Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. oktober 2012

Kritisk fase for SMV'erne i Europa: yderligere politisk saltvandsindsprøjtning for at støtte opsvinget

EU's små og mellemstore virksomheder (SMV'er) kæmper fortsat for et opsving. Hvis vi ser på EU som helhed, har deres samlede indsats hidtil ført til vækst uden jobskabelse, hvilket fremgår af forskelligartede tendenser i de 27 EU-lande. I dag, den første dag i den europæiske SMV-uge 2012, har Europa-Kommissionen i Bruxelles offentliggjort resultaterne af rapporten om SMV-præstationsmålingen 2012 sammen med faktablade, der beskriver SMV'ernes fremskridt i alle EU-landene. På trods af det udfordrende miljø er SMV’erne fortsat rygraden i den europæiske økonomi, og de tegner sig for over 98 % af alle virksomheder med ca. 20,7 mio. virksomheder og mere end 87 millioner ansatte. Langt hovedparten (92,2 %) af SMV'erne udgøres af mikrovirksomheder med færre end 10 ansatte. Det anslås, at SMV'erne tegner sig for 67 % af den samlede beskæftigelse og 58 % af bruttoværditilvæksten (BVT)1.

Tendenserne i EU-landene er i stigende grad indbyrdes afvigende, og der er endnu ikke et positivt signal for beskæftigelsen. I denne vanskelige situation kan en beslutsom politisk indsats for at tackle de faktorer, som er bestemmende for SMV'ers vækst, gøre udslaget.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der har ansvaret for erhvervsliv og iværksætteri, udtaler: "SMV'erne har potentiale til at skabe vækst i Europa. De er centrale for vores indsats — som understreget i forslaget om at genindustrialisere Europa, som jeg offentliggjorde for nogle dage siden. Den mest ambitiøse handlingsplan for at fremme iværksætterkultur, Europa nogensinde har oplevet, vil følge i november. Vi yder støtte og rådgivning på et hidtil uset niveau. Vi forsøger at genskabe tilliden, således at små og mellemstore virksomheder igen kan have fremgang og trække os ud af den nuværende krise."

Links:

Memo 12/783 "SBA-faktablad for 27 medlemsstater"

SMV-præstationsmålingen 2012

Flere oplysninger om SMV-ugen 2012

SMV-resultaterne varierer betydeligt mellem EU-landene indbyrdes

SMV'er i Tyskland og Østrig2 klarede sig specielt godt. Deres SMV-sektorer er de eneste, der oversteg førkriseniveauet i 2008 for både bruttoværditilvækst og beskæftigelse. Men i de fleste EU-lande har SMV'erne hidtil ikke kunnet komme tilbage til niveauerne før krisen.

positivsiden tyder tallene på, at der er et stigende antal EU-lande, der på det seneste har klaret at vende tendensen, idet deres SMV'er igen er begyndt at øge beskæftigelsen og udvikle deres virksomhed — hvilket tyder på et mere vedholdende opsving i fremtiden.

Hidtil er det kun i meget få lande, at SMV'erne har genvundet deres tidligere styrke. Blandt rapportens resultater kan følgende nævnes:

  • Voksende økonomier med stigende eller i det mindste stabiliseret efterspørgsel hjælper SMV'erne til at fastholde eller endog udbygge deres virksomhed.

  • Den reelle værditilvækst er et resultat af både vækst i beskæftigelsen og reel vækst i produktiviteten, idet beskæftigelsesvæksten er klart dominerende.

  • Det er også en hjælp, hvis en økonomi er stærk i den højteknologiske og mellemhøjteknologiske fremstillingsindustri og vidensintensive tjenesteydelser.

  • Nedgangen i beskæftigelsen i SMV'er i EU-lande med de ovennævnte karakteristika blev også langt mere beskeden end i andre.

Desuden har en række cykliske og strukturelle faktorer betydning for SMV'ernes præstationer.

  • SMV'ers adgang til finansiering er blevet forværret i de seneste måneder de fleste EU-lande, hvor et betydeligt antal ikke har fået de banklån, de har ansøgt om.

  • Der er dokumentation for, at erhvervsklimaet i de enkelte EU-lande fortsat varierer betydeligt.

Antal SMV'er, beskæftigelse i SMV'er og SMV'ers værditilvækst (2005 = 100)

Bemærkning: Tallene for 2011 og 2012 er estimater.

Virksomheder, som beskæftiger sig med såkaldt "højteknologisk fremstillingsvirksomhed" og "vidensintensive tjenesteydelser", havde særligt fine resultater med hensyn til produktivitet og beskæftigelse. Der skønnes at være 46 000 SMV'er inden for højteknologisk fremstillingsvirksomhed i EU og over 4,3 mio. SMV'er, der tilbyder vidensintensive tjenesteydelser. Det omfatter SMV'er, der fremstiller lægemidler og elektronik eller tilbyder juridiske eller regnskabsmæssige tjenesteydelser, samt videnskabelig forskning og udvikling og kreative industrier. De udgør tilsammen mere end en femtedel (21,1 %) af alle SMV'er i EU.

Ifølge rapporten bør skabelse af flere sådanne virksomheder være en integreret del af enhver vækststrategi, og den indeholder forslag til relevante politikforanstaltninger.

EU-landene reagerer på SMV'ernes problemer

Antallet af nationale politiske foranstaltninger til fordel for SMV'er er steget støt og dynamisk i de seneste år, idet der blev truffet 38 % flere foranstaltninger i 2011 end i 2010. Der var især fokus på emner som f.eks.:

  • fremme af iværksætterkultur (som tegner sig for 18 % af de samlede politiske foranstaltninger)

  • fremme af en opgradering af kvalifikationer og fremme af innovation i SMV'er (16 %)

  • bedre adgang til finansiering (15 %).

Dog vil gennemførelsen af SMV-støtteforanstaltninger stadig være ujævnt fordelt, idet nogle foranstaltninger stadig ignoreres af en lang række lande, som f.eks. fremme af en ny chance for iværksættere, som er gået ned med en virksomhed, eller hensyntagen til de særlige forhold for små virksomheder ved udformning af lovgivningen.

De næste skridt

Kommissionen arbejder i samarbejde med medlemsstaterne på en række igangværende og kommende initiativer med henblik på at hjælpe SMV'erne. I dag begynder den europæiske SMV-uge, og det udgør startskuddet til en række arrangementer, der udgør en hyldest til SMV'er i hele Europa. Handlingsplanen for iværksætterkultur — en række konkrete aktioner med henblik på at fremme iværksætterkulturen i EU – vil også blive etableret senere i år. Planen vil supplere og bygge på "Small Business Act" for Europa, der drives frem af et netværk af nationale SMV-repræsentanter. Det næste møde mellem SMV-repræsentanterne, hvor de skal drøfte fremskridt på specifikke SMV-politikområder, vil finde sted under SMV-forsamlingen den 15.-16. november i Cypern.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Bruttoværditilvækst (BVT) omfatter afskrivninger, arbejdskraftomkostninger, kapitalrisiko og virksomhedsrisiko. BVT er salg eller omsætning minus udgifter til rå-og hjælpestoffer.

2 :

Det samme kan være tilfældet med Malta på grundlag af de overordnede makroøkonomiske resultater, men dataene for SMV'ernes præstationer i Malta er meget begrænsede, og dermed bør skønnene i rapporten fortolkes med forsigtighed.


Side Bar