Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

pressiteade

Brüssel, 15 oktoober 2012

Euroopa VKEd teelahkmel: taastumiseks on vaja täiendavaid poliitilisi meetmeid

Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) jätkavad oma pingutusi taastumise suunas. ELi kui tervikut silmas pidades on nende püüdluste tagajärjeks seni olnud peamiselt majaduskasv töökohtade loomiseta, nagu ilmneb ELi 27 liikmesriigi eri suundumustest. Täna, 2012. aasta Euroopa VKEde nädala esimesel päeval Brüsselis tegi Euroopa Komisjon teatavaks VKEde 2012. aasta tulemuslikkuse hindamise aruande tulemused ja avaldas ka teabelehed, milles on kirjeldatud VKEde edusamme kõigis ELi liikmesriikides. Keerukast keskkonnast hoolimata pidasid VKEd ehk Euroopa majanduse selgroog vastu, esindades 98% kõigist ettevõtetest (ligikaudu 20,7 miljonit firmat ja rohkem kui 87 miljonit töötajat). Lõviosa (92,2%) VKEdest moodustavad vähem kui kümne töötajaga mikroettevõtted. VKEd moodustavad hinnanguliselt 67% üldisest tööhõivest ja 58% kogulisandväärtusest1.

Liikmesriikide suundumused lahknevad üksteisest aina enam ja tööhõive valdkonnas veel positiivseid uudiseid ei ole. Niisuguses ebakindlas olukorras võivad VKEde kasvu faktoritega tegelemiseks võetavad kavakindlad poliitilised meetmed tasakaalu kallutada.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: „VKEdel on potentsiaali Euroopa majanduskasvu taastamiseks. Nad on meie jõupingutuste keskmes. Olen seda rõhutanud ka oma paar päeva tagasi avaldatud Euroopa taasindustrialiseerimise ettepanekus. Euroopa ajaloo seni ambitsioonikaim ettevõtluse hoogustamise tegevuskava järgneb novembris. Pakume erakordselt kõrgetasemelist toetust ja nõustamist. Meie eesmärk on usalduse taastamine, et VKEd võiksid taas edu saavutada ja meid praegusest kriisist välja aidata.

Lingid:

Memo 12/783 "SME Fact sheets on 27 Member States"

Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” 2012. aasta läbivaatamine

Lisateave 2012. aasta VKEde nädala kohta

VKEde tulemuslikkus varieerub liikmesriigiti väga palju

Eriliselt edukad olid 2012. aastal Austria ja Saksamaa VKEd2. Ainult nende riikide VKEde sektorite kogulisandväärtuse kui ka tööhõive tasemed olid kõrgemad kui kriisieelsel ajal (2008). Enamikus liikmesriikides ei ole VKEd siiski kriisieelseid tasemeid saavutada suutnud.

Positiivse poole pealt on aga tõendeid selle kohta, et aina rohkem liikmesriike on suutnud viimasel ajal raskustest üle saada; sealsed VKEd on taas hakanud tööhõivet suurendama ja ettevõtteid laiendama, mis viitab edaspidisele püsivamat laadi muutusele.

Praegu on VKEd täielikult taastunud väga vähestes riikides. Aruandes sedastatakse:

  • kasvavad majandused, mille nõudlus on suurenenud või vähemalt stabiliseerunud, aitavad VKEdel äri alal hoida või seda isegi laiendada;

  • tegeliku lisandväärtuse kasvumäär tuleneb nii tööhõive kasvust kui ka tootlikkuse tegelikust kasvust, samas on esimesel selgelt olulisem roll;

  • kasuks tuleb ka, kui majandus on tugev kõrgtehnoloogilise ja kesktaseme/kõrgtehnoloogilise tootmise ja teadmismahukate teenuste poolest;

  • tööhõive vähenemine eespool nimetatud omadustega liikmesriikide VKEdes oli palju tagasihoidlikum kui mujal.

Lisaks mõjutavad VKEde tulemuslikkust mitmed tsüklilised ja struktuurilised tegurid.

  • VKEde juurdepääs rahastamisele on viimastel kuudel enamikus liikmesriikides halvenenud; märkimisväärne osa neist ei ole taotletud pangalaene saanud.

  • On tõendeid selle kohta, et liikmesriikide ettevõtluskeskkondade erinevused on ikka veel tähelepanuväärselt suured.

Number of SMEs, employment in SMEs and value added of SMEs (2005=100)

Note: 2011 and 2012 figures are estimates.

Nn kõrgtehnoloogilise tootmise ja teadmismahukate teenuste valdkondade ettevõtted näitasid tootlikkuse ja tööhõive alal eriti häid tulemusi. Kõrgtehnoloogilise tootmisega tegeleb ELis umbes 46 000 VKEd ja rohkem kui 4,3 miljonit VKEd osutab teadmismahukaid teenuseid. Nende seas on VKEd, kes toodavad farmaatsiatooteid, elektroonikat või osutavad õigusabi- või arvepidamisteenuseid, ning teadus- ja arendustegevuse ja loomemajandusettevõtted. Koos moodustavad nad rohkem kui viiendiku (21,1%) kõigist VKEdest ELis.

Aruandes väidetakse, et mis tahes kasvustrateegia lahutamatuks osaks peaks olema enamate samasuguste ettevõtete asutamine, ning pakutakse selleks sobivaid poliitilisi meetmeid.

ELi liikmesriigid reageerivad VKEde probleemidele

VKEsid toetavate riiklike poliitikameetmete arv on viimastel aastatel pidevalt ja kiiresti suurenenud. 2011. aastal võeti 38% rohkem meetmeid kui 2010. aastal. Üksikasjalikult käsitleti näiteks järgmisi teemasid:

  • ettevõtluse edendamine (18% kõikidest poliitilistest meetmetest),

  • oskuste täiendamise edendamine ja innovatsiooni soodustamine VKEdes (16%),

  • rahastamisele juurdepääsu parandamine (15%).

VKEde toetusmeetmete rakendamine on aga endiselt tasakaalust väljas – ikka veel ignoreerivad paljud riigid teatavaid meetmeid, näiteks kord läbikukkunud ettevõtjatele teise võimaluse andmise lihtsustamine või väikefirmade eripärade arvestamine õigusaktide väljatöötamisel.

Järgmised sammud

Komisjon ja liikmesriigid töötavad praegu VKEde aitamise eesmärgil olemasolevate kui ka edaspidiste algatustega. Euroopa VKEde nädala tänane algus annab avalöögi sündmustele, millega juhitakse tähelepanu VKEdele kõikjal Euroopas. Ettevõtluse tegevuskava, mis koosneb konkreetsetest, ELi ettevõtluse hoogustamiseks ette nähtud meetmetest, käivitatakse käesoleval aastal. Kava põhineb Euroopa väikeettevõtlusalgatusel "Small Business Act ning samas ka täiendab seda riiklike VKE-saadikute võrgustiku eestvedamisel. VKE-saadikute järgmine kohtumine, millel arutatakse edusamme VKE-poliitika konkreetsetes valdkondades, leiab aset VKE assambleel 15.-16. novembril Küprosel.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Kogulisandväärtus hõlmab kulumit, tööjõu ja kapitali kulusid ning ettevõtlusriski. Kogulisandväärtus jääb järele pärast seda, kui vahekulud on müügist või käibest maha arvatud.

2 :

Sama võib väita ka Malta kohta selle riigi üldise makromajandusliku tulemuslikkuse põhjal, kuid Malta VKEde tulemuslikkust käsitlevaid andmeid on väga vähe ja sellepärast tuleks aruandes esitatud hinnangutesse suhtuda ettevaatusega.


Side Bar