Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 октомври 2012 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията провежда консултация във връзка с Препоръка за пазарите на електронни съобщения

Европейската комисия започна обществена консултация за актуализиране на настоящия списък на релевантните пазари на едро и дребно на електронни съобщения, подлежащи на процедурата на Комисията по „член 7“ в съответствие с разпоредбите на ЕС в областта на електронните съобщения (виж MEMO/10/226). Тези пазари включват достъпа на дребно до обществената телефонна мрежа и широколентовия достъп на едро. Наличието на списък на релевантните пазари ползва националните регулаторни органи (НРО) при координираното регулиране на техните пазари. Прегледът ще отчете основните пазарни и технологични изменения, като например базираните в интернет приложения и услуги, сближаването между различните видове мрежи и услуги и разработването на свръхбързи мрежи и услуги в интернет. Въз основа на резултатите от консултацията Комисията ще преразгледа сега действащата Препоръка относно релевантните пазари, която бе актуализирана за последен път през 2007 г. Комисията приканва заинтересованите страни да се включат в консултацията до 8 януари 2013 г.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Необходимо е да сме в крак с технологичния напредък в отрасъла, така че регламентирането да бъде съсредоточено само върху трайните структурни проблеми в областта на конкуренцията и улесняването на инвестициите.“

Целта на въпросника е набелязване на по-важните тенденции в областта и консултиране със заинтересованите страни относно преразглеждането на настоящия списък на релевантните пазари и техния обхват, както и относно пазарите, които да бъдат евентуално добавени към списъка, в това число пазари, регулирани на национално равнище, и транснационални пазари.

Консултацията е първата стъпка в процеса на преразглеждане. Въз основа на резултатите от нея и след консултация с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и с Комитета по електронни съобщения (консултативен комитет, съставен от представители на държавите членки), Комисията ще приеме преразгледана препоръка.

Контекст

Съгласно разпоредбите на ЕС в областта на електронните съобщения, Комисията приема и редовно преразглежда Препоръката относно релевантните пазари на продукти и услуги в рамките на регулирания сектор на електронните съобщения (вж. IP/07/1678). С Препоръката се определят пазарите, които по принцип подлежат на регулиране ex ante. Националните регулаторни органи трябва да извършват редовен преглед на националните пазари и да уведомяват Комисията в рамките на т.нар. „процедура по член 7“. Тя представлява механизъм за консултация и уведомяване, който изисква от националните регулаторни органи в областта на електронните съобщения да информират предварително Комисията и регулаторните органи в областта на електронните съобщения в другите държави — членки на ЕС за мерките, които те планират да въведат за решаване на пазарни проблеми. От 2003 г. насам Комисията е разгледала повече от 1300 такива уведомления.

Това е второто преразглеждане на Препоръката на Комисията за релевантните пазари. Първата Препоръка на Комисията е от 2003 г. и е преразгледана през 2007 г., като са включени един пазар на дребно и шест пазара на едро: достъп до фиксирана телефонна мрежа, генериране на повиквания от фиксирани телефонни мрежи, терминиране на повиквания в индивидуални фиксирани телефонни мрежи, достъп на едро до абонатните линии, продажби на едро на широколентов достъп, предоставяне на едро на терминални сегменти на наети линии и терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.

Полезни връзки

Обществената консултация:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии

Уебсайт на Нели Крус

Нели Крус в Twitter

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar