Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15. lokakuuta 2012

Euroopan pk-yritykset tienhaarassa: elpymisen tueksi tarvitaan lisää poliittisia toimenpiteitä

Euroopan pienet ja keskisuuret yritykset tekevät edelleen parhaansa elpyäkseen. Koko EU:n mittakaavassa niiden kokonaisponnistus on toistaiseksi lähinnä johtanut kasvuun, joka ei ole luonut työpaikkoja, kuten käy ilmi EU-27:n jäsenvaltioissa havaituista eri suuntauksista. Euroopan komissio julkisti tänään Brysselissä Euroopan tämänvuotisen pk-yritysviikon ensimmäisenä päivänä pk-yritysten suorituskykyä vuonna 2012 käsittelevän tarkastelun tulokset sekä pk-yritysten edistymistä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa kuvaavat tiedotteet. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta pk-yritykset pitivät pintansa Euroopan talouden tukipilarina: pk-yrityksiä on noin 20,7 miljoonaa, ja ne työllistävät yli 87 miljoonaa työntekijää ja niiden osuus kaikista yrityksistä on yli 98 prosenttia. Leijonanosa (92,2 prosenttia) pk-yrityksistä on mikroyrityksiä, joissa on alle kymmenen työntekijää. On arvioitu, että pk-yritysten osuus kokonaistyöllisyydestä on 67 prosenttia ja bruttoarvonlisäyksestä 58 prosenttia1.

Jäsenvaltioiden suuntaukset poikkeavat yhä enemmän toisistaan, eikä työllisyyden alalla ole vielä näkynyt myönteisiä merkkejä. Tässä epävakaassa tilanteessa näkymät voivat parantua määrätietoisilla poliittisilla toimilla, joissa keskitytään pk-yritysten kasvua määrittäviin tekijöihin.

Teollisuudesta ja yritystoiminnasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan pk-yritykset voivat palauttaa Euroopan kasvun tielle. ”Pk-yritykset ovat toiminnassamme keskeisellä sijalla, kuten ilmenee pari päivää sitten julkistamastani Euroopan jälleenteollistamista käsittelevästä ehdotuksesta. Marraskuussa esitetään kunnianhimoisin Euroopassa koskaan nähty toimintasuunnitelma yrittäjyyden edistämiseksi. Sen puitteissa tukea ja opastusta tarjotaan aivan uudella tasolla. Yritämme palauttaa luottamuksen, jotta pk-yritykset voisivat jälleen kerran päästä eteenpäin ja vetää meidät ulos nykyisestä kriisistä.”

Linkit:

Memo 12/783, ”Pk-yritykset 27 jäsenvaltiossa”

Small Business Act -aloitteen suorituskyvyn arviointi vuonna 2012

Lisätietoja pk-yritysviikosta vuonna 2012

Pk-yritysten suorituskyky vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioiden välillä

Pk-yritysten suorituskyky oli erityisen hyvä Itävallassa ja Saksassa2. Ainoastaan näissä maissa pk-yritysten bruttoarvonlisäys ja työllisyys olivat korkeammalla kuin ennen finanssikriisin alkua vuonna 2008. Useimmissa jäsenvaltioissa pk-yritykset eivät kuitenkaan ole yltäneet kriisiä edeltävän ajan suorituskykytasoon.

Positiivista on se, että yhä useammat jäsenvaltiot ovat hiljattain onnistuneet kääntämään kehityksen suunnan: niissä pk-yritykset ovat jälleen kerran virittämässä lisää työllisyyttä ja kasvattamassa liiketoimintaansa – tämä antaa aiheen ounastella kestävämpää käännettä tulevaisuudessa.

Toistaiseksi pk-yritystoiminta on elpynyt täysin vain hyvin harvoissa maissa. Kertomuksessa todetaan seuraavaa:

  • Kasvavat taloudet, joissa kysyntä kasvaa tai vähintäänkin pysyy vakaana, auttavat pk-yrityksiä pitämään yllä toimintaansa tai jopa lisäämään sitä.

  • Reaalinen arvonlisäys on tulosta sekä työllisyyden kasvusta että tuottavuuden reaalikasvusta. Työllisyyden osuus on tässä selvästi hallitsevampi.

  • On hyödyksi, jos talous on vahvoissa asemissa huipputeknologian ja keskitason teknologian valmistuksen sekä osaamisvaltaisten palvelujen alalla.

  • Edellä selostetut ominaisuudet täyttävissä jäsenvaltioissa pk-yritysten työllisyys heikkeni paljon vähemmän kuin muissa jäsenvaltioissa.

Pk-yritysten suorituskykyyn vaikuttavat myös useat suhdanne- ja rakennetekijät.

  • Pk-yritysten rahoituksensaantimahdollisuudet ovat heikentyneet viime kuukausien aikana useimmissa jäsenvaltioissa. Huomattavan monet pk-yritykset eivät saa hakemiaan pankkilainoja.

  • On osoituksia siitä, että liiketoimintaympäristö vaihtelee yhä tuntuvasti eri jäsenvaltioiden välillä.

Pk-yritykset: lukumäärä, työllisyys ja arvonlisäys (2005=100)

Huom.: Vuosien 2011 ja 2012 luvut ovat estimaatteja.

Huipputeknologian valmistuksen ja osaamisvaltaisten palvelujen saralla toimivat yritykset pääsivät erityisen hyviin tuottavuus- ja työllisyyslukuihin. Arviolta 46 000 pk-yritystä toimii EU:ssa huipputeknologian valmistuksen parissa, ja yli 4,3 miljoonaa pk-yritystä tarjoaa osaamisvaltaisia palveluja. Näihin kuuluu pk-yrityksiä, jotka tuottavat muun muassa lääkkeitä, elektroniikkaa, lakiasiain- ja kirjanpitopalveluja tai toimivat tieteellisen tutkimuksen ja kehityksen parissa tai luovilla aloilla. Huipputeknologiaa valmistavien ja osaamisvaltaisia palveluja tarjoavien pk-yritysten osuus kaikista EU:n pk-yrityksistä on yli viidennes (21,1 prosenttia).

Kertomuksessa tähdennetään, että kaikissa kasvustrategioissa olisi oltava tavoitteena luoda lisää tällaisia yrityksiä, ja ehdotetaan asianmukaisia poliittisia toimenpiteitä.

EU:n jäsenvaltiot reagoivat pk-yritysten ongelmiin

Pk-yrityksiä tukevien kansallisten toimenpiteiden määrä on kasvanut jatkuvasti ja dynaamisesti viime vuosina. Vuonna 2011 toteutettiin 38 prosenttia enemmän toimenpiteitä kuin vuonna 2010. Kohteina olivat ennen kaikkea seuraavat:

  • yrittäjyyden edistäminen (18 prosenttia poliittisten toimenpiteiden kokonaismäärästä)

  • ammattitaidon parantamista ja innovointia tukevat toimet pk-yrityksissä (16 prosenttia)

  • rahoituksen saannin parantaminen (15 prosenttia).

Pk-yrityksiä tukevien toimenpiteiden toteutus on kuitenkin epätasaista, ja varsin monissa maissa on yhä jätetty taka-alalle tiettyjä toimenpiteitä. Esimerkkeinä voidaan mainita toimenpiteet, joilla edistetään uuden mahdollisuuden antamista kertaalleen epäonnistuneille yrittäjille tai otetaan huomioon pienyritysten erityispiirteet lainsäädäntöä valmisteltaessa.

Seuraavat vaiheet

Komissio työstää nyt ja vastaisuudessa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa erinäisiä aloitteita, joilla autetaan pk-yrityksiä. Tänään alkavalla pk-yritysviikolla polkaistaan käyntiin erilaisia pk-yrityksiin keskittyviä tapahtumia eri puolilla Eurooppaa. Myöhemmin kuluvan vuoden aikana käynnistetään myös yrittäjyyttä koskeva toimintasuunnitelma, joka sisältää useita konkreettisia toimia yrittäjyyden edistämiseksi EU:ssa. Suunnitelman avulla täydennetään ja hyödynnetään eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaa Small Business Act -aloitetta, jota vie eteenpäin kansallisten pk-yrityslähettiläiden verkosto. Pk-yrityslähettiläiden seuraava tapaaminen järjestetään pk-yrityskokouksen aikana 15.–16. marraskuuta Kyproksella, ja silloin on tarkoitus keskustella edistymisestä tietyillä pk-yrityspolitiikan osa-alueilla.

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Bruttoarvonlisäys sisältää poistot, korvaukset työvoimasta ja pääomasta sekä yrittäjäriskin. Bruttoarvonlisäys jää jäljelle, kun välilliset kustannukset vähennetään myynnistä tai liikevaihdosta.

2 :

Tämä pätee myös Maltaan, kun tarkastellaan makrotalouden suorituskykyä. On kuitenkin huomattava, että Maltan pk-yritysten suorituskykyä koskevat tiedot ovat varsin niukat, minkä vuoksi kertomuksessa esitettyihin estimaatteihin on syytä suhtautua varovasti.


Side Bar