Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. októbra 2012

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi: cestou spolupráce k odstráneniu obchodovania s ľuďmi

Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová sa pri príležitosti šiesteho Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi zúčastní a prednesie prejav na konferencii, ktorej cieľom je načrtnúť budúce opatrenia a zaistiť, aby všetci aktéri spolupracovali na odstránení obchodovania s ľuďmi. Na podujatí, ktoré organizuje Európska komisia a cyperské predsedníctvo EÚ, sa takisto zúčastnia cyperská ministerka vnútra Eleni Mavrouvá a koordinátorka EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi Myria Vassiliadouvá.

Obchodovanie s ľuďmi naďalej zostáva v Európskej únii vážnym problémom. Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce je v EÚ obeťou nútenej práce vrátane sexuálneho vykorisťovania 880 000 ľudí. To je 1,8 osoby na 1 000 obyvateľov. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra 93 % Európanov súhlasí s tvrdením, že členské štáty EÚ by mali v boji proti obchodovaniu s ľuďmi spolupracovať.

„Zbavenie niekoho slobody, jeho vykorisťovanie a obchodovanie s ním ako s tovarom s cieľom dosiahnuť zisk je závažným porušením ľudských práv. Obchodovanie s ľuďmi v akejkoľvek forme nemožno tolerovať, či už je to v Európe alebo kdekoľvek vo svete. Pripravili sme ambiciózne právne predpisy a opatrenia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a vidíme politickú vôľu členských štátov. Prioritou teraz musí byť ich implementácia: právne predpisy sa musia odzrkadliť v každodennom živote. Máme povinnosť, morálnu i právnu, konať. A konať musíme v partnerstve s medzinárodnými organizáciami, tretími krajinami, organizáciami občianskej spoločnosti, so súkromným sektorom a so všetkými príslušnými aktérmi v EÚ i v zahraničí. Aby sme odstránili obchodovanie s ľuďmi, musíme postupovať spoločne“, povedala Cecilia Malmströmová.

Táto konferencia bude pre Európsku komisiu príležitosťou vyzvať členské štáty, aby včas transponovali nové právne predpisy EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a uplatňovali konkrétne a praktické opatrenia určené v novej stratégii EÚ s cieľom účinne bojovať proti tejto ničivej trestnej činnosti. Členským štátom zostáva na implementáciu novej smernice EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi menej než 6 mesiacov.

Na konferencii sa stretnú vysokí politickí činitelia, vládni úradníci zo všetkých členských štátov, predstavitelia organizácií občianskej spoločnosti i súkromného sektora, experti, pracovníci v danej oblasti, ktorí sú v priamom kontakte s obeťami, umelci a zástupcovia médií. Účastníci konferencie budú diskutovať o možnostiach uľahčenia činnosti pracovníkov v praxi zo všetkých aspektov, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, a o možnostiach zaistenia konzistentného vykonávania politických iniciatív EÚ.

Konferencia, ktorá bude sprístupnená novinárom, sa sústredí na budúcu činnosť zameranú na posilnenie spolupráce a partnerstva, preventívne opatrenia, ochranu obetí a pomoc, ako aj stíhanie obchodníkov s ľuďmi.

Tieto otázky patria k hlavným prioritám a iniciatívam, ktoré sú obsahom „Stratégie EÚ zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi (2012 – 2016)“ (IP/12/619MEMO/12/455).

Napríklad celkový počet prípadov trestného stíhania zostáva v tejto oblasti v EÚ naďalej nízky. Predbežné výsledky najnovších údajov nasvedčujú, že počet obvinení z obchodovania s ľuďmi sa v roku 2010 v porovnaní s rokom 2008 v skutočnosti znížil. Z tohto dôvodu sa v stratégii okrem iného predpokladá zriadenie vnútroštátnych multidisciplinárnych jednotiek presadzovania práva, ktoré sa budú špecializovať na oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, a členské štáty sa vyzývajú, aby zriadili spoločné vyšetrovacie tímy. Lepšia identifikácia obetí, lepšia pomoc a ochrana zvýšia ich účasť a spoluprácu pri presadzovaní práva. V stratégii sa zdôrazňuje potreba formalizovaného vnútroštátneho mechanizmu účinnej spolupráce pri pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

Tlačová konferencia sa uskutoční 18. októbra o 13:00 v Konferenčnom centre Albert Borschette (miestnosť CCAB 0A).

Súvislosti

Prostredníctvom „Stratégie EÚ zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi (2012 – 2016)“ sa Komisia sústreďuje na konkrétne opatrenia, ktoré podporia a doplnia implementáciu právnych predpisov EÚ v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi a boja proti nemu a ochrany obetí obchodovania (smernica 2011/36/EÚ). Termín na transpozíciu je 6. apríl 2013.

Stratégia EÚ je praktický nástroj zameraný na hlavné potreby a výzvy v EÚ na ďalších päť rokov, a to z hľadiska ľudských práv a rodového hľadiska. Vytyčuje sa v nej päť priorít a stanovuje rad iniciatív pre každú z nich, napríklad:

  • Posilnenie identifikácie obetí, ich ochrany a pomoci, s osobitným dôrazom na deti.

  • Zintenzívnenie prevencie obchodovania s ľuďmi a zníženie dopytu.

  • Zintenzívnenie stíhania obchodníkov s ľuďmi.

  • Zlepšenie koordinácie, spolupráce a konzistentnosti v rámci EÚ s medzinárodnými organizáciami, tretími krajinami vrátane občianskej spoločnosti a súkromného sektora.

  • Zlepšenie znalostí o vznikajúcich trendoch v obchodovaní s ľuďmi a účinnej reakcie na ne.

Užitočné odkazy

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť Cecilie Malmströmovej na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Webová stránka Európskej komisie týkajúca sa boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Konferencia „Cestou spolupráce k odstráneniu obchodovania s ľuďmi: ďalšie kroky“ (Prejav komisárky Cecilie Malmströmovej sa uverejní)

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar