Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 17 października 2012 r.

Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi: wspólne działania w celu wyeliminowania handlu ludźmi

Z okazji szóstego z kolei Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w dniu 18 października, Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych, weźmie udział w konferencji służącej określeniu dalszych działań i zagwarantowaniu współpracy wszystkich stron w celu wyeliminowania handlu ludźmi. Przedstawi też na niej prezentację. W konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską oraz cypryjską prezydencję UE, udział wezmą również Eleni Mavrou, minister spraw wewnętrznych Cypru oraz Myria Vassiliadou, koordynator ds. zwalczania handlu ludźmi.

Handel ludźmi nadal pozostaje poważnym zagadnieniem na terytorium Unii Europejskiej. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy, 880 000 osób w UE pada ofiarą pracy przymusowej, w tym wykorzystywania seksualnego. Oznacza to 1,8 osoby na 1 000 mieszkańców. Zgodnie z ostatnim badaniem Eurobarometru, 93 % obywateli zgadza się, że państwa członkowskie powinny współpracować w zakresie zwalczania handlu ludźmi.

„Pozbawianie kogoś wolności, wykorzystywanie i sprzedawanie dla zysku jak towar jest pogwałceniem praw człowieka. Handlu ludźmi nie wolno tolerować pod żadną postacią ani w Europie, ani gdziekolwiek indziej na świecie. Przygotowaliśmy ambitne przepisy prawne i środki mające na celu zwalczanie handlu ludźmi i widzimy, że państwa członkowskie wyrażają w tym zakresie wolę polityczną. Priorytetem musi być obecnie wdrożenie tych aktów prawnych i przekształcenie ustawodawstwa w rzeczywistość. Działanie jest naszym obowiązkiem zarówno moralnym, jak i prawnym. Musimy działać wspólnie z organizacjami międzynarodowymi, państwami trzecimi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, sektorem prywatnym i innymi właściwymi podmiotami w UE i poza jej granicami. Aby wyeliminować handel ludźmi, musimy działać wspólnie.” ─ powiedziała Cecilia Malmström.

Konferencja jest okazją dla Komisji Europejskiej, aby wezwać państwa członkowskie do transpozycji w odpowiednim czasie nowych przepisów unijnych w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi oraz do wdrożenia konkretnych i praktycznych środków określonych w nowej strategii UE, by skutecznie zwalczać ten niszczycielski proceder, szczególnie w momencie gdy państwom członkowskim zostaje mniej niż 6 miesięcy na wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi.

W konferencji wezmą udział decydenci wysokiego szczebla, przedstawiciele rządów państw członkowskich, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciele sektora prywatnego, eksperci, pracownicy pierwszego kontaktu mający bezpośredni kontakt z ofiarami, jak również artyści i przedstawiciele mediów. Uczestnicy będą pracować nad sposobami ułatwienia pracy praktyków we wszystkich dziedzinach handlu ludźmi i zagwarantowania harmonijnej realizacji unijnych inicjatyw politycznych.

Konferencja, dostępna dla dziennikarzy, będzie się koncentrować wokół wzmocnienia współpracy i partnerstwa, prewencji, ochrony i pomocy dla ofiar oraz ścigania handlarzy.

Kwestie te należą do głównych priorytetów i inicjatyw „Strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi” na lata 2012-2016 (IP/12/619 oraz MEMO/12/455).

Liczba prowadzonych w tej dziedzinie spraw w UE pozostaje niska. Wstępne wyniki ostatnich badań pokazują wręcz, że liczba wyroków skazujących w dziedzinie handlu ludźmi obniżyła się w 2010 r. w stosunku do 2008 r. Z tego właśnie powodu strategia przewiduje między innymi utworzenie krajowych wielodyscyplinarnych zespołów ścigania wyspecjalizowanych w handlu ludźmi i wspierających państwa członkowskie w tworzeniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych. Dzięki lepszej identyfikacji osób pokrzywdzonych, ich wsparciu i ochronie, będą one w pełniejszy sposób uczestniczyć w egzekwowaniu prawa i współpracować z organami ścigania. W strategii podkreśla się potrzebę ustanowienia formalnych krajowych mechanizmów odsyłania do właściwych struktur we wszystkich państwach członkowskich.

Konferencja prasowa odbędzie się 18 października o 13:00 w centrum konferencyjnym Albert Borschette (sala CCAB 0A).

Kontekst

„Strategia UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi” na lata 2012-2016 skupia się na konkretnych działaniach wspierających i uzupełniających wykonanie prawodawstwa unijnego w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar ─ dyrektywa 2011/36/UE; termin transpozycji dyrektywy upływa 6 kwietnia 2013 r.

Strategia unijna stanowi praktyczny instrument odpowiadający na potrzeby i wyzwania UE w ciągu najbliższych pięciu lat, z perspektywy praw człowieka i kwestii płci. Wskazano w niej pięć priorytetów i szereg przypisanych im inicjatyw, takich jak:

  • wzmocnienie identyfikacji i ochrony osób pokrzywdzonych i pomocy dla nich, w szczególności dzieci;

  • lepsze zapobieganie handlowi ludźmi i zmniejszenie na niego popytu;

  • bardziej intensywne ściganie handlarzy;

  • wzmacnianie koordynacji, współpracy i spójności w UE, przy udziale organizacji międzynarodowych i państw trzecich, wraz ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym;

  • zwiększanie wiedzy na temat nowych tendencji w handlu ludźmi oraz odpowiednie reagowanie na nie.

Przydatne linki

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

DG do Spraw Wewnętrznych na Twitterze

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona walce z handlem ludźmi

Konferencja „Wspólne działania na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi: następne kroki" (Prezentacja komisarz Malmström zostanie opublikowana.)

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar