Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. října 2012

Digitální agenda: Komise zahájila konzultaci k doporučení o telekomunikačních trzích

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem aktualizovat stávající seznam relevantních velkoobchodních a maloobchodních telekomunikačních trhů, které podle pravidel EU pro telekomunikace podléhají tzv. „postupu podle článku 7“ (viz MEMO/10/226). Mezi tyto trhy patří maloobchodní přístup k veřejné telefonní síti a velkoobchodní širokopásmový přístup. S pomocí seznamu relevantních trhů mohou vnitrostátní regulační orgány provádět koordinovanou regulaci svých trhů. Při přezkumu se zohlední hlavní vývojové tendence v oblasti trhu a technologií, jako například internetové aplikace a služby, sbližování různých druhů sítí a služeb a rozvoj velmi rychlých internetových sítí a služeb. Na základě jeho výsledků pak Komise reviduje stávající doporučení o relevantních trzích, které bylo aktualizováno naposledy v roce 2007. Komise vyzývá zúčastněné strany, aby na konzultaci odpověděly do 8. ledna 2013.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Musíme držet krok s technologickým vývojem v tomto odvětví, aby se regulace soustředila pouze na přetrvávající strukturální problémy v oblasti hospodářské soutěže a na usnadnění investic.“

Účelem dotazníku je identifikovat hlavní významné vývojové tendence a zkonzultovat se zúčastněnými stranami revizi stávajícího seznamu relevantních trhů a jejich rozsahu, jakož i trhy, které by mohly být na seznam doplněny, včetně trhů regulovaných na celostátní úrovni a trhů nadnárodních.

Konzultace představuje první krok v procesu přezkumu. Na základě jejích výsledků a po konzultaci se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a s Komunikačním výborem (poradním výborem složeným ze zástupců členských států) přijme Komise revidované doporučení.

Souvislosti

Podle pravidel EU pro telekomunikace Komise přijímá a pravidelně přezkoumává doporučení o relevantních trzích produktů a služeb v rámci regulovaného odvětví elektronických komunikací (viz IP/07/1678). Doporučení vymezuje trhy, které v zásadě připadají v úvahu pro regulaci ex ante. Vnitrostátní regulační orgány mají povinnost pravidelně přezkoumávat vnitrostátní trhy a předávat Komisi oznámení v rámci tzv. „postupu podle článku 7“. Jedná se o mechanismus konzultací a oznamování, v jehož rámci musejí vnitrostátní regulační orgány v oblasti telekomunikací předem informovat Komisi a telekomunikační regulační orgány ostatních zemí EU o opatřeních, která hodlají přijmout k řešení problémů na trhu. Od roku 2003 Komise přezkoumala přes 1 300 takových oznámení.

Jedná se o druhý přezkum doporučení Komise o relevantních trzích. První doporučení Komise pochází z roku 2003 a v roce 2007 prošlo revizí, která do něj zahrnula jeden maloobchodní a šest velkoobchodních trhů: přístup k pevné telefonní síti, původ volání v pevné telefonní síti, ukončení volání v jednotlivých pevných telefonních sítích, velkoobchodní přístup k účastnickému vedení, velkoobchodní širokopásmový přístup, velkoobchodní koncové segmenty pronajatých vedení a ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

Užitečné odkazy

Veřejná konzultace:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Internetové stránky Digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar