Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. lokakuuta 2012

Komissio käynnisti kuulemisen telemarkkinoita koskevasta suosituksesta

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen päivittääkseen luettelon niistä merkityksellisistä televiestinnän tukku- ja vähittäismarkkinoista, joihin EU:n televiestintäsääntöjen mukaan sovelletaan ns. 7 artiklan menettelyä (ks. MEMO/10/226). Tällaisiin markkinoihin kuuluvat esim. yleisen puhelinverkon liittymien vähittäismarkkinat ja laajakaistayhteyksien tukkumarkkinat. Luettelo auttaa kansallisia sääntelyviranomaisia sääntelemään markkinoitaan koordinoidusti. Tässä uudelleentarkastelussa otetaan huomioon markkinoiden ja teknologian merkittävimmät kehityssuuntaukset, kuten internetpohjaiset sovellukset ja palvelut, erityyppisten verkkojen ja palvelujen lähentyminen sekä erittäin nopeiden internetverkkojen ja -palvelujen kehittyminen. Tulosten perusteella komissio tarkistaa merkityksellisiä markkinoita koskevan suosituksen, jota päivitettiin viimeksi vuonna 2007. Komissio kehottaa kaikkia asianosaisia osallistumaan kuulemiseen viimeistään 8. tammikuuta 2013.

Digitaalistrategiasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan on välttämätöntä pysyä ajan tasalla televiestintätekniikan kehityksessä. ”Sääntelyllä on investointien helpottamisen lisäksi puututtava pelkästään sitkeisiin rakenteellisiin kilpailuongelmiin”, Kroes lisäsi.

Konsultaation tarkoituksena on yksilöidä tärkeimmät kehityssuuntaukset ja kuulla asianosaisten näkemyksiä luettelon tarkistamisesta ja siinä mainittavien markkinoiden laajuudesta. Lisäksi siinä voidaan ehdottaa luetteloon lisättäviä markkinoita. Tällaisia voisivat olla esim. kansallisesti säännellyt tai rajat ylittävät markkinat.

Kuuleminen on uudelleentarkasteluprosessin ensimmäinen vaihe. Komissio antaa tarkistetun suosituksen kuulemisen tulosten perusteella ja sen jälkeen, kun se on kuullut Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä (BEREC) ja viestintäkomiteaa (joka on jäsenvaltioiden edustajista koostuva neuvoa-antava komitea).

Taustaa

EU:n televiestintäsääntöjen mukaan komissio hyväksyy ja tarkastelee säännöllisesti uudelleen sellaisia merkityksellisiä tuote- ja palvelumarkkinoita koskevaa suositusta, joilla tarvitaan erityistä alakohtaista sääntelyä (ks. IP/07/1678). Suosituksessa luetellaan ne markkinat, joihin on periaatteessa sovellettava ennakkosääntelyä. Kansallisten sääntelyviranomaisten on tarkasteltava kansallisia markkinoita säännöllisesti ja ilmoitettava havainnoistaan komissiolle ns. 7 artiklan menettelyllä. Kyseessä on kuulemis- ja ilmoitusmekanismi, jossa edellytetään, että kansalliset televiestintäalan sääntelyviranomaiset ilmoittavat komissiolle ja muiden EU-maiden vastaaville viranomaisille etukäteen ne toimenpiteet, jotka ne aikovat toteuttaa markkinaongelmien ratkaisemiseksi. Vuodesta 2003 lähtien komissio on tutkinut yli 1 300 tällaista ilmoitusta.

Tämä on komission suosituksen toinen uudelleentarkastelu. Suositus annettiin alunperin vuonna 2003. Sitä tarkistettiin vuonna 2007 lisäämällä siihen yhdet vähittäismarkkinat ja kuudet tukkumarkkinat. Nämä olivat pääsy kiinteään puhelinverkkoon, puhelinliikenteen välittäminen lähdeverkkoina toimivissa kiinteissä puhelinverkoissa, tilaajayhteyden käyttö, laajakaistayhteyksien tukkumarkkinat, kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinat ja puheensiirto kohdeverkkona toimivassa yksittäisessä matkaviestintäverkossa.

Hyödyllisiä linkkejä

Julkinen kuuleminen: http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Digitaalistrategian verkkosivut

Neelie Kroesin verkkosivusto.

Neelie Kroes Twitterissä.

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar