Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 oktober 2012

Digitala agendan: Kommissionen inleder samråd om rekommendationen för telekommarknaderna

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd i syfte att uppdatera den nuvarande förteckningen över relevanta telekommarknader i parti- och detaljmarknaderna som är föremål för kommissionens ”artikel 7” enligt EU:s telekombestämmelser (se MEMO/10/226). I dessa marknader ingår slutkunders tillträde till det allmänna telenätet och bredbandstillträde i grossistledet. Att ha en förteckning över nationella marknader hjälper de nationella tillsynsmyndigheterna att reglera marknaderna på ett samordnat sätt. I granskningen kommer man att ta hänsyn till viktiga utvecklingar på marknaden och tekniska utvecklingar som internetbaserade tillämpningar och tjänster, konvergensen mellan olika typer av nät och tjänster och utvecklingen av mycket snabba internetnät och -tjänster. Baserat på resultaten kommer kommissionen sedan att ändra den nuvarande rekommendationen om relevanta marknader som senast uppdaterades 2007. Kommissionen uppmanar de berörda parterna att svara på samrådet senast den 8 januari 2013.

– Vi måste följa den tekniska utvecklingen i sektorn så att förordningen bara fokuserar på återkommande strukturella konkurrensproblem och på att underlätta investeringar, säger Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den digitala agendan.

Syftet med frågeformuläret är att identifiera viktiga relevanta trender och att samråda med de berörda parterna om ändringen av den aktuella förteckningen av relevanta marknader och räckvidden, samt av marknader som eventuellt ska läggas till förteckningen, inklusive marknader som regleras på nationell nivå och nationsövergripande marknader.

Samrådet är ett första steg i ett granskningsförfarande. Baserat på dess resultat och efter samråd med Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Kommunikationskommittén (en rådgivande kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna) ska kommissionen anta en ändrad rekommendation.

Bakgrund

I enlighet med EU:s telekombestämmelser antar kommissionen och granskar regelbundet rekommendationen om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation (se IP/07/1678). I denna rekommendation identifieras de marknader som i princip kan komma i fråga för förhandsreglering. De nationella tillsynsmyndigheterna måste regelbundet granska de nationella marknaderna och anmäla dem till kommissionen i enlighet med det s.k. artikel 7-förfarandet. Detta är en mekanism för samråd och anmälan som kräver att de nationella regleringsmyndigheterna på telekomområdet i förväg informerar kommissionen och andra EU-länders regleringsmyndigheter på telekomområdet om vilka åtgärder de tänker införa för att lösa marknadsproblem. Sedan 2003 har kommissionen granskat över 1 300 sådana anmälningar.

Detta är den andra granskningen av kommissionens rekommendation om relevanta marknader. Kommissionens första rekommendation är från 2003 och ändrades 2007 för att inkludera en detaljmarknad och sex grossistmarknader: tillträde till det fasta telefonnätet, samtalsoriginering på de fasta telefonnäten, samtalsterminering på enskilda fasta telefonnät, grossisttillträde till det lokala accessnätet, bredbandstillträde i grossistledet, terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet och samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät.

Användbara länkar

Det offentliga samrådet: http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Den digitala agendans webbplats

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar