Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 oktober 2012

Digitale agenda: Commissie start raadpleging over aanbeveling telecommarkten

De Europese Commissie is van start gegaan met een openbare raadpleging met als doel het bijwerken van de huidige lijst met relevante telecommarkten voor de groothandel en eindgebruikers die overeenkomstig de EU-regelgeving inzake telecommunicatie onder de "artikel 7"-procedure van de Commissie vallen (zie MEMO/10/226).

Deze markten omvatten toegang tot het openbare telefoonnetwerk voor eindgebruikers en breedbandtoegang voor de groothandel. De nationale regelgevende instanties (NRI's) kunnen de lijst met relevante markten gebruiken om hun markten op een gecoördineerde manier te reguleren. Bij de herziening wordt rekening gehouden met de voornaamste ontwikkelingen op de markten en op technologisch gebied, waaronder op internet gebaseerde toepassingen en diensten, de convergentie tussen verschillende typen netwerken en diensten alsmede de ontwikkeling van zeer snelle internet-netwerken en -diensten. Op basis van de resultaten zal de Commissie vervolgens de huidige aanbeveling betreffende relevante markten herzien; dit is voor het laatst in 2007 gebeurd. De Commissie nodigt belanghebbenden uit om voor 8 januari 2013 aan de raadpleging deel te nemen.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, zei hierover: "Het is van belang dat we de technologische ontwikkelingen in de sector volgen om ervoor te zorgen dat de regelgeving uitsluitend gericht blijft op aanhoudende structurele mededingingsproblemen en op het bevorderen van investeringen."

Het doel van de vragenlijst is vast te stellen wat de voornaamste relevante trends zijn en belanghebbenden te raadplegen over de herziening van de huidige lijst met relevante markten en hun werkingssfeer, over markten die wellicht aan de lijst dienen te worden toegevoegd, met inbegrip van markten die op nationaal niveau worden gereguleerd, alsmede over transnationale markten.

De raadpleging is de eerste stap van het herzieningsproces. Op basis van de resultaten en van overleg met het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Comité voor communicatie (een raadgevend comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten) zal de Commissie een herziene aanbeveling aannemen.

Achtergrond

Overeenkomstig de EU-regelgeving inzake telecommunicatie dient de Commissie de aanbeveling betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de gereguleerde elektronische-communicatiesector aan te nemen en regelmatig te herzien (zie IP/07/1678). In de aanbeveling wordt vastgelegd welke markten er in principe aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen. De nationale regelgevende instanties dienen de nationale markten regelmatig te analyseren en daarvan rapport uit te brengen aan de Commissie volgens de zogeheten "artikel 7"-procedure. Dit overleg- en kennisgevingsmechanisme houdt in dat de nationale telecomtoezichthouders verplicht zijn om de Commissie en de telecomtoezichthouders in andere EU-landen van tevoren in te lichten over maatregelen die zij willen nemen om marktproblemen aan te pakken. Sinds 2003 heeft de Commissie meer dan 1 300 van zulke meldingen ontvangen.

Dit is de tweede herziening van de aanbeveling van de Commissie betreffende relevante markten. De eerste aanbeveling van de Commissie dateert uit 2003; deze werd herzien in 2007 en omvatte toen één markt voor eindgebruikers en zes markten voor de groothandel: toegang tot het vaste telefoonnetwerk, gespreksopbouw in vaste telefoonnetwerken, gespreksafhandeling in individuele vaste telefoonnetwerken, toegang tot het aansluitnetwerk op wholesaleniveau, breedbandtoegang op wholesaleniveau, afgevende segmenten van huurlijnen op wholesaleniveau en gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken.

Nuttige links

De openbare raadpleging: http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Website van de Digitale agenda

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar