Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. oktobra 2012

Evropska mala in srednja podjetja na razpotju: za oživitev rasti potrebni dodatni ukrepi politike

Mala in srednja podjetja (MSP) v Evropi se še vedno spopadajo s krizo. Različni trendi v državah članicah EU kažejo, da so dosedanja prizadevanja MSP, če gledamo EU kot celoto, večinoma vodila v rast brez zaposlovanja. Evropska komisija je danes v Bruslju ob začetku evropskega tedna podjetništva 2012 objavila rezultate pregleda uspešnosti MSP za leto 2012 ter informacije o napredku MSP za vse države članice EU. Kljub težkim razmeram so mala in srednja podjetja ostala hrbtenica evropskega gospodarstva. Z okoli 20,7 milijona podjetij predstavljajo več kot 98 % vseh podjetij in zaposlujejo več kot 87 milijonov ljudi. Levji delež (92,2 %) MSP so mikro podjetja z manj kot desetimi zaposlenimi. Ocenjuje se, da MSP predstavljajo 67 % vsega zaposlovanja in 58 % bruto dodane vrednosti (BDV)1.

Trendi v državah članicah se vse bolj razlikujejo in na področju zaposlovanja še čakamo spodbuden signal. V teh nestabilnih razmerah lahko pretehtajo samo odločni ukrepi politike za spopadanje z dejavniki, ki vplivajo na rast MSP.

Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani, pristojen za industrijo in podjetništvo, je povedal: „Mala in srednja podjetja lahko oživijo gospodarsko rast v Evropi. So v središču naših prizadevanj, kot je poudarjeno v predlogu za ponovno industrializacijo Evrope, ki sem ga predstavil pred dnevi. Novembra bo sledil ambiciozen akcijski načrt za spodbujanje podjetništva, kakršnega v Evropi še ni bilo. Ponujamo več podpore in nasvetov kot kdaj koli prej. Želimo namreč povrniti zaupanje, da bodo mala in srednja podjetja lahko ponovno napredovala in nas rešila iz krize.“

Povezave:

Memo 12/783 „Informacije o MSP za 27 držav članic“

Pregled uspešnosti držav članic na področju Akta za mala podjetja 2012

Več informacij o evropskem tednu podjetništva 2012

Velike razlike v uspešnosti MSP med državami članicami

Posebej uspešna so bila mala in srednja podjetja v Avstriji in Nemčiji2. Samo v teh dveh državah so MSP glede bruto dodane vrednosti (BDV) in zaposlovanja presegla svoje predkrizne ravni (2008). V večini držav članic se MSP še ni uspelo vrniti na ravni iz obdobja pred krizo.

Dobra novica pa je, da je vse več držav članic nedavno našlo pot iz krize; njihova MSP so ponovno začela zaposlovati in širiti svoje dejavnosti, kar kaže na bolj vzdržnejše okrevanje gospodarstva v prihodnje.

Doslej so si MSP popolnoma opomogla samo v peščici držav. Poročilo ugotavlja, da:

  • rastoča gospodarstva z naraščajočim ali vsaj stalnim povpraševanjem pomagajo MSP ohraniti ali celo razširiti dejavnosti;

  • dejanska rast dodane vrednosti je rezultat tako rasti zaposlovanja kot tudi realne rasti produktivnosti, pri čemer je prispevek rasti zaposlovanja brez dvoma pomembnejši;

  • pomaga tudi, če ima gospodarstvo močno visokotehnološko in srednjetehnološko proizvodnjo in storitve z intenzivno uporabo znanja;

  • v državah članicah z navedenimi lastnostmi se je zaposlenost v MSP zmanjšala precej manj kot v drugih državah članicah.

Poleg tega na uspešnost MSP vplivajo številni ciklični in strukturni dejavniki.

  • Dostop MSP do financiranja se je v zadnjih mesecih v večini držav članic slabšal, pri čemer jih veliko ni dobilo bančnih posojil, za katera so zaprosila.

  • Podjetniško okolje se v posameznih državah članicah še vedno znatno razlikuje.

Število MSP, zaposlovanje v MSP in dodana vrednost MSP (2005=100)

Opomba: Podatki za 2011 in 2012 so ocene.

Podjetja v t. i. sektorjih „visokotehnološke proizvodnje“ in „storitev z intenzivno uporabo znanja“ so bila še posebej uspešna v smislu produktivnosti in zaposlovanja. Po ocenah je v EU 46 000 MSP v sektorju visokotehnološke proizvodnje, več kot 4,3 milijona pa jih ponuja storitve z intenzivno uporabo znanja. Gre za MSP, ki proizvajajo farmacevtske izdelke in elektroniko ali ponujajo pravne in računovodske storitve, ter MSP s področja znanstvenih raziskav in razvoja ter ustvarjalnih panog. Skupaj predstavljajo več kot petino (21,1 %) vseh MSP v EU.

V poročilu je poudarjeno, da bi moralo biti ustanavljanje več takih podjetij sestavni del vsake strategije rasti, predlagani pa so tudi ustrezni ukrepi politike.

Države članice EU se odzivajo na težave MSP

V zadnjih letih je število nacionalnih ukrepov politike v podporo MSP stalno in dinamično naraščalo, pri čemer je bilo v letu 2011 sprejetih 38 % več ukrepov kot v letu 2010. Posebna pozornost je bila namenjena:

  • spodbujanju podjetništva (18 % vseh ukrepov politike);

  • spodbujanju znanja za nadgradnjo in pospeševanje inovacij v MSP (16 %);

  • izboljšanju dostopa do financiranja (15 %).

Vendar izvajanje ukrepov v podporo MSP ostaja neuravnoteženo, saj veliko držav še vedno ne izvaja nekaterih ukrepov, kot so na primer omogočanje še ene priložnosti podjetnikom, ki jim enkrat ni uspelo, ali upoštevanje značilnosti malih podjetij pri oblikovanju zakonodaje.

Naslednji koraki

Komisija v sodelovanju z državami članicami dela na številnih obstoječih in prihodnjih pobudah za pomoč MSP. Z današnjim začetkom evropskega tedna podjetništva se po vsej Evropi začenjajo številne prireditve v znamenju MSP. Še letos bo objavljen tudi akcijski načrt o podjetništvu, ki bo vseboval vrsto konkretnih ukrepov za spodbujanje podjetništva v EU. Akcijski načrt bo temeljil na Aktu za mala podjetja in ga dopolnjeval, podpirala pa ga bo mreža nacionalnih predstavnikov MSP. Naslednje srečanje predstavnikov MSP, na katerem se bo razpravljalo o napredku na določenih področjih politike MSP, bo na skupščini MSP 15. in 16. novembra na Cipru.

Kontakta:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)

1 :

BDV zajema amortizacijo, stroške dela, kapital in podjetniško tveganje. Je to, kar ostane, ko se od prodaje ali prometa odštejejo vmesni stroški.

2 :

To lahko velja tudi za Malto glede na njeno splošno makroekonomsko uspešnost. Ker pa so podatki o uspešnosti MSP na Malti zelo omejeni, je treba ocene iz poročila jemati z nekaj rezerve.


Side Bar