Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. oktoober 2012

Digitaalarengu tegevuskava: Komisjon korraldab arutelu telekommunikatsiooniturge käsitleva soovituse üle

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku arutelu, et ajakohastada selliste asjaomaste telekommunikatsiooni hulgi- ja jaeturgude praegust nimekirja, mille suhtes kohaldatakse komisjoni nn artikli 7 kohast korda ELi telekommunikatsioonieeskirjade raames (vt MEMO/10/226). Nimetatud turud hõlmavad üldkasutatavale telefonivõrgule juurdepääsu jaeturgu ja lairibavõrgule juurdepääsu hulgiturgu. Asjaomaste turgude nimekiri aitab riikide reguleerivatel asutustel reguleerida oma turge koordineeritud viisil. Läbivaatusel võetakse arvesse peamisi turu- ja tehnikaarengusuundi, nagu internetipõhised rakendused ja teenused, eri liiki võrkude ja teenuste lähenemine ning ülikiirete internetivõrkude ja ‑teenuste areng. Tulemuste põhjal vaatab komisjon läbi asjaomaseid turge käsitleva kehtiva soovituse, mida ajakohastati viimati 2007. aastal. Komisjon kutsub huvitatud isikuid üles osalema arutelus kuni 8. jaanuarini 2013.

Euroopa Komisjoni asepresident digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Meil on vaja olla kursis selle sektori tehnoloogiaarenguga, et reguleerimisel keskendutaks üksnes püsivatele struktuursetele konkurentsiprobleemidele ja hõlbustataks investeeringuid.”

Küsimustiku eesmärk on kindlaks määrata peamised asjaomased suundumused ning kuulata sidusrühmade arvamust asjaomaste turgude nimekirja läbivaatamise ja turgude ulatuse kohta ning ka selle kohta, milliseid turge võiks nimekirja lisada, sealhulgas riigi tasandil reguleeritavad ja riikidevahelised turud.

Arutelu on läbivaatamisprotsessi esimene osa. Komisjon võtab vastu läbivaadatud soovituse, tuginedes arutelu tulemustele ja olles konsulteerinud elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) ning sidekomiteega (liikmesriikide esindajatest koosnev nõuandekomitee).

Taust

ELi telekommunikatsioonieeskirjade kohaselt võtab komisjon vastu ja vaatab korrapäraselt läbi soovituse elektroonilise side sektori asjaomaste toote- ja teenuseturgude kohta (vt IP/07/1678). Soovituses määratakse kindlaks turud, mille suhtes põhimõtteliselt tuleks kohaldada eelnevat reguleerimist. Riikide reguleerivad asutused peavad liikmesriikide turud korrapäraselt läbi vaatama ja teavitama neist komisjoni vastavalt nn artikli 7 kohasele korrale. Tegemist on arutelu- ja teavitamismehhanismiga, milles eeldatakse, et riikide telekommunikatsioonisektori reguleerijad teavitavad komisjoni ja teiste ELi riikide vastavaid asutusi eelnevalt meetmetest, mida nad kavatsevad turuprobleemide lahendamiseks võtta. Alates 2003. aastast on komisjon läbi vaadanud rohkem kui 1300 nimetatud teadet.

See on asjaomaseid turge käsitleva komisjoni soovituse teine läbivaatamine. Komisjoni esimene soovitus pärineb aastast 2003 ja see vaadati läbi 2007. aastal, et lisada üks jae- ning kuus hulgiturgu: juurdepääs tavatelefonivõrgule, häälkõnede algatamine tavatelefonivõrgus, häälkõnede ühendamine konkreetses tavatelefonivõrgus, kliendiliinile hulgimüügitasandi juurdepääs, lairibaühendusele hulgimüügitasandi juurdepääs, püsiliinide lõppsegmentide hulgimüük ja häälkõnede ühendamine konkreetses mobiiltelefonivõrgus.

Kasulikud lingid

Avalik arutelu: http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar