Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. lokakuuta 2012

Ihmiskaupan vastainen EU:n teemapäivä: yhteistyöllä eroon ihmiskaupasta

Kuudetta ihmiskaupan vastaista EU:n teemapäivää vietetään 18. lokakuuta. Sen yhteydessä Euroopan komissio ja EU:n puheenjohtajavaltiona toimiva Kypros järjestävät konferenssin, jossa pyritään hahmottelemaan toimia ihmiskaupan kitkemiseksi ja varmistamaan kaikkien tahojen yhteistyö tämän päämäärän saavuttamiseksi. Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström osallistuu konferenssiin ja puhuu siellä. Mukana ovat myös Kyproksen sisäasiainministeri Eleni Mavrou ja EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattori Myria Vassiliadou.

Ihmiskauppa on edelleen vakava ongelma Euroopan unionissa. Kansainvälisen työjärjestön arvion mukaan pakkotyön ja seksuaalisen riiston uhreja on EU:ssa 880 000. Tämä merkitsee 1,8 henkeä tuhatta asukasta kohden. Tuoreimman Eurobarometri-kyselyn mukaan 93 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että EU:n jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä ihmiskaupan hävittämiseksi.

Kun ihmiseltä riistetään vapaus, häntä käytetään hyväksi ja hänestä käydään kauppaa voitontavoittelumielessä kuin hyödykkeestä, kyseessä on vakava ihmisoikeusrikkomus. Sen paremmin Euroopassa kuin muuallakaan maailmassa ei pidä suvaita minkäänlaista ihmiskauppaa. Olemme pyrkineet torjumaan ihmiskauppaa laatimalla pitkälle tähtäävää lainsäädäntöä ja erilaisia toimenpiteitä, ja on nähtävissä, että jäsenvaltioilta löytyy kyllä poliittista tahtoa. Painopiste on nyt siirrettävä lainsäädännön käytännön täytäntöönpanoon. Meillä on sekä moraalinen että oikeudellinen velvollisuus toimia. Tässä on tehtävä yhteistyötä sekä EU:ssa että sen ulkopuolella toimivien kansainvälisten organisaatioiden, kolmansien maiden, kansalaisjärjestöjen, yksityissektorin ja kaikkien muiden asiaan liittyvien toimijoiden kanssa. Ihmiskaupan hävittämiseksi on toimittava yhdessä, Cecilia Malmström totesi.

Konferenssin yhteydessä Euroopan komissiolla on tilaisuus kehottaa jäsenvaltioita saattamaan uusi ihmiskauppaa koskeva EU-lainsäädäntö oikea-aikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja toteuttamaan uudessa EU-strategiassa määritettyjä käytännön toimenpiteitä, jotta tähän järkyttävään rikostyyppiin pystyttäisiin reagoimaan tehokkaasti. Jäsenvaltiolla on enää alle puoli vuotta aikaa panna ihmiskaupan vastainen direktiivi täytäntöön.

Konferenssiin kokoontuu korkean tason poliittisia päättäjiä, valtion virkamiehiä kaikista jäsenvaltioista, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin edustajia, asiantuntijoita, uhreihin suorassa yhteydessä olevia käytännön työn tekijöitä sekä taiteilijoita ja tiedotusvälineiden edustajia. Osallistujat pohtivat, miten asiantuntijoiden työtä voitaisiin helpottaa kaikilla ihmiskaupan osa-alueilla ja varmistaa EU:n aloitteiden johdonmukainen täytäntöönpano.

Konferenssissa keskitytään tuleviin toimiin yhteistyön ja kumppanuussuhteiden lujittamiseksi, ihmiskaupan estämiseen, uhrien suojelemiseen ja auttamiseen sekä ihmiskauppiaiden syytteeseenpanoon. Toimittajilla on pääsy konferenssiin.

Nämä kysymykset ovat tärkeimpiä painopisteitä ja aloitteita myös Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävässä EU:n strategiassa vuosiksi 20122016 (IP/12/619 ja MEMO/12/455).

Ihmiskauppaan liittyviä syytteitä nostetaan EU:ssa edelleen melko vähän. Itse asiassa viimeaikaiset tiedot osoittavat alustavasti, että tuomioiden määrä on vähentynyt vuosien 2008 ja 2010 välillä. Tämän vuoksi strategiassa kaavaillaan muun muassa kansallisten monialaisten lainvalvontayksikköjen perustamista. Ne olisivat erikoistuneet ihmiskauppaan ja tukisivat jäsenvaltioita yhteisten tutkintaryhmien luomisessa. Tunnistamalla uhrit nykyistä paremmin sekä auttamalla ja suojelemalla heitä enemmän voidaan lisätä heidän osallistumistaan ja yhteistyötään lainvalvontayksikköjen kanssa. Strategiassa korostetaan myös, että jokaiseen jäsenvaltioon on tarpeen luoda muodollinen kansallinen ohjausjärjestelmä.

Albert Borschette -konferenssikeskuksessa järjestetään asiaa koskeva lehdistötilaisuus 18. lokakuuta klo 13.00 (huone CCAB 0A).

Tausta

Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävässä EU:n strategiassa vuosiksi 20122016 komissio keskittyy konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat ja täydentävät ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun EU-lainsäädännön (direktiivi 2011/36/EU) täytäntöönpanoa. Sen saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on asetettu määräajaksi 6. huhtikuuta 2013.

EU:n strategia on käytännön väline, jolla pyritään seuraavien viiden vuoden ajan vastaamaan EU:ssa ilmeneviin tarpeisiin ja haasteisiin ihmisoikeuksien näkökulmasta ja sukupuolen mukaan eriytetysti. Strategiassa määritetään viisi ensisijaista tavoitetta ja niihin liittyvät toimet:

  • Tehostetaan uhrien tunnistamista, suojelua ja avustamista ja kiinnitetään erityistä huomiota lasten tilanteeseen.

  • Tehostetaan ihmiskaupan torjuntaa ja vähennetään sen kysyntää.

  • Tehostetaan ihmiskauppiaiden syytteeseen asettamista.

  • Kehitetään koordinointia, yhteistyötä ja yhdenmukaisuutta EU:n sisällä, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden kanssa sekä kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin kanssa.

  • Parannetaan tietämystä ihmiskaupan uusista suuntauksista ja reagoidaan niihin tehokkaasti.

Hyödyllisiä linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Euroopan komission ihmiskaupan torjunnan verkkosivut

Konferenssin verkkosivut: "Working together towards eradication of trafficking in human beings: the way forward" (Komissaari Malmströmin puhe julkaistaan täällä)

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar