Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 октомври 2012 г.

Ново предложение на Комисията за минимизиране на влиянието на производството на биогорива върху климата

Днес Комисията публикува предложение за ограничаване в глобален мащаб на преобразуването на земи във връзка с производството на биогорива и за увеличаване на ползите за климата от биогоривата, използвани в ЕС. Използването на биогорива от хранителни земеделски култури за постигане на целта от 10-процентен дял на възобновяемата енергия, заложена в Директивата за възобновяемата енергия, ще бъде ограничено до 5 %. Идеята е да се насърчи разработването на алтернативни биогорива от нехранителни изходни суровини, като например отпадъци или слама (т.нар. биогорива от второ поколение), при чието изгаряне се отделят значително по-малки количества парникови газове в сравнение с изкопаемите горива и които не са пряко свързани с глобалното производство на храни. За първи път при оценката на показателите за парникови газове на биогоривата ще бъде взето под внимание и предполагаемото въздействие на преобразуването на земи в световен мащаб — т.нар. непряка промяна в земеползването (Indirect Land Use Change — ILUC).

Комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: Предложението ще стимулира допълнително биогоривата с най-добри показатели. В бъдеще с горивата ще се отделят значително по-малко парникови газове и ще бъде намалена зависимостта ни от вноса.

Комисарят за действията в областта на климата г-жа Кони Хедегор заяви: „За да може биогоривата да ни помогнат в борбата с измененията на климата, трябва да използваме горива, които наистина са съобразени с устойчивото развитие. Трябва да инвестираме в биогорива, с които се постига реално съкращаване емисиите и които не са в конкуренция с хранителните продукти. Разбира се, ние не извеждаме от употреба биогоривата от първо поколение, но изпращаме ясен сигнал, че бъдещите увеличения на биогоривата трябва да дойдат по линия на усъвършенстваните горива. Всичко друго не би било съобразено с устойчивото развитие.

Биогоривата, произвеждани с оглед на устойчивото развитие и следвайки ефективни технологии, са нисковъглеродна алтернатива на изкопаемите горива в енергийния микс на ЕС и по-специално в транспорта. Биогоривата са лесни за съхранение или използване, те са с висока енергийна плътност и обикновено при тяхното изгаряне се отделят по-малко парникови газове, отколкото при петрола, природния газ или въглищата. Само биогоривата, които удовлетворяват определени критерии за устойчивост, са допустими за публично подпомагане на европейския пазар.

С разширяването на пазара на биогорива стана ясно, че въздействието на биогоривата не е съвсем еднакво що се отнася до отделяните парникови газове във връзка с преобразуването на земи. Неотдавнашни научни изследвания показаха, че когато се вземе под внимание непряката промяна в земеползването, например в случаите, когато за целите на производството на биогорива производството на храни и фуражи се премества към неселскостопански земи (например гори), някои биогорива могат да причинят отделянето на точно толкова парникови газове, колкото причиняват изкопаемите горива, които те заменят.

Ето защо Комисията предлага изменение на действащото законодателство в областта на биогоривата — Директивата за възобновяемата енергия1 и Директивата за качеството на горивата2, и по-специално:

  • да се увеличи до 60 % минималната стойност за намаление на емисиите на парникови газове за новите инсталации, за да се подобри ефективността на процеса на производство на биогорива, както и да се ограничат по-нататъшните инвестиции в инсталации с недостатъчно добри показатели що се отнася до парниковите газове;

  • да се включи влиянието на непряката промяна в земеползването (ILUC) при докладването от страна на доставчиците на горива и държавите членки относно намалените емисии на парникови газове от биогорива и течните горива от биомаса;

  • да се ограничи количеството на биогоривата от хранителни земеделски култури и течните горива от биомаса, които могат да бъдат считани за допринасящи към целта на ЕС за 10-процентен дял на възобновяемата енергия в транспортния сектор до 2020 г., до сегашното равнище на потребление — 5 % за периода до 2020 г., като в същото време се запазят целите за възобновяемата енергия и за намаляването на въглеродното съдържание;

  • да се осигурят пазарни стимули за биогоривата с ниски емисии или без емисии от непряка промяна в земеползването и по-специално за биогорива второ и трето поколение, произвеждани от изходни суровини, които не създават допълнително търсене на земя, включително водорасли, слама и различни видове отпадъци, тъй като те ще допринесат в по-голяма степен за постигането на целевия 10-процентен дял на възобновяемата енергия в транспорта, поставен с Директивата за възобновяемата енергия.

С новите мерки Комисията желае да насърчи биогоривата, които помагат постигането на сериозни съкращения на емисиите на парникови газове, които не се конкурират пряко с производството на храни и които допринасят в по-голяма степен за устойчивото развитие. Въпреки че настоящото предложение не накърнява възможността държави членки да предоставят финансови стимули за биогорива, Комисията смята, че в периода след 2020 г. биогоривата следва да получават финансова подкрепа само ако водят до съществено намаляване на емисиите на парникови газове и ако не са произведени от култури, използвани за храна и фуражи.

Контекст и предистория:

Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници от 2009 г. изисква до 2020 г. делът на тази енергия в транспортния сектор да достигне 10 %. С Директивата за качеството на горивата бе поставено като цел постигане на 6-процентно намаление на парниковите газове от горивата, използвани в транспортния сектор през 2020 г. Очаква се приносът на биогоривата за изпълнението на тези цели да бъде значителен.

С цел избягване на неблагоприятните странични ефекти и с двете директиви се въвеждат критерии за устойчивост, които биогоривата и течните горива от биомаса трябва да удовлетворяват, за да може да бъдат смятани за съобразени с целите и да получават подкрепа.

Действащите понастоящем критерии за устойчивост на биогоривата не позволяват прякото преобразуване на гори, мочурливи зони и райони с голямо биоразнообразие в райони за производство на биогорива и изискват отделяните при изгарянето на биогорива парникови газове да бъдат поне с 35 % по-малко от парниковите газове от изгарянето на горивата, които те заместват. През 2017 г. изискването ще бъде увеличено до 50 %.

Остава обаче рискът част от допълнителното търсене на биогорива да бъде удовлетворявано чрез увеличаване на площите за земеделие в световен мащаб, което ще доведе до косвено увеличение на емисиите, дължащо се на преобразуването на земи. Ето защо от Комисията беше поискано да направи преглед на въздействието на непряката промяна в земеползването (ILUC) върху емисиите от парникови газове и да предложи законодателни мерки за минимизиране на това въздействие.

За допълнителна информация:

Електронна връзка към предложението

Повече информация за биогоривата – непряка промяна в земеползването:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

Повече информация за Директивата за възобновяемата енергия:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

Повече информация за Директивата за качеството на горивата:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm

MEMO/12/787

За контакт:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

2 :

Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива


Side Bar