Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. oktober 2012

EU-dag for bekæmpelse af menneskehandel: en fælles indsats for at udrydde menneskehandel

I anledning af den sjette EU-dag for bekæmpelse af menneskehandel den 18. oktober holder EU-kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, en tale ved en konference, hvor den fremtidige indsats mod menneskehandel vil blive udformet. Konferencen skal sikre, at alle aktører arbejder sammen om at udrydde menneskehandel. Cyperns indenrigsminister, Eleni Mavrou, og EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandel, Myria Vassiliadou, deltager også i konferencen, der organiseres af Europa-Kommissionen og det cypriotiske EU-formandskab.

Menneskehandel er stadig et alvorligt problem i Den Europæiske Union. Ifølge Den Internationale Arbejdsorganisations skøn, er 880 000 mennesker i EU ofre for tvangsarbejde, herunder tvungen seksuel udnyttelse. Det er 1,8 person per 1 000 indbyggere. Ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse er 93 % af europæerne enige i, at EU-medlemsstaterne bør samarbejde om at bekæmpe menneskehandel.

"Det er et alvorligt brud på menneskerettighederne at fratage et andet menneske dets frihed, udnytte det og handle med det som en vare for profit. Enhver form for menneskehandel er uacceptabel, i Europa og et hvilket som helst sted i verden. Vi har udviklet en ambitiøs lovgivning og midler til at bekæmpe menneskehandel, og vi kan se, at medlemsstaterne har politisk vilje hertil. Nu må vi koncentrere os om at gennemføre lovgivningen. Vi må omsætte den til praksis. Vi har en forpligtelse, moralsk såvel som juridisk, til at handle. Og vi er nødt til at gøre det i partnerskab med internationale organisationer, tredjelande, civilsamfundets organisationer og alle andre relevante aktører i og uden for EU. Vi er nødt til at handle i fællesskab for at udrydde menneskehandel”, siger Cecilia Malmström.

Konferencen giver Europa-Kommissionen mulighed for at tilskynde medlemsstaterne til at gennemføre den nye EU-lovgivning om menneskehandel rettidigt og til at gennemføre de konkrete og praktiske foranstaltninger, der er identificeret i den nye EU-strategi, for på effektiv vis at bekæmpe denne frygtelige form for kriminalitet, idet medlemsstaterne nu har mindre end seks måneder til at gennemføre EU’s direktiv om bekæmpelse af menneskehandel.

Konferencen får deltagelse af politiske beslutningstagere på højt niveau, regeringsembedsmænd fra alle medlemsstaterne, repræsentanter for civilsamfundets organisationer, den private sektor, eksperter, mennesker, der gennem deres arbejde har direkte kontakt med ofrene, samt kunstnere og medier. Deltagerne vil overveje, hvordan man kan lette det praktiske arbejde, hvad angår alle aspekter af menneskehandel, samt sikre en kohærent gennemførelse af EU's politiske initiativer.

Konferencen, som er tilgængelig for journalister, vil fokusere på det fremtidige arbejde for at styrke samarbejde og partnerskab, forebyggelse, beskyttelse af ofrene samt bistand, såvel som retsforfølgelse af menneskesmuglerne.

Disse spørgsmål er blandt hovedprioriteterne og de vigtigste initiativer i "EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2012-2016" (IP/12/619 og MEMO/12/455).

F.eks. er det samlede antal sager i EU, hvor der er sket retsforfølgelse, stadig lavt. Faktisk viser de seneste data foreløbigt, at antallet af domme for menneskehandel faldt fra 2008 til 2010. Derfor skal der ifølge strategien bl.a. oprettes nationale tværfaglige retshåndhævende enheder, der specialiserer i menneskehandel, og som bistår medlemsstaterne med at oprette fælles efterforskningshold. En bedre identifikation af ofrene samt bedre bistand og beskyttelse vil øge deres deltagelse og deres samarbejde med de retshåndhævende myndigheder. Strategien understreger behovet for formaliserede nationale henvisningsmekanismer i alle medlemsstater.

Der vil blive afholdt en pressekonference i Albert Borschette-konferencecentret (lokale CCAB 0A) den 18. oktober kl. 13.

Baggrund:

Med ”EU’s strategi for bekæmpelse af menneskehandel (2012-2016)” fokuserer Kommissionen på konkrete tiltag, som støtter og supplerer gennemførelsen af EU-lovgivningen om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor (Direktiv 2011/36/EU). Fristen for gennemførelsen af direktivet er den 6. april 2013.

EU’s strategi udgør et praktisk instrument til at tage fat på de primære behov og udfordringer i EU de næste fem år ud fra et menneskerettigheds- og ligestillingsperspektiv. Den identificerer fem prioritetsområder og skitserer en række initiativer inden for hvert af dem:

  • Bedre identifikation og beskyttelse af samt bistand til ofrene med særlig vægt på børn.

  • Øget forebyggelse af menneskehandel og mindskelse af efterspørgslen herefter.

  • Øget retsforfølgelse af menneskesmuglere.

  • Øget koordinering, samarbejde og kohærens inden for EU sammen med internationale organisationer, tredjelande, civilsamfundet og den private sektor.

  • Øget viden om nye tendenser inden for menneskehandel og en effektiv indsats mod dem.

Nyttige links

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Europa-Kommissionens websted mod menneskehandel:

Konferencen "Working together towards eradication of trafficking in human beings: the way forward" (kommissær Malmströms tale vil blive offentliggjort)

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar