Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. října 2012

Malé a střední podniky v Evropě stojí na rozcestí: jejich oživení musí být podpořeno důraznějšími politickými opatřeními

Evropské malé a střední podniky i nadále zápasí o své oživení. Podíváme-li se na celou EU, vedly zatím jejich veškeré snahy k růstu bez vytvoření nových pracovních míst. O tom svědčí rozdílný vývoj v rámci 27 členských států EU. Evropská komise dnešního dne, jímž je zahájen Evropský týden malých a středních podniků v roce 2012, zveřejnila v Bruselu výsledky zprávy o přehledu výkonnosti malých a středních podniků v roce 2012 a spolu s nimi i přehledy údajů o pokroku, kterého dosáhly malé a střední podniky v jednotlivých státech EU. Přes nelehkou situaci uhájily malé a střední podniky svou pozici vystupujíce coby opora evropského hospodářství. Reprezentují více než 98 % všech podniků, tvoří je přibližně 20,7 milionu firem, jež zaměstnávají přes 87 miliónů osob. Lví podíl (92,2 %) malých a středních podniků představují mikropodniky o méně než deseti zaměstnancích. Odhaduje se, že malé a střední podniky přinášejí 67 % celkové zaměstnanosti a vytvářejí 58 % hrubé přidané hodnoty1.

Mezi jednotlivými členskými státy se stále prohlubují rozdíly ve vývojových trendech a na kolbišti zaměstnanosti na vyslání pozitivního signálu stále ještě čekáme. Rozhodné politické opatření zaměřené na faktory určující růst malých a středních podniků by mohlo vychýlit vratké misky vah žádaným směrem.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, komisař pro průmysl a podnikaní, uvedl: „Malé a střední podniky mají potenciál, aby v Evropě obnovily hospodářský růst. Naše úsilí se zaměřuje právě na ně, což je zdůrazněno i v návrhu pro novou industrializaci Evropy, který jsem před několika dny předložil. V listopadu představíme dosud nejambicióznější akční plán pro posílení podnikání, jenž byl v Evropě kdy vytvořen. Nabízíme podporu a poradenství v zatím nevídané míře. Snažíme se o obnovení důvěry, aby mohly malé a střední podniky opět dosáhnout pokroku a pomohly nám stávající krizi překonat."

Odkazy:

Zpráva 12/783 „Přehledy údajů o malých a středních podnicích v 27 členských státech“

Přehled údajů SBA (iniciativa Small Business Act pro Evropu) za rok 2012

Více informací o Evropském týdnu malých a středních podniků 2012

Výkonnost malých a středních podniků se v jednotlivých členských státech značně liší

V Rakousku a Německu2 si vedly malé a střední podniky zvláště dobře. U odvětví malých a středních podniků v těchto zemích byla jako v jediných překročena předkrizová úroveň z roku 2008, pokud jde o podíl hrubé přidané hodnoty a zaměstnanosti. Ve většině členských států se však dosud nebyly malé a střední podniky schopny dostat na předkrizovou úroveň.

Pozitivnější zprávou je, že stále více členských států zvládlo zvrátit v poslední době tento negativní vývoj a malé a středně velké podniky, které v nich působí, opět počínají zvyšovat zaměstnanost a rozšiřují své podnikatelské aktivity, což pro budoucnost ukazuje na udržitelnější zvrácení nedávného negativního trendu, o čemž svědčí řada údajů.

Dosud došlo k plnému oživení malých a středních podniků pouze v několika málo zemích. Zpráva uvádí tato zjištění:

  • Rostoucí hospodářství s rostoucí či alespoň stabilizovanou poptávkou napomáhá malým a středním podnikům zachovat či dokonce rozšířit jejich podnikatelských aktivit.

  • Reálný růst přidané hodnoty je výsledkem růstu zaměstnanosti a růstu reálné produktivity, přičemž rozhodující je podíl prvně jmenované složky.

  • Rovněž je přínosem, jedná-li se o hospodářství s významným zastoupením vysoce a středně technologicky vyspělé výroby a služeb náročných na znalosti.

  • Snížení zaměstnanosti v malých a středních podnicích bylo rovněž ve členských státech vykazujících výše uvedené rysy mnohem mírnější než jinde.

Výkonnost malých a středních podniků kromě toho rovněž ovlivňuje řada cyklických a strukturálních faktorů.

  • V posledních měsících se ve většině členských států zhoršila situace, pokud jde o přístup malých a středních podniků k financování, přičemž značný počet z nich neobdržel žádané bankovní půjčky.

  • Je doloženo, že v jednotlivých členských státech jsou stále značné rozdíly v prostředí pro podnikání.

Počet malých a středních podniků, zaměstnanost u malých a středních podniků a přidaná hodnota malých a středních podniků (2005=100)

Poznámka: údaje za roky 2011 a 2012 jsou odhady.

Z hlediska produktivity a zaměstnanosti si vedly dobře zejména podniky v odvětvích tzv. „vysoce technologicky vyspělé výroby“ a „služeb náročných na znalosti“. Odhaduje se, že v EU působí v odvětví vysoce technologicky vyspělé výroby 46 000 malých a středních podniků a přes 4,3 milionu malých a středních podniků nabízí znalostně náročné služby. Jedná se například o malé a střední podniky vyrábějící léčiva, elektroniku či poskytující právní či účetní služby, jakož i odvětví vědního výzkumu a vývoje a kreativní odvětví. Společně reprezentují více než jednu pětinu (21,1 %) všech malých a středních podniků v EU.

Zpráva uvádí, že nedílnou součástí jakékoli prorůstové strategie by mělo být vytváření většího počtu takových podniků a navrhuje příslušná opatření politik.

Členské státy EU hledají řešení problémů malých a středních podniků

Počet národních opatření politik na podporu malých a středních podniků v uplynulých letech stále a dynamicky rostl a v roce 2011 došlo k jejich zvýšení o 38 % oproti roku 2010. Důrazná pozornost se zaměřila zejména na tyto otázky:

  • podpora podnikání (představovala 18 % všech opatření politik),

  • podpora zvyšování dovedností a prosazování inovací u malých a středních podniků (16 %),

  • zlepšení přístupu k financování (15 %).

Provádění opatření na podporu malých a středních podniků však zůstává nevyvážené, neboť některá opatření stále zůstávají nemalým počtem zemí bez povšimnutí, jako např. usnadnění druhé příležitosti pro podnikatele, kteří v minulosti neuspěli, nebo v případě zohlednění charakteristik malých podniků při navrhování právních předpisů.

Další kroky

Komise vynakládá ve spolupráci s členskými státy své úsilí na řadu probíhajících a připravovaných iniciativ na podporu malých a středních podniků. V souvislosti s dnešním zahájením Evropského týdne malých a středních podniků bude v celé Evropě odstartována řada akcí věnovaných malým a středním podnikům. V tomto roce bude rovněž zahájen akční plán pro podnikání, v jehož rámci se připravuje řada konkrétních akcí zaměřených na podporu podnikání v EU. Bude doplňovat a dále rozvíjet iniciativu na podporu malých a středních podniků v Evropě a bude řízen sítí vnitrostátních zmocněnců pro malé a střední podniky. Příští setkání zmocněnců malých a středních podniků, na němž budou zmocněnci jednat o pokroku v konkrétních oblastech politiky pro malé a střední podniky, se uskuteční ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 na Kypru během setkání malých a středních podniků.

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)

1 :

Hrubá přidaná hodnota zahrnuje odpisy, náklady na pracovní sílu, kapitálové a podnikatelské riziko. Hrubou přidanou hodnotu získáme po odečtení mezispotřeby od celkového prodeje či obratu.

2 :

Stejný závěr lze vyslovit i v případě Malty na základě jejích celkových makroekonomických výsledků. avšak údaje o malých a středních podnicích na Maltě jsou velmi omezené, a tudíž odhady uvedené ve zprávě by měly být posuzovány s náležitou opatrností.


Side Bar