Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. oktober 2012

Ja til mere solidaritet med de fattigste lande: bred opbakning til udviklingsbistand, afslører ny undersøgelse

85 % af EU-borgerne mener, at Europa bør fortsætte med at hjælpe udviklingslandene på trods af den økonomiske krise. Resultaterne blev offentliggjort i dag af EU-kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, på de europæiske udviklingsdage. Den nye undersøgelse fra Eurobarometer viser, at 61 % af europæerne er for en forøgelse af bistanden til at hjælpe folk ud af fattigdom. Samtidig mener et flertal på 55 %, at vækstlande med en hastigt voksende økonomi ikke længere bør modtage bistand. De fleste (61 %) mener, at bistand bør fokusere på ustabile lande, som har lidt under f.eks. konflikter og naturkatastrofer.

Europæerne ser en positiv rolle for den private sektor i udviklingslande, primært fordi den skaber beskæftigelse (57 %), men de forventer også, at udenlandske virksomheder følger moralske og etiske standarder, når de investerer (81 %). Et flertal på 53 % ser korruption som den primære forhindring, der blokerer for udvikling i fattige lande. Dog ville kun 44 % være parat til personligt at bruge flere penge på produkter, der støtter udvikling (såsom fair-trade-varer).

EU-kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, udtaler: "Jeg er glad for at se, at solidaritet forbliver en dybt rodfæstet værdi for de fleste europæere, selv om deres egen økonomiske situation kan være vanskellig. EU står for at skulle træffe beslutning om budgettet for de næste syv år, og folk sender en klar besked til deres ledere - besparelserne skal ikke ske på bekostning af planetens fattigste. De kræver imidlertid også garantier for, at bistanden går til de fattigste, og at den giver synlige resultater. Dette er i fuld overensstemmelse med min vilje til at målrette bistanden mod de lande, som har størst behov og at sætte inklusiv vækst og menneskerettigheder i centrum for udviklingspolitikken. Jeg er også fast besluttet på på bedre vis at vise den forskel, EU's bistand gør i kampen mod fattigdom, for yderligere at øge tilliden til vores tiltag.

Eurobarometers "Solidarity that spans the globe – Europeans and development" blev præsenteret på de europæiske udviklingsdage i Bruxelles (den 16.-17. oktober). Begivenheden bringer statsoverhoveder og regeringschefer fra Afrika sammen med EU-institutioner, ministre fra EU, repræsentanter for FN-institutionerne, civilsamfundet, de akademiske institutioner og den private sektor. Diskussionerne har fokus på:

• Landbrug, fødevaresikkerhed og modstandsdygtighed

• social beskyttelse og ulighed

• den private sektors rolle

De vigtigste tendenser på EU-plan

Den økonomiske krise påvirker ikke solidariteten med de fattige. I Spanien ændrede procentdelen af befolkningen, der er for at hjælpe de fattige, sig ikke siden sidste år (88 %), i Grækenland og Italien var der et minimalt fald (-2 procentpoint), mens opbakningen steg i Irland med 3 procentpoint til 88 %. Kun i Portugal var faldet i opbakningen mere markant (-10 %).

Europæernes personlige engagement falder. Kun 44 % er villige til at betale mere for produkter (f.eks. fair-trade) for at støtte folk i udviklingslandene (3 procentpoint mindre end i 2011). De adspurgte i EU15-landene kan i langt højere grad forventes at være villige til at betale mere (50 % mod 25 % i EU12). For 6 landes vedkommende var der et fald på mindst 10 procentpoint i borgernes villighed til at betale mere: Grækenland (hvor 33 % er villige til at betale mere), Tjekkiet (28 %), Slovenien (30 %), Spanien (35 %), Litauen (24 %) og Portugal (12 %). Ikke overraskende er borgere fra rigere lande mere villige til at handle fair-trade-varer. De førende lande er: Sverige (76 %), Nederlandene (76 %) og Luxembourg (70 %).

En forøgelse af udviklingsbistanden har flest støtter i Nordvesteuropa og færre i Sydøsteuropa. I Sverige, Danmark og Østrig er et stort flertal for en forøgelse til 0,7 % af bruttonationalindkomsten eller mere (henholdsvis 80 %, 76 % og 74 %). Landene med flest mennesker, der gerne vil mindske bistanden, er: Bulgarien (38 %), Slovenien (32 %) og Grækenland (30 %).

Væsentligste resultater af den særlige Eurobarometerundersøgelse om udvikling

Opbakningen til at hjælpe fattige mennesker i udviklingslandene er til stadighed meget høj med 85 % (2011: 88 %). 37 % mener, det er "meget vigtigt", mens 48 % ser det som "rimelig vigtigt".

Seks ud af ti europæere mener, at bistanden til udviklingslandene bør øges på trods af krisen. Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen (49 %) mener, at EU bør holde sit løfte om at øge bistanden til udviklingslandene. 12 % mener, bistanden bør øges ud over, hvad der er blevet lovet. Samtidig mener 18 %, at bistanden bør mindskes, fordi Europa ikke længere har råd til den. Dette tal er øget med 7 procentpoint siden 2009 (11 %).

61 % af europæerne mener, at bistanden til lande i ustabile situationer (f.eks. forårsaget af konflikt og naturkatastrofer) bør prioriteres. 30 % mener, at EU bør hjælpe udviklingslandene, uanset om de er i en ustabil situation eller ej.

Et flertal af europæerne mener, at lande som Brasilien, Indien eller Kina ikke længere bør modtage bistand. Adspurgt om, hvorvidt vækstlande med en hastigt voksende økonomi, hvor dele af befolkningen stadig er fattig, fortsat skulle modtage bistand, var 24 % fuldstændig uenige, og 31 % var tilbøjelig til at være uenige.

Europæerne mener, at udviklingsbistanden primært bør koncentreres om menneskerettigheder (34 %), uddannelse (33 %), sundhed (32 %), økonomisk vækst (29 %) og landbrug/fødevaresikkerhed (29 %). Der var tre svarmuligheder til dette spørgsmål.

44 % ville være villig til at betale flere penge for produkter, der hjælper mennesker i udviklingslandene, et fald fra 47 % i 2011. Tilsvarende steg antallet af mennesker, der ikke var villige til at betale mere, fra 47 % til 52 %.

Europæerne ser korruption (53 %) som den største hindring for succesfuld udvikling. Dette efterfølges af regeringer i udviklingslandenes "dårlige politik" (41 %) samt konflikter (33 %). Det var muligt at angive højst tre svar på dette spørgsmål.

De fleste mener, den private sektors rolle er at skabe beskæftigelse (57 %) og vækst (42 %) eller udveksling af teknologi samt fremskridt (29 %). Et mindretal mener også, at den private sektor udnytter udviklingslandene (27 %), eller at den er involveret i korruption (21 %). Der var tre svarmuligheder til dette spørgsmål.

81 % er enige i, at private virksomheder har et socialt og etisk ansvar, når de investerer i udviklingslandene. 87 % mener, at donorer såsom EU bør forsøge at sikre, at private virksomheder følger sociale og etiske standarder.

Denne Eurobarometerundersøgelse blev udført af TNS Opinion & Social mellem den 2. og den 17. juni 2012. 26 622 europæere i alderen fra 15 år og opefter medvirkede i personlige interviews i deres hjem.

Yderligere oplysninger

Den særlige Eurobarometerundersøgelse på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Landespecifikke resultater kan findes på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Websted for EU's udviklingskommissær, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_da.htm

Websted for de europæiske udviklingsdage:

http://eudevdays.eu/.

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar