Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 16 października 2012 r.

Europejska agenda cyfrowa: Komisja przeprowadza konsultacje w sprawie zalecenia dotyczącego rynków telekomunikacyjnych

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne mające na celu aktualizację obowiązującego wykazu właściwych hurtowych i detalicznych rynków telekomunikacyjnych podlegających prowadzonej przez Komisję „procedurze na podstawie art. 7” w ramach unijnych przepisów telekomunikacyjnych (zob. MEMO/10/226). Rynki te obejmują detaliczny dostęp do publicznej sieci telefonicznej oraz hurtowy dostęp szerokopasmowy. Posiadanie wykazu właściwych rynków ułatwia krajowym organom regulacyjnym regulowanie rynków w skoordynowany sposób. Przegląd uwzględni najważniejsze zmiany rynkowe i technologiczne, takie jak aplikacje i usługi internetowe, konwergencję różnych rodzajów sieci i usług oraz rozwój bardzo szybkich sieci i usług internetowych. Opierając się na wynikach konsultacji, Komisja dokona przeglądu obowiązującego zalecenia w sprawie właściwych rynków, które było po raz ostatni aktualizowane w 2007 r. Komisja zaprasza zainteresowane strony do udzielenia odpowiedzi w ramach konsultacji do 8 stycznia 2013 r.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej stwierdziła: „Musimy nadążać za rozwojem technologii w sektorze tak, by regulacje były ukierunkowane na utrzymujące się problemy strukturalne w zakresie konkurencji i ułatwiały inwestycje”.

Celem kwestionariusza jest określenie najważniejszych trendów i skonsultowanie się z zainteresowanymi stronami w kwestii przeglądu obecnego wykazu właściwych rynków i ich zakresu oraz rynków, które można by dodać do wykazu, w tym rynków regulowanych na poziomie krajowym i rynków transgranicznych.

Konsultacje są pierwszym etapem w procesie przeglądu. Na podstawie ich wyników oraz po konsultacji z Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Komitetem ds. Łączności (komitetem doradczym składającym się z przedstawicieli państw członkowskich) Komisja przyjmie zmienione zalecenie.

Kontekst

Zgodnie z unijnymi przepisami telekomunikacyjnymi Komisja przyjmuje zalecenie w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji i poddaje je regularnym przeglądom (zob. IP/07/1678). W zaleceniu określono rynki podlegające co do zasady regulacji ex ante. Krajowe organy regulacyjne są zobowiązane do dokonywania regularnych przeglądów rynków krajowych oraz zgłaszania takich rynków Komisji w trybie tzw. procedury na podstawie art. 7. Jest to mechanizm konsultacji i zgłaszania nakładający na krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji wymóg uprzedniego informowania Komisji i analogicznych organów w pozostałych państwach członkowskich o środkach, które zamierzają wprowadzić w celu rozwiązania problemów na rynku. Od 2003 r. Komisja dokonała przeglądu ponad 1300 takich zgłoszeń.

Jest to drugi przegląd zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków. Pierwsze zalecenie Komisji zostało przyjęte w 2003 r., a następnie zmienione w 2007 r. w celu włączenia jednego rynku detalicznego i sześciu rynków hurtowych. Są to dostęp do stacjonarnej sieci telefonicznej, rozpoczynanie połączeń w stacjonarnych sieciach telefonicznych, zakańczanie połączeń w poszczególnych stacjonarnych sieciach telefonicznych, hurtowy dostęp do lokalnej pętli abonenckiej, hurtowy dostęp szerokopasmowy, hurtowe segmenty końcowe łączy dzierżawionych oraz zakańczanie połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Przydatne linki

Konsultacje społeczne: (http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788)

Strona internetowa Europejskiej agendy cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar