Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 oktober 2012

Kommissionens planer för att bredda publiken inom kulturområdet

EU-kommissionen kommer i morgon att presentera sina nya planer på att sätta publiken och konstnärerna i centrum för sitt nya program Kreativa Europa för kultursektorn och de kreativa sektorerna. Publikutvecklingen kommer att vara huvudfokus för projekt som stöds genom den föreslagna EU-fonden på 1,8 miljarder euro. Genom denna fond stärks de existerande programmen kultur och media (film) samt lanseras ett lånegarantisystem för att öka bankutlåningen till små och medelstora företag i kultursektorerna.

Vi måste göra mer för att publiken ska bli mer engagerad för den europeiska kulturen och för att skydda mångfalden. För att göra detta på ett effektivt sätt måste vi hjälpa konstnärer och andra kulturarbetare att skapa ny publik, både i sina hemländer och utomlands samt att ompröva förhållandet till den existerande publiken och att nå ut till en bredare publik. Om vi vill att den yngre publiken ska stifta bekantskap med kulturen måste vi tänka i nya banor på hur detta kan ske på bästa sätt. Om vi inte undersöker detta på ett seriöst sätt riskerar vi att underminera vår kulturella mångfald och de fördelar den har för ekonomin och den sociala integrationen, säger EU:s kulturkommissionär Androulla Vassiliou.

Kommissionen kommer att beskriva sina planer för publikutveckling på konferensen ”Culture in Motion” i Bryssel 2012, som samlar nästan 1 000 representanter för de kulturella och kreativa sektorerna. Det tre dagar långa evenemanget som öppnar idag med ett möte om vilken påverkan de europeiska kulturhuvudstädernas har, kommer att demonstrera 23 projekt. Projekten stöds av EU-programmen Kultur och Media, som ger inspirerande exempel på hur man kan nå en större och bredare publik.

Bakgrund

Den europeiska publiken: 2020 och framåt

Fokus för konferensen Culture in Motion (plats: The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Bryssel) den 16-17 oktober är den europeiska publiken 2020 och framåt (”European Audiences: 2020 and Beyond”). Bland annat kommer följande exempel på vad publikutveckling innebär och hur den kan göra kulturen och konsten mer allmänt tillgänglig att presenteras:

  • Det handlar om att engagera publiken och få den att uttrycka vad den tycker i stället för att bara presentera något för den som den antingen kan ta till sig eller låta vara. Vi är bara intresserade av att förstärka upplevelsen av att se europeisk film, säger Ian Christie, ordförande för Europa Cinemas (som får stöd från EU-programmet Media sedan 1992 och är verksamt i 629 städer i 68 länder med sammanlagt 1 111 biografer).

  • Med Live Art-festivalen överskred vi inte bara landsgränserna, vi bröt också ner den traditionella gränsen mellan konsten och publiken. Vi ville förvandla publiken till partners och åskådarna till deltagare, säger Gerald Harringer från Exchange Radical Moments! Live Art Festival (som får stöd från EU:s kulturprogram och som omfattar organisationer i Österrike, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Italien, Tjeckien och Tyskland).

  • Det är dags att ompröva dialogen med allmänheten och undgå den dubbla faran av uteslutande och likgiltighet, även bland de som har råd att komma. Engagemang är av central betydelse för vår strategi. Publikutveckling sker när folk blir begeistrade därför att de är engagerade, säger Airan Berg, från I like to move it move it, som får stöd av den europeiska kulturhuvudstaden Linz09.

Konferensen Culture in Motion kommer att sändas direkt via webb-tv: http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp och på Twitter på #AudienceDevelopment and #CreativeEurope.

Europeiska kulturhuvudstäder

De europeiska kulturhuvudstäderna kommer att vara i blickfånget idag (15 oktober), med en möjlighet till utbyte av goda metoder bland representanter för tidigare, nuvarande och framtida europeiska kulturhuvudstäder. Varje år väljs två städer ut för att vara europeiska kulturhuvudstäder i syfte att belysa mångfalden hos den europeiska kulturen och den inverkan som intelligenta kulturella investeringar har på städernas hållbara utveckling. Initiativet som lanserades 1985 har blivit en av EU:s mest synliga framgångar som når miljoner medborgare.

De kulturella och kreativa sektorerna

EU:s kulturella och kreativa sektorer står för upp till 4,5 % av EU:s BNP och upp till 8,5 miljoner arbetstillfällen. Även om dessa sektorer har visat sig vara relativt motståndskraftiga i krisen står de också inför stora utmaningar till följd av den digitala klyftan, globaliseringen och en kulturell och språklig fragmentering av marknaden.

EU:s stöd till kulturen gör det möjligt för tusentals organisationer, konstnärer och kulturarbetare att träffas, utbyta tankar, lära från varandra och slutligen skapa, turnera och uppträda tillsammans i olika europeiska länder.

Kommissionen har föreslagit ett nytt program kallat Kreativa Europa för att stärka dessa sektorers konkurrenskraft och främja den kulturella mångfalden. Kommissionen planerar en sammanlagd budget på 1,8 miljarder euro för Kreativa Europa 2014–2020, vilket är en ökning med 37 % jämfört med i dag. Programmet kommer att stödja 8 000 kulturorganisationer och göra det möjligt för 300 000 konstnärer, kulturarbetare och deras verk att visas över gränserna och därmed bygga upp internationell erfarenhet. Det kommer också att tillhandahålla finansiering för översättning av över 5 000 böcker (IP/11/1399).

Den 26 september presenterade kommissionen en strategi med namnet ”Att främja de kulturella och kreativa sektorerna för att främja tillväxt och sysselsättning i EU”. Syftet är att öka dessa sektorers exportpotential samt maximera deras spridningseffekter för andra områden som innovation, IKT och stadsförnyelse. I strategin efterlyses åtgärder för att främja kompetensutveckling, tillgång till finansiering, främjandet av nya affärsmodeller, publikutveckling och tillgång till internationella marknader för bättre kopplingar till andra sektorer (IP/12/1012).

Ytterligare information

Projekt som förevisas på konferensen

Konferensens webbplats: http://cultureinmotion.eu

EU-kommissionens webbplats för kultur http://ec.europa.eu/culture

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar