Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. októbra 2012

Európske malé a stredné podniky na križovatke ciest:pomoc s ich oživením si vyžiada ďalšiu politickú podporu

Európske malé a stredné podniky (MSP) sa naďalej všemožne snažia zlepšiť svoju situáciu. Ak vezmeme do úvahy EÚ ako takú, z vývoja v jednotlivých členských štátoch EÚ-27 vyplýva, že ich doterajšie úsilie viedlo väčšinou k rastu bez zvyšovania zamestnanosti. V Bruseli dnes, v prvý deň Európskeho týždňa MSP 2012, Komisia zverejnila výsledky správy o hodnotení výsledkov MSP za rok 2012 spolu s prehľadnými údajmi sumarizujúcimi vývoj MSP vo všetkých členských štátoch EÚ. Napriek náročným podmienkam si MSP udržali svoju pozíciu nosného piliera európskej ekonomiky, ktorý tvorí viac ako 98 % všetkých podnikov, t. j. asi 20,7 milióna firiem s viac ako 87 miliónmi zamestnancov. Najväčší podiel, 92,2 % MSP, predstavujú mikropodniky s menej ako desiatimi zamestnancami. Odhaduje sa, že MSP tvoria 67 % celkovej zamestnanosti a 58 % hrubej pridanej hodnoty1.

Vývoj v členských štátoch ukazuje na stále väčšie rozdiely, pričom sa naďalej čaká na pozitívny signál v oblasti zamestnanosti. V tejto neľahkej situácii je potrebné prijať rozhodné politické kroky, ktoré by riešili faktory ovplyvňujúce rast MSP a pomohli zvrátiť súčasný vývoj.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani v tejto súvislosti povedal: „MSP majú potenciál vrátiť Európu na cestu rastu. Sú jadrom nášho úsilia tak, ako je to zdôraznené v návrhu reindustrializácie Európy, ktorý som pred pár dňami predložil. V novembri predstavíme ten najambicióznejší akčný plán podpory podnikania aký kedy Európa zažila. Ponúkame podporu a poradenstvo na úrovni, ktorá tu doposiaľ nebola. Snažíme sa obnoviť dôveru tak, aby MSP mohli opäť rásť a vytiahnuť nás zo súčasnej krízy.“

Odkazy:

Memo 12/783 „Údaje o MSP v 27 členských štátoch“

Prehľad výsledkov SBA za rok 2012 (SBA – iniciatíva „Small Business Act“)

Viac informácií o týždni MSP 2012

Výsledky MSP sú v jednotlivých členských štátoch veľmi odlišné

MSP v Rakúsku a Nemecku2 sa mimoriadne darilo.Odvetviam MSP v týchto krajinách sa ako jediným podarilo prekročiť mieru hrubej pridanej hodnoty a zamestnanosti z obdobia pred krízou v roku 2008. Vo väčšine členských štátov sa však MSP nepodarilo vrátiť k číslam dosahovaným pred krízou.

Oveľa pozitívnejším signálom je skutočnosť, že existujú dôkazy o rastúcom počte členských štátov, ktoré sa dokázali postaviť na nohy a v ktorých sa MSP opäť darí zvyšovať zamestnanosť a hospodársky rast v krajine, čo je prísľubom reálnejšieho obratu v budúcnosti.

Doteraz sa podarilo plne oživiť MSP iba v niekoľkých štátoch. Zo správy vyplýva, že:

  • rastúce ekonomiky so zvýšeným alebo aspoň stabilným dopytom pomáhajú MSP udržať si či dokonca rozšíriť ich podnikateľské aktivity,

  • reálny rast pridanej hodnoty je výsledkom tak rastu zamestnanosti, ako aj reálneho rastu produktivity, pričom vplyv rastúcej zamestnanosti je v tomto prípade jednoznačne dôležitejší,

  • takisto pomáha, ak silnú stránku ekonomiky tvorí výroba vyspelých a stredne vyspelých technológií a služby náročné na odborné znalosti,

  • znižovanie počtu zamestnancov v MSP členských štátov, v ktorých platia predchádzajúce skutočnosti, bolo ďaleko menej radikálne ako v iných členských štátoch.

Okrem toho ovplyvňuje výsledky MSP aj niekoľko cyklických a štrukturálnych faktorov.

  • Prístup MSP k finančným prostriedkom sa v posledných mesiacoch zhoršil v mnohých členských štátoch, o čom svedčí nezanedbateľné množstvo podnikov, ktorým banky odmietli poskytnúť úver

  • Existujú dôkazy o tom, že podnikateľské prostredie v jednotlivých členských štátoch je aj naďalej veľmi odlišné.

Počet MSP, zamestnanosť v MSP a pridaná hodnota MSP (2005 = 100)

Poznámka: údaje v rokoch 2011 a 2012 sú len odhadmi.

Firmám podnikajúcim v odvetví „výroby vyspelých technológií“ a „služieb náročných na odborné znalosti“ sa zvlášť darilo z hľadiska produktivity a zamestnanosti. Podľa odhadov existuje v EÚ 46 000 MSP vo výrobe vyspelých technológií a viac ako 4,3 milióna MSP v službách náročných na odborné znalosti. Patria sem MSP vyrábajúce farmaceutické výrobky, elektroniku alebo ponúkajúce právne a účtovnícke služby, ako aj podniky pôsobiace v oblasti vedeckého výskumu a rozvoja a v kreatívnych odvetviach. Spolu tvoria viac ako pätinu (21,1 %) všetkých MSP v EÚ.

V správe sa píše o tom, že tvorba nových podobných podnikov by mala byť neoddeliteľnou súčasťou každej stratégie hospodárskeho rastu a navrhujú sa politické opatrenia.

Členské štáty EÚ reagujú na problémy MSP

Počet vnútroštátnych politických opatrení podporujúcich MSP v posledných rokoch neustále a rapídne narastá, pričom v roku 2011 ich bolo prijatých o 38 % viac ako v roku 2010. Osobitná pozornosť sa venovala týmto témam:

  • podpora podnikania (tvorila 18 % všetkých politických opatrení),

  • podpora zvyšovania kvalifikácií a inovácií v MSP (16 %),

  • zlepšenie prístupu k financovaniu (15 %).

Vykonávanie opatrení na podporu MSP je však naďalej nevyrovnané, pričom niektoré opatrenia ako napr. uľahčenie druhej šance podnikateľom, ktorým to prvý raz nevyšlo, alebo zohľadnenie charakteristických vlastností malého podnikania pri návrhu právnych predpisov, sú v mnohých krajinách stále ignorované.

Ďalšie kroky

Komisia v spolupráci s členskými štátmi pracuje na mnohých prebiehajúcich i plánovaných iniciatívach zameraných na pomoc MSP. Dnes sa začína Európsky týždeň MSP, ktorý odštartuje množstvo podujatí vyzdvihujúcich MSP v celej Európe. Tento rok sa začne napĺňať aj akčný plán v oblasti podnikania, ktorý je sériou konkrétnych činností zameraných na podporu podnikania v EÚ. Plán bude dopĺňať a stavať na iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu bude ho riadiť sieť národných vyslancov MSP. Najbližšie stretnutie vyslancov MSP, na ktorom sa bude hovoriť o pokroku dosiahnutom v konkrétnych oblastiach politík zameraných na MSP, sa uskutoční počas zhromaždenia MSP v dňoch 15. a 16. novembra na Cypre.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Hrubá pridaná hodnota zahŕňa odpisy, odmeňovanie práce, kapitálové a podnikateľské riziká. Hrubá pridána hodnota je číslo, ktoré zostane po odrátaní priebežných nákladov od predaja alebo obratu.

2 :

To isté možno na základe makroekonomických ukazovateľov konštatovať o Malte, avšak údaje o výsledkoch MSP na Malte sú veľmi obmedzené, preto treba odhady uvádzané v správe brať s rezervou.


Side Bar