Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. októbra 2012

Výsledky nového prieskumu: občania vo všeobecnosti podporujú rozvojovú pomoc a sú za väčšiu solidaritu voči najchudobnejším krajinám

85 % občanov EÚ je presvedčených, že Európa by mala aj napriek hospodárskej kríze naďalej pomáhať rozvojovým krajinám. Oznámil to dnes Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs počas Európskych rozvojových dní. Nový prieskum Eurobarometra o rozvojovej pomoci ukazuje, že 61 % Európanov podporuje zvýšenie pomoci, ktorá pomôže ľuďom vymaniť sa z chudoby. Zároveň si väčšina (55 %) opýtaných myslí, že rýchlo rastúce rozvíjajúce sa krajiny by už nemali dostávať pomoc. Väčšina občanov (61 %) verí, že pomoc by sa mala zamerať na nestabilné krajiny, ktoré boli napríklad sužované konfliktom alebo prírodnými krízami.

Európania prisudzujú súkromnému podnikaniu v rozvojových krajinách pozitívnu úlohu, a to najmä pri vytváraní pracovných miest (57 %), ale takisto očakávajú, že zahraničné spoločnosti budú pri svojich investíciách dodržiavať morálne a etické normy (81 %). Väčšina respondentov (53 %) vidí korupciu ako hlavnú prekážku, ktorá bráni rozvoju v chudobných krajinách sveta. Avšak iba 44 % by bolo ochotných osobne vydať viac peňazí na výrobky, ktoré podporujú rozvoj (ako tovar v rámci spravodlivého obchodu „fair-trade“).

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs k tomu uviedol: „Som rád, že pre väčšinu Európanov zostáva solidarita hlboko zakorenenou hodnotou, aj keď ich vlastná hospodárska situácia môže byť ťažká. Európska únia bude rozhodovať o rozpočte na ďalších sedem rokov a ľudia posielajú svojim vedúcim predstaviteľom jasný signál, že úspory by sa nemali robiť na úkor najchudobnejších ľudí na tejto planéte. Žiadajú však aj záruky, že pomoc sa dostane k tým najchudobnejším a prinesie viditeľné výsledky. To je v plnom súlade s mojim odhodlaním zamerať pomoc na krajiny, ktoré to najviac potrebujú, a postaviť inkluzívny rast a ľudské práva do centra rozvojovej politiky. Takisto som odhodlaný ešte lepšie poukázať na význam pomoci EÚ v boji proti chudobe, aby som posilnil dôveru v našu činnosť.“

Prieskum Eurobarometra „Solidarita zahŕňajúca celý svet – Európania a rozvoj“ bol predložený počas Európskych rozvojových dní v Bruseli (16. - 17. októbra). Pri tejto príležitosti sa stretávajú hlavy štátov a vlád z Afriky s inštitúciami EÚ, ministrami EÚ, zástupcami inštitúcií OSN, občianskej spoločnosti, akademickej obce a súkromného sektora. Diskusie sa zameriavajú na:

poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a odolnosť,

sociálnu ochranu a nerovnosť,

úlohu súkromného sektora.

  • Hlavné trendy EÚ

Hospodárska kríza neovplyvňuje solidaritu s chudobnými. V Španielsku sa úroveň podpory pomoci chudobným od minulého roka nezmenila (88 %), v Grécku a Taliansku bol pokles minimálny (- 2 percentuálne body), zatiaľ čo v Írsku podpora vzrástla o 3 percentuálne body na 88 %. Iba v Portugalsku bol zaznamenaný významnejší pokles (– 10 bodov).

Osobné odhodlanie Európanov sa znižuje. Iba 44 % Európanov je ochotných platiť viac za výrobky (napr. „fair trade“) s cieľom podporiť ľudí v rozvojových krajinách (o 3 body menej ako v roku 2011). U respondentov v krajinách EÚ-15 je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že budú ochotní zaplatiť viac (50 % oproti 25 % v krajinách EÚ-12). V prípade týchto 6 krajín sa ochota občanov zaplatiť viac znížila o minimálne 10 percentuálnych bodov: Grécko (33 % je ochotných zaplatiť viac), Česká republika (28 %), Slovinsko (30 %), Španielsko (35 %), Litva (24 %) a Portugalsko (12 %). Nie je prekvapením, že občania z bohatších krajín sú ochotnejší nakupovať tovar v rámci spravodlivého obchodu. Na čelnej priečke stoja: Švédsko (76 %), Holandsko (76 %) a Luxembursko (70 %).

Zvýšenie financovania rozvojovej pomoci má viac zástancov v severozápadnej Európe a menej v juhovýchodnej Európe. V týchto krajinách je prevažná väčšina ľudí za zvýšenie rozvojovej pomoci o 0,7% HND alebo viac: Švédsko (80 %), Dánsko (76 %) a Rakúsko (74 %). Medzi krajiny s najväčším počtom ľudí, ktorí by chceli zmenšiť pomoc, patria: Bulharsko (38 %), Slovinsko (32 %) a Grécko (30 %).

  • Hlavné výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o rozvojovej pomoci

Podpora pomoci chudobným ľuďom v rozvojových krajinách je stále veľmi vysoká, a to 85 % (v roku 2011 to bolo 88 %), 37 % ju považuje za „veľmi dôležitú“, 48 % za „pomerne dôležitú“.

Šesť z desiatich Európanov si myslí, že pomoc rozvojovým krajinám by sa mala napriek kríze zvýšiť. Polovica respondentov (49 %) je toho názoru, že EÚ by mala dodržať svoj sľub týkajúci sa zvýšenia pomoci rozvojovým krajinám. 12% sa domnieva, že pomoc by sa mala zvýšiť nad rámec toho, čo bolo sľúbené. Zároveň si 18% myslí, že pomoc by sa mala znížiť, pretože Európa si ju už nemôže dovoliť. Tento počet sa zvýšil o 7 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2009 (11 %).

61% Európanov sa domnieva, že pomoc by mala byť prednostne určená krajinám v nestabilných situáciách (napr. v dôsledku konfliktu alebo prírodných katastrof). 30 % si myslí, že EÚ by mala pomôcť rozvojovým krajinám bez ohľadu na to, či sú v nestabilnej situácii alebo nie.

Väčšina Európanov je toho názoru, že krajiny ako Brazília, India a Čína by už nemali dostávať pomoc. Na otázku, či rýchlo rastúce rozvíjajúce sa krajiny, v ktorých časť obyvateľov je stále chudobná, mali naďalej dostávať pomoc, 24 % úplne nesúhlasilo a 31 % malo tendenciu nesúhlasiť.

Európania sa domnievajú, že rozvojová pomoc by sa mala zameriavať hlavne na ľudské práva (34 %), vzdelávanie (33 %), zdravie (32 %), hospodársky rast (29 %) a poľnohospodárstvo/potravinovú bezpečnosť (29%). Tri odpovede boli možné.

44 % respondentov by bolo ochotných utrácať viac peňazí na výrobky, ktoré majú pomôcť ľuďom v rozvojových krajinách, čo je pokles zo 47 % v roku 2011. Adekvátne sa počet osôb, ktoré neboli ochotné viac utrácať, zvýšil zo 47 % na 52 %.

Európania považujú za najväčšiu prekážku úspešného rozvoja korupciu (53 %). Potom nasledujú „zlé politiky“ vlád v rozvojových krajinách (41 %) a konflikty (33 %). Na túto otázku boli možné maximálne tri odpovede.

Väčšina ľudí vidí hlavnú úlohu súkromného sektora vo vytváraní pracovných miest (57 %) a zabezpečovaní rastu (42 %) alebo v technologickej výmene a pokroku (29 %). Menšina si okrem toho myslí, že súkromný sektor rozvojové krajiny využíva (27 %) alebo je zapojený do korupcie (21 %). Tri odpovede boli možné.

81 % respondentov súhlasí s tým, že súkromné spoločnosti nesú sociálnu a etickú zodpovednosť pri investovaní v rozvojových krajinách. 87% si myslí, že darcovia ako EÚ by sa mali snažiť zabezpečiť, aby súkromné spoločnosti dodržiavali sociálne a etické normy.

Tento prieskum Eurobarometra vykonala spoločnosť TNS Opinion & Social medzi 2. a 17. júnom 2012. Do prieskumu sa zapojilo 26 622 Európanov vo veku 15 rokov a viac, s ktorými sa viedli osobné rozhovory v ich domácnostiach.

Ďalšie informácie

Osobitný prieskum Eurobarometra možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Výsledky pre jednotlivé krajiny možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka Európskych rozvojových dní:

http://eudevdays.eu/

Kontaktné osoby:

Catherine Ray (+32 2 296 9921)

Wojtek Talko (+32 2 297 8551)


Side Bar