Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 15. oktobrī

Jāpastiprina atbalsts Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Eiropas mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) joprojām cenšas atgūties no krīzes. Raugoties uz ES kopumā, līdz šim ir bijis iespējams panākt vienīgi tādu izaugsmi, kura lielākoties nerada jaunas darbavietas, kā liecina atšķirīgās tendences 27 ES dalībvalstīs. Šodien, pirmajā Eiropas MVU nedēļas dienā, Eiropas Komisija Briselē iepazīstināja ar 2012. gada MVU darbības pārskata ziņojuma rezultātiem, kā arī ar faktu lapām par MVU darbību visās ES dalībvalstīs. Neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, MVU joprojām saglabā savu Eiropas ekonomikas stūrakmens lomu – vairāk nekā 98 % no visiem uzņēmumiem (apmēram 20,7 miljoni) ir tieši MVU, kuros tiek nodarbināti vairāk nekā 87 miljoni cilvēku. Pārliecinoši lielākā daļa (92,2 %) no MVU ir mikrouzņēmumi, kuros strādā mazāk nekā 10 cilvēku. Tiek lēsts, ka MVU nodrošina 67 % no visas nodarbinātības un 58 % no bruto pievienotās vērtības1.

Tendences dažādās dalībvalstīs aizvien vairāk atšķiras, un nodarbinātības ziņā pozitīvu signālu vēl nav. Šajā grūtajā situācijā var palīdzēt izšķirīgi soļi, pievēršoties tieši to problēmu atrisināšanai, kuras kavē MVU izaugsmi.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni teica: “MVU ir potenciāls atjaunot izaugsmi Eiropā. Tie atrodas mūsu uzmanības centrā, kā uzsvērts priekšlikumā par rūpniecības atjaunošanu Eiropā, ar kuru es iepazīstināju pirms dažām dienām. Novembrī tam sekos visvērienīgākais rīcības plāns uzņēmējdarbības veicināšanai, kādu Eiropa jebkad ir piedzīvojusi. Mēs nodrošināsim atbalstu un padomus līdz šim vēl nebijušā līmenī. Mēs centīsimies atjaunot uzticību, lai MVU varētu no jauna attīstīties un izvilkt mūs no šīs krīzes.”

Saites:

Memo 12/783 “MVU faktu lapas par ES 27 dalībvalstīm”

MVU darbības pārskata ziņojums (angļu val.)

Plašāka informācija par 2012. gada MVU nedēļu

MVU sniegums dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras

Īpaši labi klājas MVU Austrijā un Vācijā2. Tās ir vienīgās valstis, kurās MVU sektors ir pārsniedzis pirmskrīzes 2008. gada līmeni gan attiecībā uz bruto pievienoto vērtību, gan nodarbinātību. Tomēr vairumā dalībvalstu MVU līdz šim nav spējuši sasniegt pirmskrīzes līmeni.

Raugoties no pozitīvās puses, aizvien vairāk dalībvalstīm nesen ir beidzot izdevies uzrādīt pozitīvus rezultātus – to MVU atkal ir atsākuši radīt jaunas darbavietas un augt, norādot uz ilgtspējīgu tendenci nākotnē.

Līdz šim MVU ir pilnībā atguvušies ļoti nedaudzās valstīs. Ziņojumā secināts, ka:

  • augošas ekonomikas ar pieaugošu vai vismaz nemainīgu pieprasījumu palīdz MVU saglabāt vai pat palielināt uzņēmējdarbības apjomu;

  • patiesā pievienotās vērtības izaugsme ir nodarbinātības pieauguma un faktiskā ražīguma pieauguma rezultāts, kur nodarbinātības loma ir pārliecinoši lielāka;

  • ir labi, ja ekonomika ir spēcīga tādās jomās kā augsto un vidējo tehnoloģiju ražošana un zinībintensīvi pakalpojumi;

  • nodarbinātības samazināšanās MVU tajās dalībvalstīs, kurās ir vērojami iepriekš aprakstītie faktori, ir bijusi daudz lēnāka nekā citās.

Turklāt MVU sniegumu ietekmē virkne ciklisku un strukturālu faktoru:

  • vairumā dalībvalstu pēdējos mēnešos pasliktinās MVU piekļuve finansējumam; liels skaits nesaņem prasītos bankas aizdevumus,

  • fakti liecina, ka uzņēmējdarbības vide dažādās dalībvalstīs joprojām ievērojami atšķiras.

MVU skaits, nodarbinātība MVU un MVU sniegtā pievienotā vērtība (2005.g. =100)

Piezīme: 2011. un 2012. gada skaitļi ir aplēses.

Uzņēmumi, kas darbojas t.s. “augsto tehnoloģiju ražošanā” un “zinībintensīvajos pakalpojumos” uzrādīja īpaši labus ražīguma un nodarbinātības rezultātus. Tiek lēsts, ka augsto tehnoloģiju ražošanā ES darbojas 46 000 MVU, bet vairāk nekā 4,3 miljoni MVU piedāvā zinībintensīvus pakalpojumus. Starp tiem ir MVU, kas ražo farmaceitiskos izstrādājumus vai elektroniku vai sniedz juridiskus vai grāmatvedības pakalpojumus, kā arī darbojas zinātniskās izpētes un attīstības vai radošajās nozarēs. Šādi MVU kopā veido vairāk nekā piekto daļu (21,1 %) no visiem MVU Eiropas Savienībā.

Ziņojumā norādīts, ka jebkurā izaugsmes stratēģijā vajadzētu iekļaut vairāk šādu uzņēmumu radīšanu, un ierosināti veicamie pasākumi.

ES dalībvalstis reaģē uz MVU problēmām

Pēdējos gados ir pastāvīgi un dinamiski palielinājies valstīs MVU atbalstam veikto pasākumu skaits – 2011. gadā veikti par 38 % vairāk šādu pasākumu nekā 2010. gadā. Īpaša uzmanība pievērsta šādiem jautājumiem:

  • uzņēmējdarbības veicināšana (18 % pasākumu),

  • prasmju uzlabošanas veicināšana un inovāciju stimulēšana MVU (16 %),

  • piekļuves finansējumam uzlabošana (15 %).

Tomēr MVU atbalsta pasākumu īstenošana nav vienmērīga, jo liels skaits dalībvalstu joprojām turpina ignorēt dažus tādus pasākumus, kā, piemēram, dot otro iespēju uzņēmējiem vai, izstrādājot tiesību aktus, ņemt vērā mazo uzņēmumu īpatnības.

Turpmākie pasākumi

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm strādā pie virknes jau notiekošu un topošu iniciatīvu MVU atbalstam. MVU nedēļā, kura sākas šodien, paredzēti visdažādākie pasākumi visā Eiropā, kuros uzmanības centrā ir MVU. Vēl šogad sāks īstenot arī uzņēmējdarbības rīcības plānu, kurā ir ietverta virkne konkrētu darbību uzņēmējdarbības veicināšanai ES. Šis plāns papildinās un turpinās Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu, un to īstenot palīdzēs valstu MVU sūtņi. Nākamā MVU sūtņu tikšanās, kurā tiks apspriests sasniegtais konkrētās MVU politikas jomās, notiks MVU asamblejā 15. un 16. novembrī Kiprā.

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Bruto pievienotā vērtība ietver amortizāciju, atlīdzību darbiniekiem, kapitālu un uzņēmējdarbības risku. Bruto pievienoto vērtību iegūst, no pārdošanas apjoma vai apgrozījuma atskaitot starpizmaksas.

2 :

To pašu var teikt par Maltu, raugoties uz tās makroekonomiskajiem datiem kopumā, taču datu par MVU darbību Maltā ir ļoti nedaudz, tādēļ šajā ziņojumā sniegtās aplēses jāuztver piesardzīgi.


Side Bar