Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 15 października 2012 r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa na rozdrożu: konieczne zdecydowane działania polityczne, aby poprawić ich sytuację

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nadal są w trudnej sytuacji. Biorąc pod uwagę UE jako całość, ich dotychczasowe wysiłki doprowadziły wprawdzie do wzrostu gospodarczego, któremu jednak nie towarzyszy wzrost liczby miejsc pracy, co pokazują rozbieżne tendencje w 27 państwach członkowskich UE. Dzisiaj w Brukseli, w pierwszym dniu Europejskiego Tygodnia MŚP 2012, Komisja Europejska udostępniła rezultaty przeglądu wyników MŚP 2012, a także arkusze informacyjne opisujące postępy MŚP we wszystkich państwach członkowskich UE. Pomimo licznych wyzwań MŚP nadal tworzą trzon europejskiej gospodarki, stanowiąc ponad 98 proc. wszystkich przedsiębiorstw (około 20,7 mln firm) zatrudniających ponad 87 mln pracowników. Zdecydowanie największa część (92,2 proc.) MŚP to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników. Szacuje się, że MŚP odpowiadają za 67 proc. całkowitego zatrudnienia i 58 proc. wartości dodanej brutto (WDB)1.

Tendencje w państwach członkowskich są coraz bardziej zróżnicowane i nie ma jeszcze pozytywnych sygnałów w obszarze zatrudnienia. W tej trudnej sytuacji podjęcie zdecydowanych działań politycznych w odniesieniu do czynników wpływających na rozwój MŚP może mieć decydujące znaczenie.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, powiedział: „MŚP mogą przyczynić się do przywrócenia wzrostu gospodarczego w Europie. Na nich koncentrujemy nasze wysiłki, co zostało podkreślone we wniosku w sprawie reindustrializacji Europy, który został złożony kilka dni temu. Natomiast w listopadzie przedstawimy najbardziej ambitny w dziejach Europy plan działań na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości. Oferujemy wsparcie i doradztwo na dotychczas niespotykanym poziomie. Staramy się odbudować zaufanie, aby MŚP mogły ponownie wejść na ścieżkę wzrostu i wyciągnąć nas z obecnego kryzysu.”

Linki:

Memo 12/783 „MŚP: Arkusze informacyjne dla 27 państw członkowskich”

Przegląd wyników w ramach SBA 2012

Więcej informacji na temat Tygodnia MŚP 2012

Wyniki MŚP znacznie różnią się między państwami członkowskimi

Szczególnie dobre wyniki osiągnęły małe i średnie przedsiębiorstwa w Austrii i w Niemczech2. Sektory MŚP w tych państwach są jedynymi, które przekroczyły poziomy WDB i zatrudnienia sprzed kryzysu z 2008 r. Jednak w większości państw członkowskich MŚP nie zdołały dotychczas powrócić do poziomu sprzed kryzysu.

Z drugiej strony można zauważyć, że coraz większej liczbie państw członkowskich udało się ostatnio odrobić straty. MŚP ponownie zaczynają podnosić zatrudnienie i rozwijać działalność, co wskazuje na trwałość tych zmian w przyszłości.

Do tej pory tylko w niewielu państwach MŚP poprawiły swoją sytuację. W sprawozdaniu stwierdzono, że:

  • Rozwijające się gospodarki o wzrastającym lub przynajmniej stabilnym popycie pomagają MŚP w utrzymaniu lub wręcz poszerzeniu działalności.

  • Rzeczywista wartość dodana wzrostu wynika zarówno ze wzrostu zatrudnienia, jak i rzeczywistego wzrostu wydajności, przy czym udział wzrostu zatrudnienia jest wyraźnie dominujący.

  • Pomocne jest również, jeżeli gospodarka posiada silne sektory zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz usług opartych na wiedzy.

  • Redukcja zatrudnienia w MŚP w państwach członkowskich o powyższych cechach była bardziej umiarkowana niż w innych.

Ponadto na wyniki MŚP wpływa szereg czynników cyklicznych i strukturalnych.

  • Dostęp MŚP do finansowania pogorszył się w ostatnich miesiącach w większości państw członkowskich i wiele z nich nie uzyskało pożyczek bankowych.

  • Wiele wskazuje na to, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych państwach członkowskich nadal znacznie różnią się między sobą.

Liczba MŚP, zatrudnienie w MŚP i wartość dodana MŚP (2005 = 100)

Uwaga: Dane za 2011 i 2012 r. są szacunkowe.

Przedsiębiorstwa działające w sektorach zaawansowanych technologii i usług opartych na wiedzy uzyskały szczególnie dobre wyniki w zakresie wydajności i zatrudnienia. Szacuje się, że w UE jest 46 tys. MŚP działających w sektorze zaawansowanych technologii i ponad 4,3 mln MŚP oferujących usługi oparte na wiedzy. Obejmują one MŚP produkujące leki lub elektronikę, albo świadczące usługi prawne i rachunkowo-księgowe oraz w zakresie B&R i w przemyśle kreatywnym. Razem stanowią one ponad jedną piątą (21,1 proc.) wszystkich MŚP w UE.

W sprawozdaniu stwierdzono, że tworzenie kolejnych takich przedsiębiorstw powinno stanowić integralną część każdej strategii na rzecz wzrostu i zaproponowano odpowiednie środki polityczne.

Państwa członkowskie UE reagują na problemy MŚP

Liczba krajowych środków politycznych mających na celu wsparcie MŚP wzrastała w ostatnich latach stale i dynamicznie, przy czym w 2011 r. przedsięwzięto o 38 proc. więcej środków niż w 2010 r. Szczególną uwagę poświęcono takim kwestiom, jak:

  • promowanie przedsiębiorczości (18 proc. wszystkich środków politycznych),

  • promowanie podnoszenia umiejętności i wspieranie innowacji w MŚP (16 proc.),

  • poprawa dostępu do finansowania (15 proc.).

Jednak wdrażanie środków pomocy dla MŚP jest wciąż bardzo zróżnicowane. Wiele państw nadal nie stosuje niektórych środków, takich jak stwarzanie drugiej szansy dla przedsiębiorców, którym się raz nie udało, lub uwzględnianie specyfiki małych przedsiębiorstw przy tworzeniu prawa.

Kolejne kroki

Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, pracuje nad licznymi bieżącymi i przyszłymi inicjatywami mającymi na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom. Rozpoczynający się dzisiaj Europejski Tydzień MŚP inauguruje szereg imprez poświęconych MŚP w całej Europie. Jeszcze w tym roku zostanie również uruchomiony plan działań w dziedzinie przedsiębiorczości – szereg konkretnych działań, które mają na celu pobudzenie przedsiębiorczości w UE. Plan ten, realizowany przez sieć krajowych rzeczników MŚP, będzie uzupełnieniem i rozwinięciem programu „Small Business Act” dla Europy. Następne spotkanie rzeczników MŚP, na którym zostaną omówione postępy w konkretnych obszarach polityki w zakresie MŚP, odbędzie się podczas zgromadzenia MŚP w dniach 15-16 listopada na Cyprze.

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Wartość dodana brutto obejmuje amortyzację, wynagrodzenia dla pracowników, kapitał i ryzyko gospodarcze. WDB jest tym, co pozostaje po odjęciu kosztów pośrednich od sprzedaży lub obrotów.

2 :

Biorąc pod uwagę ogólne wyniki makroekonomiczne Malty, jej MŚP również mogły osiągnąć podobne wyniki, ale dane dotyczące MŚP na Malcie są bardzo ograniczone, w związku z czym do szacunków przedstawionych w sprawozdaniu należy podchodzić z ostrożnością.


Side Bar