Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2012

Ημέρα της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων: συνεργασία για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης της έκτης ημέρας της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων στις 18 Οκτωβρίου, η Επίτροπος της ΕΕ για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, κα Cecilia Malmström, θα συμμετάσχει και θα εκφωνήσει ομιλία σε διάσκεψη που αποσκοπεί στη διαμόρφωση μελλοντικών δράσεων και στη διασφάλιση ότι όλοι οι φορείς θα συνεργαστούν για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων. Η κύπρια υπουργός εσωτερικών, κα Ελένη Μαύρου, και η συντονίστρια της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων κα Μύρια Βασιλειάδου, θα λάβουν επίσης μέρος στην εκδήλωση η οποία οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυπριακή προεδρία της ΕΕ.

Η εμπορία ανθρώπων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διεθνούς οργάνωσης εργασίας, ο αριθμός των θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ανέρχεται σε 880 000 άτομα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 1,8 άτομα ανά 1 000 κατοίκους. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, το 93% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.

Η κα Cecilia Malmström δήλωσε: «Η στέρηση της ελευθερίας ανθρώπων, η εκμετάλλευσή τους και η πώλησή τους ως εμπόρευμα για την αποκόμιση κέρδους συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καμιά μορφή εμπορίας ανθρώπων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, ούτε στην Ευρώπη ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Έχουμε αναπτύξει φιλόδοξες νομοθετικές ρυθμίσεις και μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση εκ μέρους των κρατών μελών. Σήμερα πρέπει να εστιάσουμε στην υλοποίηση: χρειάζεται να μετατρέψουμε τη νομοθεσία σε πραγματικότητα. Έχουμε υποχρέωση, τόσο ηθική όσο και νομική, να δράσουμε. Και αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με διεθνείς οργανισμούς, τρίτες χώρες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και όλους τους αρμόδιους φορείς εντός της ΕΕ και εκτός αυτής. Για να εξαλείψουμε την εμπορία ανθρώπων, πρέπει να δράσουμε από κοινού».

Η διάσκεψη θα παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν έγκαιρα στο εσωτερικό τους δίκαιο τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων και να εφαρμόσουν συγκεκριμένα και πρακτικά μέτρα που προσδιορίζονται στη νέα στρατηγική της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ολέθριο αυτό έγκλημα, καθώς τα κράτη μέλη διαθέτουν σήμερα λιγότερους από 6 μήνες για να εφαρμόσουν την οδηγία της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει ευκαιρία συνάντησης των αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής σε υψηλό επίπεδο, κυβερνητικών αξιωματούχων από κράτη μέλη, εκπροσώπων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνωμόνων, στελεχών της πρώτης γραμμής που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα θύματα, καθώς και καλλιτεχνών και των μέσων ενημέρωσης. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τρόπους για να διευκολύνουν το έργο των επαγγελματιών σε όλες τις πτυχές που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων και να διασφαλίσουν την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της πολιτικής της ΕΕ με συνεκτικό τρόπο.

Η διάσκεψη, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν δημοσιογράφοι, θα εστιαστεί στη μελλοντική δράση για την ενίσχυση της συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων, της πρόληψης, της προστασίας και της συνδρομής των θυμάτων, καθώς και της δίωξης των εμπόρων.

Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται στις κύριες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που καλύπτονται από τη «Στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016» (IP/12/619 και MEMO/12/455).

Για παράδειγμα, ο συνολικός αριθμός υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη στην ΕΕ παραμένει χαμηλός. Πράγματι, από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των πρόσφατων δεδομένων προκύπτει ότι ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων για εμπορία παρουσίασε πτωτική πορεία από το 2008 έως το 2010. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση εθνικών πολυτομεακών μονάδων επιβολής του νόμου ειδικευμένων στην εμπορία ανθρώπων, και στηρίζει τα κράτη μέλη στην ίδρυση κοινών ομάδων έρευνας. Ο καλύτερος προσδιορισμός των θυμάτων και η καλύτερη συνδρομή και προστασία θα αυξήσουν τη συμμετοχή τους και τη συνεργασία τους με τις αρχές επιβολής του νόμου. Η στρατηγική τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη επίσημων εθνικών μηχανισμών παραπομπής σε όλα τα κράτη μέλη.

Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στο κέντρο συνεδριάσεων Albert Borschette (αίθουσα CCAB 0A) στις 18 Οκτωβρίου, στις 13:00.

Ιστορικό

Με τη «Στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016», η Επιτροπή εστιάζει σε συγκεκριμένες δράσεις που θα στηρίξουν και θα συμπληρώσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της (Οδηγία 2011/36/ΕΕ). Η προθεσμία για τη μεταφορά της εν λόγω νομοθεσίας λήγει στις 6 Απριλίου 2013.

Η στρατηγική της ΕΕ αποτελεί πρακτικό εργαλείο αντιμετώπισης των βασικών αναγκών και προκλήσεων στην ΕΕ για τα επόμενα πέντε έτη από την προοπτική των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του φύλου. Προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες και προβλέπει σειρά πρωτοβουλιών για εκάστη εξ αυτών:

  • Ενίσχυση του εντοπισμού, προστασία και συνδρομή των θυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά.

  • Ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και τη μείωση της ζήτησης.

  • Αύξηση της δίωξης των εμπόρων.

  • Ενίσχυση του συντονισμού, της συνεργασίας και της συνοχής εντός της ΕΕ με διεθνείς οργανισμούς και με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα

  • Βελτίωση των γνώσεων και αποτελεσματική απάντηση τις εμφανιζόμενες τάσεις στην εμπορία ανθρώπων.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος της Cecilia Malmström

Η Επίτροπος Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικές Υποθέσεις

Η ΓΔ Εσωτερικές Υποθέσεις στο Twitter

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας

Η διάσκεψη «Working together towards eradication of trafficking in human beings: the way forward» (Η ομιλία της Επιτρόπου κας Malmström θα δημοσιευτεί).

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar