Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. októbra 2012

Digitálna agenda: Komisia otvorila konzultácie o odporúčaní pre telekomunikačné trhy

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu s cieľom aktualizovať zoznam relevantných veľkoobchodných a maloobchodných telekomunikačných trhov, na ktoré sa vzťahuje postup Komisie „podľa článku 7“ pravidiel EÚ platných v oblasti telekomunikácií (pozri MEMO/10/226). Tieto trhy zahŕňajú maloobchodný prístup k verejnej telefónnej sieti, ako aj veľkoobchodný prístup k širokému pásmu. Dostupný zoznam relevantných trhov je pomôcka pre národné regulačné orgány pri regulovaní ich trhov koordinovaným spôsobom. V preskúmaní sa zohľadnia najdôležitejšie trhové trendy a technologický vývoj, napríklad aplikácie a služby založené na internete, zbližovanie rôznych typov sietí a služieb, ako aj vývoj veľmi rýchlych webových sietí a služieb. Komisia na základe získaných výsledkov potom zreviduje platné odporúčanie o relevantných trhoch, ktoré naposledy aktualizovala v roku 2007. Zainteresované strany vyzýva, aby svoje odpovede v rámci konzultácie poskytli do 8. januára 2013.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Musíme držať krok s technologickým vývojom v sektore, aby sa regulácia mohla zameriavať len na pretrvávajúce štrukturálne problémy v oblasti hospodárskej súťaže a uľahčovanie investícií.“

Účelom dotazníka je zistiť, aké sú hlavné relevantné trendy, a prekonzultovať so zainteresovanými stranami revíziu súčasného zoznamu relevantných trhov a ich rozsah, ako aj otázku, ktoré trhy by sa na tento zoznam mohli doplniť, a to vrátane trhov regulovaných na vnútroštátnej úrovni a nadnárodných trhov.

Konzultácia je prvým krokom postupu preskúmania. Komisia na základe získaných výsledkov a po konzultáciách s Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a výborom pre komunikácie (ide o poradný výbor zložený zo zástupcov členských štátov) prijme revidované znenie odporúčania.

Súvislosti

Podľa pravidiel EÚ platných v oblasti telekomunikácie Komisia prijíma a pravidelne reviduje odporúčanie o relevantných trhoch s výrobkami a službami v rámci regulovaného sektora elektronických komunikácií (pozri IP/07/1678). V odporúčaní identifikuje tie trhy, pri ktorých je v zásade možná ex ante regulácia. Národné regulačné orgány sú povinné pravidelne preskúmať vnútroštátne trhy a podľa tzv. postupu podľa článku 7 ich oznamovať Komisii. Ide o mechanizmus na konzultácie a oznamovanie, v rámci ktorého sú národné regulačné orgány v oblasti telekomunikácií povinné vopred informovať Komisiu a telekomunikačné regulačné orgány ostatných krajín EÚ o opatreniach, ktoré plánujú zaviesť s cieľom vyriešiť problémy na trhu. Od roku 2003 Komisia preverila vyše 1 300 takýchto oznámení.

Táto revízia odporúčania Komisie o relevantných trhoch je druhá v poradí. Prvé odporúčanie pochádza z roku 2003 a bolo zrevidované v roku 2007 s cieľom zahrnúť jeden maloobchodný a šesť veľkoobchodných trhov: prístup k pevnej telefónnej sieti, zostavenie volania v pevných telefónnych sieťach, ukončenie volania v jednotlivých pevných telefónnych sieťach, veľkoobchodný prístup k účastníckemu vedeniu, veľkoobchodný prístup k širokému pásmu, veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov a ukončenie volania v jednotlivých mobilných sieťach.

Užitočné odkazy

Verejná konzultácia: http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Webová stránka digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar