potravinám a zároveň jsou udržitelnější. Ačkoliv stávající návrh ponechává členským státům možnost poskytovat finanční pobídky na biopaliva, je Komise toho názoru, že v období po roce 2020 by měla finanční podporu dostávat pouze ta biopaliva, která budou přispívat k výraznému snížení emisí skleníkových plynů a která nebudou vyrobena z plodin využívaných jako potraviny či krmiva.

Souvislosti:

Směrnice o energii z obnovitelných zdrojů z roku 2009 vyžaduje 10% podíl energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy do roku 2020; směrnice o jakosti paliv stanoví cíl 6% snížení emisí skleníkových plynů pro paliva používaná v odvětví dopravy do roku 2020. Očekává se, že biopaliva k těmto cílům výrazně přispějí.

Aby se zamezilo možným negativním vedlejším účinkům, stanoví obě směrnice kritéria udržitelnosti, která musí biopaliva i biokapaliny splňovat, aby mohly být započítány do cílů a získat podporu.

Kritéria udržitelnosti pro biopaliva, která jsou platná v současné době, brání přímé přeměně lesů, mokřadů a oblastí s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti na půdu pro výrobu biopaliv a vyžadují, aby emise skleníkových plynů z biopaliv byly nejméně o 35 % nižší než z fosilních paliv, která nahrazují. Tato hodnota se v roce 2017 zvýší na 50 %.

Existuje však riziko, že část dodatečné poptávky po biopalivech bude v celém světě řešena zvětšením rozlohy zemědělské půdy, což povede k nepřímému zvýšení emisí kvůli přeměně půdy. Proto byla Komise požádána, aby přezkoumala dopady nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC) na emise skleníkových plynů a navrhla legislativní opatření na minimalizaci těchto dopadů.

Další informace:

Odkaz na návrh

Více informací o biopalivech – změny ve využívání půdy:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

Více informací o směrnici o energiích z obnovitelných zdrojů – cíl do roku 2020:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

Více informací o směrnici o jakosti paliv:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm

MEMO/12/787

Kontaktní osoby:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Stephanie Rhomberg (+3222987278)

1 :

Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

2 :

Směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.


Side Bar