Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 oktober 2012

EU-dagen mot människohandel: Tillsammans mot människohandel

På den sjätte EU-dagen mot människohandel, den 18 oktober, kommer EU-kommissionären med ansvar för inrikes frågor, Cecilia Malmström, att hålla ett tal vid en konferens där de framtida insatserna mot människohandel ska utformas och få alla aktörer att samarbeta för att utrota människohandel. Cyperns inrikesminister, Eleni Mavrou, och EU:s samordnare för kampen mot människohandel, Myria Vassiliadou, kommer också att delta i evenemanget som anordnas av EU-kommissionen och det cypriotiska ordförandeskapet i EU.

Människohandel är fortfarande ett allvarligt problem i Europeiska unionen. Enligt Internationella arbetsorganisationens uppskattningar är 880 000 personer i EU offer för tvångsarbete, inklusive sexuellt utnyttjande. Det är 1,8 personer per 1 000 invånare. Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen anser 93 % av européerna att EU:s medlemsländer bör samarbeta för att lösa problemet med människohandel.

Beröva någon dess frihet, utnyttja, använda och sälja dem som varor är allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Människohandel kan inte tolereras i någon form, varken i EU eller någon annanstans i världen. Vi har utarbetat en ambitiös lagstiftning och ambitiösa åtgärder för att bekämpa människohandel och vi ser att det finns politisk vilja hos medlemsstaterna. Nu måste vi koncentrera oss på att genomföra detta: vi måste omsätta lagstiftningen till praktiskt handlande. Vi har en skyldighet, moralisk såväl som juridisk, att agera. Detta måste vi göra i samarbete med internationella organisationer, tredjeländer, det civila samhällets organisationer, den privata sektorn och alla andra berörda aktörer i EU och utanför. För att utrota människohandel måste vi agera tillsammans, sade Cecilia Malmström.

Konferensen kommer att ge Europeiska kommissionen möjlighet att uppmana medlemsländerna att införliva EU:s nya lagstiftning om människohandel inom rimlig tid och att genomföra konkreta och praktiska åtgärder som anges i EU:s nya strategi (ej på svenska) för att på ett effektivt sätt hantera denna fruktansvärda brottslighet. Medlemsländerna har nu mindre än sex månader på sig att genomföra det nya direktivet mot människohandel.

Konferensen kommer att samla beslutsfattare på hög nivå, statstjänstemän från alla medlemsländer, företrädare för organisationer i det civila samhället, den privata sektorn, experter, konstnärer och medier samt de personer som i sin yrkesroll kommer i direkt kontakt med offren. Deltagarna kommer att reflektera över olika sätt att underlätta rättstillämparnas arbete vad gäller alla aspekter av människohandel och se till att EU:s politiska initiativ genomförs på ett enhetligt sätt.

Konferensen, som kommer att vara tillgänglig för journalister, ska främst inriktas på det framtida arbetet med att förstärka samarbete och partnerskap, förebyggande, skydd av och hjälp till offer och lagförandet av människohandlare.

Dessa frågor är bland de viktigaste prioriteringarna och initiativen som behandlas i EU:s nya strategi mot människohandel 2012–2016 (IP/12/619 och MEMO/12/455 (endast på engelska).

Det totala antalet åtal i EU är till exempel fortfarande lågt. I själva verket visar de preliminära resultaten av aktuella uppgifter att antalet domar om människohandel har minskat under perioden 2008–2010. Detta är skälet till att strategin bland annat omfattar inrättandet av nationella sektorsövergripande enheter som är specialiserade i frågor som rör människohandel och stöder medlemsländerna i inrättandet av gemensamma utredningsgrupper. En bättre identifiering av offer och bättre stöd och skydd kommer att öka deras delaktighet och deras samarbete med polisen. I strategin betonas behovet av formaliserade nationella hänskjutningsmekanismer i alla medlemsstater.

En presskonferens kommer att äga rum i konferenscentret Albert Borschette (rum CCAB 0A) kl. 13.00 den 18 oktober.

Bakgrund

I EU:s nya strategi mot människohandel (2012–2016) har kommissionen inriktat sig på konkreta insatser för att stödja och komplettera genomförandet av EU:s lagstiftning om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer (direktiv 2011/36/EU) - tidsfristen för införlivandet av direktivet är den 6 april 2013.

EU:s strategi är ett praktiskt instrument som ska ta itu med de viktigaste behoven och utmaningarna i EU under de kommande fem åren från perspektivet mänskliga rättigheter och jämställdhet. Strategin innehåller fem prioriteringar och ett antal initiativ för respektive prioritering.

  • Att stärka identifiering, skydd av och stöd till offren med särskild tonvikt på barn.

  • Att kraftfullare förebygga människohandel och att minska efterfrågan på densamma.

  • Att öka lagföringen av människohandlare.

  • Att främja samordning, samarbete och samstämmighet i EU, med internationella organisationer och med tredje land, däribland det civila samhället och den privata sektorn.

  • Att öka kunskapen om och effektivisera insatserna mot nya tendenser i människohandeln.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågor, webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Europeiska kommissionens webbplats mot människohandel

Konferensen Tillsammans mot människohandel: strategier för framtiden (Cecilia Malmströms tal offentliggörs)

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar