Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2012

Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη σε κρίσιμη καμπή: απαιτείται περαιτέρω πολιτική ώθηση που θα βοηθήσει την ανάκαμψη

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜΜΕ) εξακολουθούν να αγωνίζονται για την ανάκαμψη. Για την ΕΕ στο σύνολό της, μέχρι σήμερα οι συνολικές τους προσπάθειες είχαν ως κύριο αποτέλεσμα την ανάπτυξη «χωρίς θέσεις απασχόλησης», όπως φαίνεται από τις αποκλίνουσες τάσεις στην ΕΕ των 27 κρατών μελών. Σήμερα στις Βρυξέλλες, πρώτη ημέρα της Ευρωπαϊκής εβδομάδας για τις ΜΜΕ 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης των επιδόσεων που σημείωσαν οι ΜΜΕ το 2012, μαζί με ενημερωτικά φυλλάδια που περιγράφουν την πρόοδο των ΜΜΕ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Παρά τις προκλήσεις που παρουσιάζει το δύσκολο περιβάλλον, οι ΜΜΕ δικαίωσαν τον ρόλο τους ως κύριου άξονα της ευρωπαϊκής οικονομίας, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 98% όλων των επιχειρήσεων με περίπου 20,7 εκατομμύρια εταιρείες και περισσότερα από 87 εκατομμύρια εργαζομένους. Τη μερίδα του λέοντος (92,2%) των ΜΜΕ εκπροσωπούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζομένους. Εκτιμάται ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 67% της συνολικής απασχόλησης και το 58% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ)1.

Οι τάσεις που επικρατούν στα κράτη μέλη αποκλίνουν όλο και περισσότερο, ενώ δεν έχει ακόμη διαφανεί κάποια θετική ένδειξη στο μέτωπο της απασχόλησης. Σε αυτή την ευαίσθητη κατάσταση, η αποφασιστική πολιτική δράση για την αντιμετώπιση των παραγόντων που καθορίζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ μπορεί να γείρει την πλάστιγγα.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος Επίτροπος για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Οι ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι ΜΜΕ βρίσκονται στον πυρήνα των προσπαθειών μας — όπως τονίζεται από την πρόταση για την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης την οποία παρουσίασα πριν από λίγες ημέρες. Τον Νοέμβριο θα ακολουθήσει το πιο φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη. Προσφέρουμε υποστήριξη και συμβουλές σε βαθμό που ήταν άγνωστος μέχρι σήμερα. Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, έτσι ώστε οι ΜΜΕ να μπορέσουν να σημειώσουν και πάλι πρόοδο και να μας συμπαρασύρουν στην έξοδο από την σημερινή κρίση».

Σύνδεσμοι:

Memo 12/783 «Ενημερωτικά δελτία για τις ΜΜΕ στα 27 κράτη μέλη»

Επανεξέταση των επιδόσεων της SBA το 2012

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εβδομάδα ΜΜΕ 2012

Oι επιδόσεις των ΜΜΕ διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών

Οι ΜΜΕ στην Αυστρία και στη Γερμανία2 λειτούργησαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Οι κλάδοι των ΜΜΕ σε αυτές τις χώρες είναι οι μόνοι που υπερέβησαν τα προ της κρίσης του 2008 επίπεδα όσον αφορά τόσο την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ), όσο και την απασχόληση. Ωστόσο, στην πλειονότητα των κρατών μελών, οι ΜΜΕ δεν έχουν κατορθώσει μέχρι στιγμής να επανέλθουν στα προ της κρίσης επίπεδά τους.

Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν πρόσφατα καταφέρει να υπερβούν την κρίση, με τις ΜΜΕ τους να αρχίζουν ξανά να αυξάνουν την απασχόληση και να αναπτύσσονται — προς την κατεύθυνση μιας βιωσιμότερης μεταστροφής στο μέλλον.

Μέχρι στιγμής, οι ΜΜΕ έχουν ανακάμψει πλήρως μόνο σε πολύ μικρό αριθμό χωρών. Η έκθεση διαπιστώνει ότι:

  • Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες με αυξανόμενη ή τουλάχιστον σταθεροποιημένη ζήτηση βοηθούν τις ΜΜΕ να διατηρήσουν ή ακόμη και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.

  • Η πραγματική προστιθέμενη αξία της ανάπτυξης είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης της απασχόλησης όσο και της αύξησης της πραγματικής παραγωγικότητας, με τη συμβολή της πρώτης να είναι σαφώς σε δεσπόζουσα θέση.

  • Βοηθά επίσης εάν μια οικονομία είναι ισχυρή στον κλάδο της υψηλής και της μέσης τεχνολογίας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης.

  • Η μείωση της απασχόλησης στις ΜΜΕ των κρατών μελών με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά ήταν επίσης πολύ πιο περιορισμένη απ΄ό, τι σε άλλες.

Επιπλέον, ένας αριθμός κυκλικών και διαρθρωτικών παραγόντων έχουν αντίκτυπο στις επιδόσεις των ΜΜΕ.

  • Η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση επιδεινώθηκε κατά τους τελευταίους μήνες στα περισσότερα κράτη μέλη, με σημαντικό αριθμό απορρίψεων αιτήσεων για τραπεζικά δάνεια.

  • Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στα επιμέρους κράτη μέλη εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά.

Αριθμός ΜΜΕ, απασχόληση στις ΜΜΕ και προστιθέμενη αξία των ΜΜΕ (2005=100)

Σημείωση: Τα στοιχεία για το 2011 και το 2012 είναι εκτιμήσεις.

Οι εταιρείες στις λεγόμενες «βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας» και στις «υπηρεσίες έντασης γνώσης» σημείωσαν ιδιαίτερα καλές επιδόσεις όσον αφορά την παραγωγικότητα και την απασχόληση. Εκτιμάται ότι υπάρχουν 46 000 ΜΜΕ στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας (ΒΥΤ) στην ΕΕ, και περισσότερες από 4,3 εκατομμύρια ΜΜΕ που προσφέρουν υπηρεσίες έντασης γνώσης (ΥΕΓ). Αυτές περιλαμβάνουν τις ΜΜΕ που παράγουν φάρμακα, ηλεκτρονικά είδη ή που παρέχουν νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, καθώς και τους κλάδους της επιστημονικής Ε&Α και των βιομηχανιών της δημιουργίας. Μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα πέμπτο (21,1%) όλων των ΜΜΕ στην ΕΕ.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η ίδρυση περισσότερων τέτοιων επιχειρήσεων θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα κάθε στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη και προτείνει κατάλληλα μέτρα πολιτικής.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιδρούν στα προβλήματα των ΜΜΕ

Ο αριθμός των εθνικών μέτρων πολιτικής για την υποστήριξη των ΜΜΕ παρουσίασε συνεχή και δυναμική αύξηση κατά τα τελευταία έτη: το 2011 ελήφθησαν 38% περισσότερα μέτρα απ’ ό,τι το 2010. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε θέματα όπως:

  • προώθηση της επιχειρηματικότητας (που αντιπροσωπεύει το 18% του συνόλου των μέτρων πολιτικής),

  • προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και ενίσχυση της καινοτομίας στις ΜΜΕ (16%),

  • βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση (15%).

Ωστόσο, η υλοποίηση των μέτρων στήριξης των ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι άνιση και ορισμένα μέτρα που εξακολουθούν να αγνοούνται από ένα σημαντικό αριθμό χωρών, όπως η διευκόλυνση μιας δεύτερης ευκαιρίας για τους επιχειρηματίες που απέτυχαν μία φορά, είτε η συνεκτίμηση των χαρακτηριστικών των μικρών επιχειρήσεων κατά την εκπόνηση νομοθεσίας.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, επεξεργάζεται μια σειρά παράλληλων και επικείμενων πρωτοβουλιών για να υποβοηθηθούν οι ΜΜΕ. Η σημερινή έναρξη της ευρωπαϊκής εβδομάδας ΜΜΕ σηματοδοτεί μια σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό των ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη. Το σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα -μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ΕΕ— θα δρομολογηθεί επίσης αργότερα εντός του τρέχοντος έτους. Το σχέδιο θα συμπληρώνει και θα αξιοποιεί τον «Small Business Act» για την Ευρώπη, με επικεφαλής ένα δίκτυο εθνικών απεσταλμένων των ΜΜΕ. Η επόμενη συνεδρίαση των απεσταλμένων των ΜΜΕ, στην οποία θα συζητηθεί η πρόοδος σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής των ΜΜΕ, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου των ΜΜΕ στις 15-16 Νοεμβρίου στην Κύπρο.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) περιλαμβάνει αποσβέσεις, τα οφέλη της εργασίας, του κεφαλαίου και του επιχειρηματικού κινδύνου. Η ΑΠΑ είναι αυτό που απομένει όταν οι ενδιάμεσες δαπάνες αφαιρούνται από τις πωλήσεις ή τον κύκλο εργασιών.

2 :

Το ίδιο ενδέχεται να ισχύει για τη Μάλτα, με βάση τις συνολικές μακροοικονομικές επιδόσεις, αλλά τα δεδομένα για τις επιδόσεις των ΜΜΕ στη Μάλτα είναι πολύ περιορισμένα και συνεπώς οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στην έκθεση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.


Side Bar