Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 октомври 2012 г.

Малките и средните предприятия в Европа са на кръстопът: необходима е още стратегическа подкрепа, за да се подпомогне възстановяването

Малките и средните предприятия (МСП) в Европа продължават да се борят за своето възстановяване. Ако вземем ЕС като цяло, досега усилията им успяха да доведат до растеж без разкриване на нови работни места, както показаха и разнопосочните тенденции във всичките 27 държави членки. В Брюксел днес — първия ден на Европейска седмица на МСП за 2012 г., Европейската комисия оповести резултатите от доклада за 2012 г. относно прегледа на резултатите на МСП и резюмето на показателите за напредъка на МСП във всички държави — членки на ЕС. Въпреки трудната обстановка МСП — гръбнакът на европейската икономика, отстояваха на своето. Делът на МСП е над 98 % от всички предприятия или около 20,7 милиона предприятия и над 87 милиона служители. Преобладаващата част от МСП, а именно 92,2%, са микропредприятия с по-малко от десет служители. Изчислено е, че МСП представляват 67 % от общия процент на заетост и 58 % от брутната добавена стойност1.

Тенденциите в държавите членки се различават все повече, а все още чакаме положителен знак в областта на заетостта. В една такава нестабилна ситуация повратна роля могат да изиграят решителните действия на политиката, които да окажат влияние върху факторите, предопределящи растежа на МСП.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „МСП крият потенциал за възстановяване на растежа в Европа. Те са сърцевината на нашите усилия — както беше подчертано в предложението за възраждане на промишлеността в Европа, което оповестихме преди няколко дни. През ноември ще стане факт най-амбициозният план за действие за насърчаване на предприемачеството, който Европа някога е виждала. Ние предлагаме подкрепа и съвети по непознат досега начин. Опитваме се да възвърнем доверието, така че МСП да могат отново да бележат напредък и да ни изведат от настоящата криза “.

Връзки:

Memo 12/783 „Резюме на показателите относно МСП в 27 държави членки“

Преглед на ефективността за 2012 г. на Small Business Act за Европа

Повече информация за седмицата на МСП - 2012 г.

Показателите на МСП се различават значително в отделните държави членки

МСП в Австрия и Германия2 се представят особено добре. Те са единствените, успели да превишат стойностите за брутната добавена стойност (БДС) и заетостта от преди кризата през 2008 г. В повечето държави членки обаче МСП досега не са възстановили равнището на показателите си от преди кризата.

Добрата новина е, че според наличните данни все повече държави членки вече са съумели да преодолеят най-трудното, като техните МСП отново са започнали да наемат персонал и да разширяват дейността си — доказателство за по-трайна положителна тенденция за в бъдеще.

Досега МСП напълно са се възстановили само в няколко страни. В доклада се констатира, че:

  • Бързо разрастващите се икономики с все по-голямо или поне стабилно търсене на пазара помагат на МСП да запазят, а дори и да разширят дейността си.

  • Растежът с реална добавена стойност е резултат както от растеж на заетостта, така и на реален растеж на производителността, като заетостта е от решаващо значение.

  • Не е за пренебрегване и ако дадена икономика е силна в областта на високотехнологичното и среднотехнологичното производство и на услугите, изискващи задълбоченото владеене на определени познания.

  • Намаляването на заетостта в МСП в държавите членки с посочените характеристики също така беше доста по-незначително, отколкото в други.

Освен това редица циклични и структурни фактори влияят на производителността на МСП.

  • В повечето държави членки достъпът на МСП до финанси е все по-труден през последните месеци, като значителен брой от тях не са получили искания заем от банка.

  • Съществуват доказателства, че бизнес средата в отделните държави членки продължава да се различава значително.

Брой МСП, заетост в МСП и добавена стойност на МСП (2005 г. = 100)

Забележка: за 2011 г. и 2012 г. показанията са прогнозни.

Предприятията в т. нар. „високотехнологична промишленост“ и в областта на „услугите, изискващи задълбоченото владеене на определени познания“ имат особено добри резултати по отношение на производителността и заетостта. В т. нар. високотехнологично производство (ВТП) в ЕС има около 46 000 МСП, а над 4,3 милиона МСП предлагат услуги, изискващи задълбоченото владеене на определени познания. Тук попадат МСП, произвеждащи фармацевтични продукти и електроника или предлагащи юридически и счетоводни услуги, както и предприятията, извършващи научноизследователска и развойна или творческа дейност. Всички те представляват над една пета (21,1 %) от всички МСП в ЕС.

В доклада се изтъква, че създаването на повече такива предприятия следва да бъде неразривна част от всяка стратегия за растеж и се предлагат подходящи мерки, които да залегнат в политиката в областта.

Държавите членки на ЕС откликват на проблемите на МСП

Броят на мерките в националните политики в подкрепа на МСП нараства постепенно и динамично през последните години, като през 2011 г. са взети 38 % повече мерки, отколкото през 2010 г. Специално внимание бе обърнато на въпроси като:

  • насърчаване на предприемаческия дух (около 18 % от общия брой мерки),

  • насърчаване на усъвършенстването на уменията и стимулиране на иновациите в МСП (16 %),

  • подобряване на достъпа до финансиране (15 %).

Прилагането на мерките в подкрепа на МСП обаче все още е неравномерно, като някои мерки все още са пренебрегнати в значителен брой страни, например предоставянето на втори шанс на предприемачи, които вече са се провалили веднъж, или отразяване на особеностите на малкия бизнес при изготвяне на законодателни проекти.

Какво предстои

Комисията в сътрудничество с държавите членки работи по множество текущи и предстоящи инициативи за подпомагане на МСП. Стартът на Европейската седмица на МСП днес дава началото на поредица от прояви в чест на МСП в цяла Европа. Планът за действие за предприемачеството — поредица от конкретни действия, насочени към подкрепа за предприемачеството в ЕС — също ще бъде представен към края на годината. Той ще допълни и ще надгради т. нар. Small Business Act за Европа (законодателен акт за малкия бизнес в Европа), чийто двигател е мрежа от национални представители на МСП. Следващата среща на представителите на МСП, на която те ще обсъждат напредъка в определени области на политиката за МСП, ще се проведе по време на събранието на МСП на 15-16 ноември в Кипър.

За връзка:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Брутната добавена стойност (БДС) обхваща амортизация, възнаграждаване на труда, капитал и предприемачески риск. БДС е това, което остава след приспадането на междинните разходи от продажбите или оборота.

2 :

Същото може да се каже и за Малта въз основа на цялостните им макроикономически показатели, но данните за работата на МСП в Малта са много ограничени, затова с оценките, представени в доклада, следва да се борави предпазливо.


Side Bar