Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. října 2012

Evropský den boje proti obchodování s lidmi: spolupráce v zájmu vymýcení obchodu s lidmi

Při příležitosti šestého Evropského dne boje proti obchodování s lidmi se 18. října uskuteční konference, která má dát konkrétní podobu budoucím opatřením proti obchodu s lidmi a zajistit spolupráci všech aktérů tak, aby byl tento fenomén vymýcen. Na konferenci vystoupí se svým příspěvkem evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová. Akce, kterou uspořádaly Evropská komise a kyperské předsednictví, se zúčastní také kyperská ministryně vnitra Eleni Mavrou a koordinátorka EU pro boj proti obchodování s lidmi Myria Vassiliadou.

Obchod s lidmi je v Evropské unii stále závažným problémem. Podle odhadů Mezinárodní organizace práce žije v Unii na 880 000 obětí nucené práce (včetně obětí sexuálního vykořisťování). Počet obětí na 1 000 obyvatel tak lze vyjádřit číslem 1,8. Z nejnovějšího průzkumu Eurobarometr vyplynulo, že 93 % Evropanů souhlasí s tím, že by členské státy EU měly v zájmu řešení tohoto problému spolupracovat.

„Pokud je někdo zbaven svobody, je vykořisťován a obchoduje se s ním jako se zbožím za účelem zisku, jedná se o závažné porušování lidských práv. Obchod s lidmi nelze tolerovat v žádné formě, a to ani v Evropě, ani jinde ve světě. Za účelem boje proti tomuto obchodu jsme vypracovali ambiciózní právní předpisy a opatření a v členských státech existuje v tomto směru potřebná politická vůle. V tuto chvíli se musíme zaměřit na provádění, tedy na uvedení právních předpisů do praxe. Máme morální i právní povinnost jednat a musíme tak činit v partnerství s mezinárodními organizacemi, třetími zeměmi, organizacemi občanské společnosti, se soukromým sektorem a všemi ostatními relevantními aktéry v Evropské unii a mimo ni. Abychom obchod s lidmi vymýtili, musíme postupovat společně,“ uvedla v této souvislosti komisařka Malmströmová.

Konference poskytne Evropské komisi příležitost vyzvat členské státy, aby v zájmu účinného řešení této ničivé trestné činnosti včas zapracovaly do svého práva novou směrnici EU proti obchodu s lidmi a provedly konkrétní praktická opatření vytyčená v nové strategii EU. Na provedení zmíněné směrnice totiž členským státům v tuto chvíli zbývá necelých šest měsíců.

Na akci se sejdou vysoce postavení političtí činitelé, vládní úředníci ze všech členských států, zástupci organizací občanské společnosti a soukromého sektoru, odborníci, terénní pracovníci, kteří jsou v přímém kontaktu s oběťmi, a dále také umělci a novináři. Účastníci se budou zamýšlet nad způsoby, jak usnadnit práci všem, kdo se v praxi aspekty dané problematiky zabývají, a jak zajistit, aby byly unijní iniciativy konzistentně prováděny.

Konference, která bude přístupná novinářům, se soustředí na to, jak do budoucna upevnit partnerství a spolupráci, jak posílit prevenci, jak zvýšit ochranu obětí, jak rozšířit poskytovanou pomoc a jak zlepšit stíhání obchodníků.

Tato témata figurují mezi hlavními prioritami a klíčovými iniciativami „strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016“ (IP/12/619 a MEMO/12/455).

Například celkový počet případů řešených u soudu zůstává v EU stále nízký. Z předběžných výsledků vyhodnocování nejnovějších údajů dokonce vyplývá, že počet osob odsouzených za trestný čin obchodování s lidmi se od roku 2008 do roku 2010 snížil. Z tohoto důvodu strategie mimo jiné plánuje zřízení vnitrostátních multidisciplinárních útvarů pro prosazování práva, jež se budou na problematiku obchodu s lidmi specializovat, a členské státy podporuje ve zřizování společných vyšetřovacích týmů. Zlepšení v identifikaci obětí a v poskytované pomoci a ochraně zvýší zapojení obětí a jejich spolupráci s donucovacími orgány. Strategie zdůrazňuje, že ve všech členských státech jsou zapotřebí formální mechanismy pro předávání obětí.

V kongresovém centru Albert Borschette (sále CCAB OA) se bude 18. října od 13:00 hodin konat tisková konference.

Souvislosti

Ve strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016 se Komise zaměřuje na konkrétní opatření, která podpoří a doplní provádění směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí (směrnice 2011/36/EU). Tato směrnice má být transponována do vnitrostátního práva do 6. dubna 2013.

Strategie je praktickým nástrojem k řešení nejdůležitějších problémů a potřeb v EU v příštích pěti letech z lidskoprávního a genderového hlediska. Vytyčuje pět priorit a u každé z nich stanoví řadu iniciativ:

  • zlepšení, pokud jde o identifikaci obětí a poskytovanou ochranu a pomoc, se zvláštním důrazem na děti;

  • posílení prevence a snížení poptávky;

  • intenzivnější stíhání obchodníků;

  • posílení koordinace, spolupráce a soustavného přístupu v rámci EU za účasti mezinárodních organizací, třetích zemí, občanské společnosti a soukromého sektoru;

  • získání širších poznatků o nových tendencích v obchodu s lidmi a účinné reakce na tyto trendy.

Užitečné odkazy

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Internetové stránky Evropské komise pro boj proti obchodování s lidmi

Informace ke konferenci "Working together towards eradication of trafficking in human beings: the way forward" (příspěvek komisařky Malmströmové bude zveřejněn).

Kontaktní osoby:

p. Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar