Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 oktober 2012

Mer solidaritet med de fattigaste länderna: Ny undersökning visar brett stöd för utvecklingsbistånd

85 % av EU:s invånare anser att EU bör fortsätta att hjälpa utvecklingsländerna trots den ekonomiska krisen. Detta meddelar idag utvecklingskommissionär Andris Piebalgs vid Europeiska utvecklingsdagarna. En ny Eurobarometerundersökning om utveckling visar att 61 % av EU-invånarna är positiva till ett ökat stöd för att hjälpa människor ut ur fattigdom. Samtidigt anser en majoritet på 55 % att snabbt växande tillväxtekonomier inte längre bör får stöd. De flesta (61 %) anser att stödet bör inriktas på bräckliga länder som t.ex. har drabbats av konflikter eller naturkatastrofer.

EU-invånarna anser att det privata näringslivet har en positiv roll att spela i utvecklingsländerna, främst när det gäller att skapa arbetstillfällen (57 %), men förväntar sig också att utländska företag följer moraliska och etiska normer när de investerar (81 %). En majoritet på 53 % ser korruption som det största hindret för utveckling i världens fattiga länder. Bara 44 % är dock beredda att personligen spendera mer på produkter som bidrar till utveckling (t.ex. rättvisemärkta varor).

–Jag gläder mig över att solidaritet är en djupt rotad värdering hos de flesta EU-invånare, trots att de själva kan ha det svårt ekonomiskt, säger EU:s utvecklingskommissionär Andris Piebalgs. EU kommer snart att besluta om nästa sjuårsbudget och folket sänder ett tydligt budskap till sina ledare om att besparingar inte bör ske på bekostnad av de fattigaste. Men de kräver också garantier för att stödet verkligen går till de fattigaste och ger påtagliga resultat. Detta ligger helt i linje med min önskan att inrikta stödet på de mest behövande länderna och att fokusera utvecklingspolitiken på tillväxt för alla och mänskliga rättigheter. För att öka förtroendet för våra åtgärder är jag också fast besluten att bättre visa EU-stödets betydelse i kampen mot fattigdomen.

Eurobarometerundersökningen Solidarity that spans the globe – Europeans and development läggs fram vid de europeiska utvecklingsdagarna i Bryssel den 16–17 oktober. Vid evenemanget deltar såväl stats- och regeringschefer från Afrika som företrädare för EU-institutionerna, ministrar från EU-länderna samt företrädare för FN-institutionerna, det civila samhället, den akademiska världen och den privata sektorn. Diskussionerna är inriktade på

• jordbruk, livsmedelstrygghet och motståndskraft,

• socialt skydd och ojämlikhet,

• den privata sektorns roll.

  • De viktigaste tendenserna inom EU

Den ekonomiska krisen påverkar inte solidariteten med de fattiga. I Spanien har stödet (88 %) för att hjälpa fattiga inte ändrats sedan förra året, i Grekland och Italien var minskningen minimal (-2 procentenheter), medan stödet i Irland ökat med 3 procentenheter till 88 %. Endast i Portugal (-10 procentenheter) är nedgången i opinionen mer anmärkningsvärd.

EU-invånarnas personliga engagemang minskar. Bara 44 % är beredda att betala mer för produkter (t.ex. rättvis handel) för att stödja människor i utvecklingsländerna (3 procentenheter mindre än 2011). De tillfrågade i EU:s 15 äldre medlemsländer är mycket oftare villiga att betala mer (50 % jämfört med 25 % i EU:s 12 nyare medlemsländer). I sex länder hade invånarnas vilja att betala mer minskat med minst 10 procentenheter: Grekland (33 % är villiga att betala mer), Tjeckien (28 %), Slovenien (30 %), Spanien (35 %), Litauen (24 %) och Portugal (12 %). Det är inte förvånande att invånarna i de rikare länderna är mer villiga att köpa rättvisemärkta produkter. Ledarna är Sverige (76 %), Nederländerna (76 %) och Luxemburg (70 %).

En ökning av utvecklingsbiståndet har starkare stöd i norra och västra Europa och svagare stöd i sydöstra Europa. I Sverige, Danmark och Österrike är en mycket stor majoritet av medborgarna positivt inställda till en ökning till 0,7 % av BNI eller ännu mer (80 %, 76 % respektive 74 %). De länder som har flest invånare som vill minska stödet är Bulgarien (38 %), Slovenien (32 %) och Grekland (30 %).

  • De viktigaste resultaten från den särskilda Eurobarometerundersökningen om utveckling

Stödet för att hjälpa fattiga människor i utvecklingsländerna är genomgående mycket starkt och uppgår till 85 % (2011: 88 %). 37 % anser att det är ”mycket viktigt”, medan 48 % anser att det är ”ganska viktigt”.

Sex av tio EU-invånare anser att stödet till utvecklingsländerna bör ökas trots krisen. Hälften av de svarande (49 %) anser att EU bör hålla sitt löfte att öka biståndet till utvecklingsländerna. 12 % anser att man bör öka stödet utöver vad man tidigare utlovat. Samtidigt anser 18 % att stödet bör minskas eftersom EU inte längre har råd med det. Denna siffra har ökat med 7 procentenheter sedan 2009 (11 %).

61% av EU-invånarna anser att stöd i första hand bör ges till länder i bräckliga situationer (t.ex. orsakade av konflikter eller naturkatastrofer). 30 % anser att EU bör hjälpa utvecklingsländerna, oavsett om de befinner sig i en bräcklig situation eller inte.

En majoritet av EU-invånarna anser att länder som Brasilien, Indien och Kina inte längre bör få stöd. På frågan om snabbt växande tillväxtekonomier, där en del av befolkningen fortfarande är fattig, bör få fortsatt stöd, svarade 24 % bestämt nej medan 31% var negativt inställda.

EU-invånarna anser att utvecklingsbiståndet främst bör inriktas på mänskliga rättigheter (34 %), utbildning (33 %), hälsofrågor (32 %), ekonomisk tillväxt (29 %) och jordbruk/livsmedelstrygghet (29 %). Man kunde välja tre alternativ.

44 % är beredda att spendera mer pengar på produkter för att hjälpa människor i utvecklingsländerna, en minskning från 47 % år 2011. På motsvarande sätt ökade antalet människor som inte är redo att spendera mer från 47 % till 52 %.

EU-invånarna ser korruption (53 %) som det största hindret för en framgångsrik utveckling. Därefter följer ”olämplig politik” förd av utvecklingsländernas regeringar (41 %) och konflikter (33 %). Högst tre alternativ kunde väljas.

De flesta anser att den privata sektorns viktigaste roll är att skapa arbetstillfällen (57 %) och tillväxt (42 %) samt att möjliggöra tekniskt utbyte och tekniska framsteg (29 %). En minoritet anser att den privata sektorn utnyttjar utvecklingsländerna (27 %) eller är inblandade i korruption (21 %). Man kunde välja tre alternativ.

81 % håller med om att de privata företagen har ett socialt och etiskt ansvar när de investerar i utvecklingsländerna. 87 % anser att givare som EU bör försöka se till att privata företag följer sociala och etiska normer.

Eurobarometerundersökningen utfördes av TNS Opinion & Social den 2–17 juni 2012. 26 622 EU-invånare från 15 år och frågades ut personligen i sina hem.

Mer information

Den särskilda Eurobarometerundersökningen finns på

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

De landsspecifika resultaten finns på

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Utvecklingskommissionär Andris Piebalgs webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sv.htm

Europeiska utvecklingsdagarnas webbplats:

http://eudevdays.eu/

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar