Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 17 d., Briuselis

ES kovos su prekyba žmonėmis diena: bendromis jėgomis išgyvendinkime prekybą žmonėmis

6-osios ES kovos su prekyba dienos, kuri bus minima spalio 18-ąją, proga už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström dalyvaus ir pasakys kalbą konferencijoje, kurioje bus siekiama aptarti būsimus veiksmus ir užtikrinti, kad prekyba žmonėmis būtų išgyvendinta bendromis jėgomis. Europos Komisijos ir ES pirmininkaujančio Kipro organizuojamame renginyje taip pat dalyvaus Kipro vidaus reikalų ministrė Eleni Mavrou ir už ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorė Myria Vassiliadou.

Prekyba žmonėmis tebėra didelė problema Europos Sąjungoje. Tarptautinės darbo organizacijos skaičiavimais, Europos Sąjungoje verčiami dirbti ir seksualiai išnaudojami 880 000 žmonių, t. y. 1,8 žmogaus 1 000 gyventojų. Paskutinės Eurobarometro apklausos duomenimis, 93 europiečių sutinka, kad ES valstybės narės bendradarbiautų spręsdamos prekybos žmonėmis problemą.

Atimti iš žmogaus laisvę, jį išnaudoti ir prekiauti juo kaip preke siekiant naudos yra didelis žmogaus teisių pažeidimas. Netoleruojama jokios formos prekyba žmonėmis, kad ir kur ji vyktų – Europoje ar kitoje pasaulio vietoje. Kovai su prekybai žmonėmis pasitelkėme plataus užmojo teisės aktus ir priemones, valstybės narės irgi nestokoja politinio ryžto. Dabar svarbiausia – įgyvendinimas: teisės aktai turi tapti realybe. Tiek morališkai, tiek teisiškai privalome imtis veiksmų. Ir veikti turime drauge su tarptautinėmis organizacijomis, trečiosiomis šalimis, pilietinės visuomenės organizacijomis, privačiuoju sektoriumi ir visais kitais partneriais ES ir už jos ribų. Kad įveiktumėme prekybą žmonėmis, turime veikti bendromis jėgomis“, – teigė Cecilia Malmström.

Per konferenciją Europos Komisija turės galimybę paraginti valstybes nares laiku perkelti į nacionalinę teisę (liko mažiau nei 6 mėnesiai) naująjį ES prekybos žmonėmis teisės aktą ir imtis naujojoje ES strategijoje išdėstytų konkrečių, praktinių priemonių veiksmingai kovoti su šiuo siaubingu nusikaltimu.

Renginys suburs aukšto lygio politikus, visų valstybių narių vyriausybių pareigūnus, pilietinės visuomenės organizacijų narius, privačiojo sektoriaus atstovus, ekspertus, tiesiogiai su aukomis dirbančius asmenis, menininkus ir žiniasklaidos darbuotojus. Dalyviai svarstys, kaip palengvinti kovos su prekyba žmonėmis srityje dirbančių specialistų darbą atsižvelgiant į visus jo aspektus ir užtikrinti, kad ES politikos iniciatyvos būtų įgyvendinamos vienodai.

Konferencijoje, kurioje galės dalyvauti ir žurnalistai, daugiausia dėmesio bus skiriama glaudesniam bendradarbiavimui ir partnerystei, kovos su prekyba žmonėmis prevencijai, aukų apsaugai ir paramai, taip pat prekiautojų žmonėmis baudžiamajam persekiojimui.

Šie klausimai įtraukti į svarbiausius prioritetus ir iniciatyvas, aptartus 2012–2016 m. Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategijoje (IP/12/619 ir MEMO/12/455).

Bendras ES nagrinėtų bylų skaičius tebėra mažas: iš preliminarių pastarojo meto duomenų analizės rezultatų matyti, kad nuo 2008 m. iki 2010 m. bendras nuosprendžių už prekybą žmonėmis skaičius sumažėjo. Todėl strategijoje, be kitų dalykų, numatyta įsteigti nacionalines daugiasrites teisėsaugos tarnybas, kurios specializuotųsi prekybos žmonėmis srityje ir padėtų valstybėms narėms sudaryti bendras tyrimų grupes. Geriau nustatant aukas ir geriau jas remiant bei apsaugant, jos aktyviau dalyvaus ir bendradarbiaus su teisėsaugos įstaigomis. Strategijoje pabrėžta, kad visose valstybėse narėse reikia oficialiai įteisinti nacionalinius nukreipimo mechanizmus.

Spaudos konferencija vyks spalio 18 d. 13.00 val. konferencijų centre Albert Borschette (salė CCAB 0A).

Pagrindiniai faktai

Vadovaudamasi 2012–2016 m. Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija, Komisija daugiausia dėmesio skiria konkrečioms priemonėms padėti įgyvendinti ir papildyti ES teisės aktą, kuriuo reglamentuojama kova su prekyba žmonėmis bei jos prevencija ir aukų apsauga (Direktyva 2011/36/ES) ir kuris turi būti perkeltas į nacionalinę teisę iki 2013 m. balandžio 6 d.

ES strategija – praktinė priemonė tenkinti ir spręsti pagrindinius ateinančių penkerių metų ES žmogaus teisių ir lyčių lygybės srities poreikius bei uždavinius. Joje nustatyti penki prioritetai ir išdėstytos kiekvienam iš jų įgyvendinti skirtos iniciatyvos:

  • Gerinti aukų nustatymą, apsaugą ir paramą joms, ypač vaikams.

  • Stiprinti prekybos žmonėmis prevenciją ir mažinti jos paklausą.

  • Griežtinti prekiautojų žmonėmis baudžiamąjį persekiojimą.

  • Labiau koordinuoti bei derinti veiklą ir glaudžiau bendradarbiauti ES viduje, su tarptautinėmis organizacijomis, trečiosiomis šalimis, pilietine visuomene ir privačiuoju sektoriumi.

  • Gilinti žinias apie naujas prekybos žmonėmis tendencijas ir veiksmingai į jas reaguoti.

Naudingos nuorodos

Cecilia Malmström interneto svetainė

Sekite Komisijos narės C. Malmström Twitter žinutes

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Sekite Vidaus reikalų GD Twitter žinutes

Europos Komisijos kovos su prekyba žmonėmis interneto svetainė

Konferencija „Kaip bendromis jėgomis įveikti prekybą žmonėmis“ (bus paskelbta Europos Komisijos narės C. Malmström kalba)

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar