Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 17. oktobrī

ES diena pret cilvēku tirdzniecību – darbojoties kopā, lai izskaustu cilvēku tirdzniecību

Sesto gadu atzīmējot ES dienu pret cilvēku tirdzniecību, 18. oktobrī ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma piedalīsies un teiks runu konferencē, kuras mērķis ir nospraust turpmāko rīcību un nodrošināt, ka visi procesa dalībnieki darbojas kopā, lai virzītos uz mērķi – cilvēku tirdzniecības izskaušanu. Šajā pasākumā, kuru rīko Eiropas Komisija un ES prezidējošā valsts Kipra, piedalīsies arī Kipras iekšlietu ministre Eleni Mavru un ES koordinatore cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā Mirija Vasiliadu.

Cilvēku tirdzniecība joprojām ir satraucoša parādība Eiropas Savienībā. Pēc Starptautiskās Darba organizācijas aplēsēm 880 000 cilvēku Eiropas Savienībā ir piespiedu darba, tostarp piespiedu seksuālas izmantošanas, upuri. Tas nozīmē – 1,8 cilvēki uz katriem 1000 iedzīvotājiem. Kā liecina jaunākais Eirobarometra apsekojums, 93 % Eiropas iedzīvotāju piekrīt, ka ES dalībvalstīm būtu jāsadarbojas cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jautājumu risināšanā.

„Brīvības atņemšana kādam cilvēkam, viņa izmantošana un pārdošana, lai gūtu peļņu, ir smags cilvēktiesību pārkāpums. Nav pieļaujamas nekādas cilvēku tirdzniecības izpausmes – nedz Eiropā, nedz arī kur citur pasaulē. Mēs esam izstrādājuši vērienīgus tiesību aktus un pasākumus, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību, un mēs jūtam dalībvalstu politisko gribu šajā sakarā. Tagad galvenais ir īstenošana - mums jāpārvērš tiesību akti realitātē. Mums ir gan morāls, gan juridisks pienākums rīkoties. Un mums tas jādara partnerībā ar starptautiskām organizācijām, trešām valstīm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, privāto sektoru un visiem citiem attiecīgiem procesa dalībniekiem gan ES, gan ārpus tās. Lai izskaustu cilvēku tirdzniecību, mums jārīkojas kopīgi,” sacīja Sesīlija Malmstrēma.

Konferencē Eiropas Komisijai būs iespēja mudināt dalībvalstis savlaicīgi transponēt jauno ES tiesību aktu par cilvēku tirdzniecību un īstenot konkrētus un praktiskus pasākumus, kas noteikti jaunajā ES stratēģijā, lai efektīvi cīnītos pret šo šausmīgo noziegumu, jo dalībvalstīm ir atlikuši mazāk nekā seši mēneši, lai īstenotu ES Cilvēku tirdzniecības novēršanas direktīvu.

Pasākums pulcēs vienkop augsta līmeņa politikas veidotājus, valdību amatpersonas no visām dalībvalstīm, pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjus, privāto sektoru, ekspertus, darbiniekus, kas pirmie tieši saskaras ar cietušajiem, kā arī māksliniekus un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus. Dalībnieki aplūkos veidus, kā veicināt speciālistu darbu visos cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas aspektos un nodrošināt ES politikas iniciatīvu saskaņotu īstenošanu.

Konferencē, kas būs pieejama žurnālistiem, galvenā uzmanība tiks veltīta turpmākajam darbam, lai stiprinātu sadarbību un partnerības, profilaksi, cietušo aizsardzību un palīdzību viņiem, kā arī cilvēku tirgotāju saukšanu pie atbildības.

Šie jautājumi ir minēti starp galvenajām prioritātēm un iniciatīvām, kas ietvertas ES 2012.-2016. gada stratēģijā cilvēku tirdzniecības izskaušanai (IP/12/619 un MEMO/12/455).

Piemēram, joprojām neliels ir kopējais to lietu skaits ES, kurās vainīgie saukti pie atbildības. Patiesībā jaunākie dati liecina, ka notiesājošo spriedumu skaits cilvēku tirdzniecības lietās laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam ir samazinājies. Tādēļ stratēģijā cita starpā ir paredzēts izveidot valstu daudznozaru tiesībaizsardzības vienības, kas specializējušās cilvēku tirdzniecības apkarošanā, un tiek pausts atbalsts dalībvalstīm kopīgu izmeklēšanas grupu izveidei. Labāk identificējot cietušos, sniedzot tiem palīdzību un aizsardzību, tiks panākta viņu lielāka līdzdalība un sadarbība ar tiesībaizsardzības iestādēm. Stratēģijā ir uzsvērta nepieciešamība visās dalībvalstīs izveidot oficiālus valsts konsultēšanas mehānismus.

Preses konference notiks Albert Borschette konferenču centrā (CCAB 0A telpā) 18. oktobrī plkst. 13:00.

Vispārīga informācija

ES 2012.-2016. gada stratēģijā cilvēku tirdzniecības izskaušanai Komisija galveno uzmanību pievērš konkrētiem pasākumiem, kas atbalstīs un papildinās ES tiesību akta par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību (Direktīva 2011/36/ES) īstenošanu – minētā akta transponēšanas termiņš ir 2013. gada 6. aprīlis.

ES stratēģija ir praktisks instruments, ar kuru tiek risinātas ES galvenās vajadzības un uzdevumi nākamajiem pieciem gadiem, raugoties no cilvēktiesību un dzimumu perspektīvas. Stratēģijā ir izvirzītas piecas prioritārās jomas, un katrā no tām ir izklāstīta virkne darbību:

  • Cilvēku tirdzniecības upuru identifikācijas, aizsardzības un atbalsta stiprināšana, īpašu uzsvaru liekot uz bērniem.

  • Cilvēku tirdzniecības novēršanas pastiprināšana un pieprasījuma samazināšana.

  • Cilvēku tirdzniecības veicēju aktīvāka kriminālvajāšana.

  • Koordinācijas, sadarbības un saskanīguma stiprināšana ES iekšienē, ar starptautiskām organizācijām un trešām valstīm, tostarp ar pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru.

  • Zināšanu uzlabošana un efektīva reaģēšana uz cilvēku tirdzniecības jaunākajām tendencēm.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Komisāres Malmstrēmas Twitter konts

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne

Iekšlietu ģenerāldirektorāta Twitter konts

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par cīņu pret cilvēku tirdzniecību

Konference "Kopīga rīcība, lai novērstu cilvēku tirdzniecību - turpmākā virzība" (tiks publicēta komisāres Malmstrēmas runa).

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar