Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. oktoober 2012

ELi inimkaubanduse vastase võitluse päev: eduks on vaja koostööd

EL tähistab 18. oktoobril kuuendat korda inimkaubanduse vastase võitluse päeva. Sel puhul toimub konverents, kus osaleb ettekandega ka ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström. Konverentsi ülesanne on seada tulevikusihte ja tagada kõigi jõudude koostöö inimkaubanduse kaotamiseks. Nimetatud üritusest, mille korraldavad Euroopa Komisjon ja ELi eesistujariik Küpros, võtavad osa ka Küprose siseminister Eleni Mavrou ja ELi inimkaubanduse vastase võitluse koordinaator Myria Vassiliadou.

Inimkaubandus on ELis endiselt arvestatav probleem. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul kannatab ELis ekspluateerimise all, mille üheks vormiks on seksuaalne ekspluateerimine, 880 000 inimest. See teeb 1,8 ohvrit 1000 elaniku kohta. Värskeima Eurobaromeetri uuringu kohaselt nõustuvad 93 % küsitletutest sellega, et liikmesriigid peaksid võitlema inimkaubanduse vastu ühiselt.

„Inimeselt vabaduse võtmine, tema ekspluateerimine ja temaga kauplemine kasu saamise eesmärgil on raske inimõiguste rikkumine,” ütles Cecilia Malmström. „Inimkaubandus on lubamatu mis tahes kujul, toimugu see Euroopas või mujal maailmas. EL on töötanud selle nähtuse tõkestamiseks välja põhjalikud õigusaktid ja meetmed, millele liikmesriigid on andnud oma poliitilise toetuse. Nüüd tuleb keskenduda rakenduslikule küljele, s.t koostatud õigusaktid tuleb ellu viia. Selleks sunnib meid mitte ainult juriidiline, vaid ka moraalne kohustus. Me peame tegutsema koostöös rahvusvaheliste organisatsioonide, muude riikide, kodanikuorganisatsioonide, erasektori ja kõigi teiste jõududega nii ELis kui ka väljaspool seda. Inimkaubandust on võimalik välja juurida üksnes ühiselt.”

Korraldatav konverents annab Euroopa Komisjonile võimaluse panna liikmesriikidele südamele, et nad võtaksid inimkaubandust käsitleva ELi õigusakti õigeaegselt üle ning viiksid ellu uues ELi strateegias esitatud konkreetsed, praktilised meetmed, mis võimaldavad tõhusalt võidelda selle kohutava kuriteoliigiga. See on vajalik, sest inimkaubandusevastast võitlust käsitleva direktiivi ülevõtmiseks on nüüd jäänud aega alla kuue kuu.

Üritusele on oodata nii kõrgema tasandi poliitikakujundajaid, kõikide liikmesriikide valitsusametnikke, kodanikuorganisatsioonide ja erasektori esindajaid, asjatundjaid ja otseselt ekspluateerimise ohvritega tegelevaid erialatöötajaid kui ka loomeinimesi ja meedia esindajaid. Osalised arutavad selle üle, kuidas lihtsustada inimkaubanduse eri tahkudega tegelevate spetsialistide tööd ja tagada selles valdkonnas ELi algatuste ühtne rakendamine.

Konverents, mis on avatud ka ajakirjanikele, keskendub sellele, kuidas parandada tulevikus koostööd ja partnerlust, ennetusmeetmeid, ohvrikaitset ja -abi ning inimkaubandusega tegelejate kohtu alla andmist.

Neile esmatähtsatele küsimustele ja algatustele on muu hulgas tähelepanu pööratud ka inimkaubanduse kaotamist käsitlevas ELi strateegias aastateks 2012–2016 (IP/12/619 ja MEMO/12/455).

Sellest strateegiast ilmneb näiteks, et kohtusse antud juhtumite arv on ELis endiselt väike. Hiljuti avaldatud esialgsed andmed näitavad koguni, et ajavahemikul 2008–2010 inimkaubanduses tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arv kahanes. Seepärast on strateegiaga muu hulgas ette nähtud luua inimkaubandusjuhtumite uurimiseks riiklikud valdkondadevahelised õiguskaitseüksused ja toetada liikmesriike ühiste uurimisrühmade moodustamisel. Inimkaubanduse ohvrite edukam tuvastamine ning abistamine ja kaitse suurendab ühtlasi nende valmidust teha õiguskaitseasutustega koostööd. Strateegias rõhutatakse, et selleks on vaja luua kõikides liikmesriikides ametlikud edasisuunamismehhanismid.

Pressikonverents toimub 18. oktoobril kell 13.00 Albert Borschette'i nimelise konverentsikeskuse ruumis CCAB 0A.

Taust

Inimkaubanduse kaotamist käsitleva ELi strateegia (2012–2016) raames keskendub komisjon konkreetsetele meetmetele, mis toetavad ja täiendavad inimkaubanduse tõkestamise, selle vastu võitlemise ja selle ohvrite kaitse alast ELi õigusakti (direktiiv 2011/36/EL), mis tuleb üle võtta 6. aprilliks 2013.

Kõnealune strateegia kujutab endast praktilist vahendit ELi põhiliste vajaduste katmiseks ja ülesannete täitmiseks inimõiguste ja sooliste küsimuste vallas eelseisval viiel aastal. Strateegias on määratud kindlaks allpool loetletud viis prioriteeti, millest igaüks hõlmab omakorda mitut meedet.

  • Inimkaubanduse ohvrite tuvastamine, kaitsmine ja abistamine, pöörates eritähelepanu lastele.

  • Inimkaubanduse tõhusam ärahoidmine ja sellealase nõudluse vähendamine.

  • Inimkaubitsejate vastu süüdistuste esitamise lihtsustamine.

  • Koordineerimise ja koostöö tõhustamine ning poliitika sidususe parandamine nii ELi siseselt kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide ja muude riikidega, sealhulgas kodanikuühiskonna ja erasektoriga.

  • Teadlikkuse suurendamine uute tekkivate ohtude kohta, mis on seotud inimkaubandusega, ning nendele tõhusalt reageerimine.

Kasulikud lingid

Volinik Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Euroopa Komisjoni inimkaubandusevastane veebisait

Konverentsi „Working together towards eradication of trafficking in human beings: the way forward veebisait (volinik Malmströmi kõne avaldatakse)

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar