Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 октомври 2012 г.

Европейски ден за борба с трафика на хора: да работим заедно за премахване на трафика на хора

По повод шестия Европейски ден за борба с трафика на хора на 18-ти октомври Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи, ще участва и ще произнесе реч на конференция, чиято цел е определянето на бъдещите действия и гарантирането, че всички участници ще работят заедно за спиране на трафика на хора. Кипърският министър на вътрешните работи, Eleni Mavrou, и координаторът на ЕС за борба с трафика на хора, Myria Vassiliadou, също ще участват в събитието, организирано от Европейската комисия и кипърското председателство на ЕС.

Трафикът на хора продължава да бъде сериозен проблем в Европейския съюз. Според данни на Международната организация на труда в ЕС жертвите на принудителен труд, включително принудителна сексуална експлоатация, са 880 000 души. Това са 1,8 души на 1000 жители. Според последното проучване на Евробарометър 93 % от европейците са съгласни, че държавите — членки на ЕС следва да си сътрудничат за справяне с трафика на хора.

Лишаването от свобода, експлоатацията и търговията с хора като със стоки с цел печалба са сериозни нарушения на правата на човека. Трафикът на хора е неприемлив в каквато и да е форма, било то в Европа или другаде по света. Ние разработихме амбициозни законодателства и мерки за борба с трафика на хора и за нас е ясно, че политическата воля на държавите членки е налице. Акцентът сега трябва да бъде поставен върху прилагането: необходимо е законодателството да се превърне в реалност. Имаме както моралното, така и правното задължение да действаме. И трябва да направим това, като работим в партньорство с международни организации, трети държави, организации на гражданското общество, частния сектор и всички други заинтересовани участници в ЕС и в света. За да премахнем трафика на хора, трябва да работим заедно“, каза Сесилия Малстрьом.

Конференцията ще даде възможност на Европейската комисия да прикани настойчиво държавите членки да транспонират своевременно новото законодателство на ЕС относно трафика на хора и да изпълнят конкретните и практическите мерки, определени в новата стратегия на ЕС, с цел ефективното справяне с това тежко престъпление, тъй като в момента държавите членки разполагат с по-малко от шест месеца, за да приложат директивата на ЕС за борба с трафика на хора.

Тази проява ще събере лица, определящи политиката на високо равнище, правителствени служители от всички държави членки, представители на организации на гражданското общество, частния сектор, експерти, работници, които са в пряк контакт с жертвите, както и хора на изкуството и медиите. Участниците ще разсъждават върху начините за професионалното улесняване на работещите в областта по отношение на всички аспекти на трафика на хора и ще гарантират прилагането на политическите инициативи на ЕС по последователен начин.

Конференцията, която ще бъде достъпна за журналисти, ще се съсредоточи върху бъдещата работа за засилване на сътрудничеството и партньорствата, предотвратяването, защитата и оказването на помощ на жертвите, както и преследването на трафикантите.

Тези въпроси са сред основните приоритети и инициативи, разгледани в „Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г.“ (IP/12/619 и MEMO/12/455).

Например, общият брой случаи, предмет на съдебно преследване в ЕС, остава нисък. В действителност предварителните резултати от последните данни показват, че броят на присъдите във връзка с трафик на хора е намалял в периода между 2008 и 2010 г. Ето защо в стратегията се предвижда и създаването на национални мултидисциплинарни правоприлагащи звена, специализирани в трафика на хора, и подкрепя държавите членки при създаването на съвместни екипи за разследване. По-доброто идентифициране на жертвите и по-добрата помощ и защита ще увеличат тяхното участие и сътрудничество с правоприлагащите органи. В стратегията се подчертава необходимостта от официални национални механизми за насочване във всички държави членки.

На 18 октомври в 13.00 ч. ще се проведе пресконференция в Конферентния център Albert Borschette (зала CCAB 0A).

Контекст

Със „Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г.“ Комисията се съсредоточава върху конкретни действия, които ще подкрепят и допълнят прилагането на законодателството на ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите (Директива 2011/36/ЕС), чийто срок за транспониране е 6 април 2013 г.

Стратегията на ЕС е практичен инструмент, насочен към основните нужди и предизвикателства в ЕС през следващите пет години от гледна точка на правата на човека и на принципа на равенство между половете. В нея се определят пет приоритета и се очертават редица инициативи за всеки един от тях:

  • По-доброто идентифициране, защита и оказване на помощ на жертвите, като се обръща специално внимание на децата.

  • Засилване на превенцията срещу трафика на хора и намаляване на търсенето.

  • По-активно наказателно преследване на трафикантите.

  • Подобряване на координацията, сътрудничеството и съгласуваността в рамките на ЕС, с международни организации и с трети държави, включително гражданското общество и частния сектор.

  • По-добро познаване на променящите се тенденции в трафика на хора и по-ефективна реакция.

Полезни връзки

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебстраница на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Уебстраница на Европейската комисия за борба с трафика на хора:

Конференцията Да работим заедно за премахване на трафика на хора: пътят напред“ (Речта на комисар Малстрьом ще бъде публикувана)

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar