Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

v Bruseli 15. októbra 2012

Komisia predstavuje svoje plány na rozšírenie okruhu milovníkov kultúry

Európska komisia chce zajtra predstaviť svoj nový plán zaradiť okruh milovníkov kultúry (alebo kultúrneho publika), ako aj umelcov, do stredobodu svojho nového programu pre sektory kultúry a tvorivej činnosti s názvom Tvorivá Európa. Rozširovanie kultúrneho publika bude hlavným cieľom v rámci projektov podporovaných z fondu EÚ s navrhovanou sumou 1,8 mld. EUR, ktoré budú zahŕňať a posilnia už existujúce programy Kultúra a MEDIA, a zavedie sa tiež systém záruk za pôžičky s cieľom podporiť bankové úvery pre malé a stredné podniky v sektoroch kultúry.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka zodpovedná za oblasť vzdelávania a kultúry, uviedla: „Musíme urobiť viac pre to, aby sme do európskej kultúry začlenili verejnosť a zachovali kultúrnu rozmanitosť. Aby to bolo účinné, je treba pomôcť umelcom a ostatným odborníkom v oblasti kultúry vytvárať si vo svojich domovských krajinách a za ich hranicami nové kultúrne publikum, prehodnotiť svoj vzťah s už existujúcim publikom a rozširovať ho. Ak chceme zaujať kultúrou mladšie publikum, musíme porozmýšľať nad novým spôsobom, ako to najlepšie urobiť. Ak nevezmeme túto otázku vážne, riskujeme, že narušíme svoju kultúrnu rozmanitosť a výhody, ktoré prináša pre hospodárstvo a sociálne začlenenie.”

Komisia predstaví svoje plány týkajúce sa rozširovania kultúrneho publika na konferencii v Bruseli s názvom Kultúra v pohybe, na ktorej sa stretne takmer 1000 zástupcov zo sektora kultúry a tvorivej činnosti. Na trojdennom podujatí, ktoré sa začína dnes zasadnutím týkajúcim sa vplyvu európskych hlavných miest kultúry, sa predstaví 23 projektov podporovaných najmä prostredníctvom programov EÚ Kultúra a EÚ MEDIA, ktoré poskytujú inšpiráciu, ako získať väčšie a rozmanitejšie kultúrne publikum.

Súvislosti

Európske publikum: do roku 2020 a ďalej

„Európske publikum: do roku 2020 a ďalej” bude hlavnou témou konferencie Kultúra v pohybe, ktorá sa koná v dňoch 16. – 17. októbra v Bruseli, na adrese: The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Bruxelles. Predstavené budú okrem iných príklady toho, čo sa myslí pod pojmom rozširovanie kultúrneho publika a ako možno viac sprístupniť kultúru a umenie širokej verejnosti:

  • Ian Christie, prezident spoločnosti Europa Cinemas, ktorá je od roku 1992 podporovaná v rámci programu EÚ MEDIA a ktorá poskytuje svoje služby v 629 mestách v 68 krajinách s celkovým počtom 1111 kín: „Je to otázka záujmu o to, aby publikum rozmýšľalo, nielen mu niečo dať, aby to buď prijalo alebo odmietlo. Snažíme sa len o zintenzívnenie zážitkov diváka z európskych filmov.”

  • Gerald Harringer, Exchange Radical Moments! Festival živého umenia, ktorý je podporovaný v rámci programu EÚ Kultúra a do ktorého sú zapojené organizácie z Rakúska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Talianska, Českej republiky a Nemecka: „Prostredníctvom Festivalu živého umenia sme sa snažili nielen o prekročenie hraníc medzi jednotlivými krajinami, ale aj o prekonanie tradičných bariér, ktoré existujú medzi úlohou umelca a publika. Chceli sme presunúť publikum do úlohy partnerov a účastníkov.”

  • Airan Berg, I like to move it move it, s podporou od európskeho hlavného mesta kultúry Linz 09: „Nastal čas, aby sme opäť porozmýšľali nad dialógom s publikom a vyhli sa hrozbe vylúčenia a obyčajnej ľahostajnosti dokonca aj medzi tými, ktorí si môžu kultúru dovoliť. Stredobodom nášho prístupu je zapojenie publika do kultúry. Rozširovanie kultúrneho publika nastáva vtedy, keď ľudia pociťujú nadšenie, lebo sú súčasťou kultúry.

Konferencia Kultúra v pohybe sa bude vysielať naživo prostredníctvom internetu na adrese: http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp a na Twitteri: #AudienceDevelopment and #CreativeEurope.

Európske hlavné mestá kultúry

Európske hlavné mestá kultúry budú dnes, 15. októbra, v centre pozornosti a budú ponúkať možnosť zástupcom minulých, súčasných a budúcich európskych hlavných miest kultúry vymieňať si svoje skúsenosti a osvedčené postupy. Každý rok sa vyberajú dve mestá ako európske hlavné mestá kultúry s cieľom poukázať na rozmanitosť európskej kultúry a vplyv, ktorý má rozumné investovanie do kultúry na trvalo udržateľný rozvoj miest. Táto iniciatíva, ktorej začiatky siahajú do roku 1985, sa stala jedným z najviditeľnejších úspechov Európskej únie, ktorý sa dostal k miliónom občanov.

Sektor kultúry a sektor tvorivej činnosti

Sektor kultúry a sektor tvorivej činnosti EÚ tvoria až 4,5 % HDP EÚ a poskytujú 8,5 milióna pracovných miest. Hoci tieto odvetvia pomerne dobre odolávali kríze, aj ony čelia veľkým výzvam, ktoré vyplývajú z prechodu na digitálne technológie, z globalizácie, ako aj z kultúrnej a jazykovej roztrieštenosti trhov.

Podpora kultúry zo strany EÚ umožňuje tisíckam organizácií, umelcov a odborníkov v oblasti kultúry, aby sa stretli, vymenili si názory, učili sa navzájom od seba a v konečnom dôsledku, aby spoločne tvorili a vystupovali v rôznych európskych krajinách.

Komisia navrhla nový program s názvom Tvorivá Európa s cieľom posilniť konkurencieschopnosť týchto sektorov a podporovať kultúrnu rozmanitosť. V období rokov 2014 – 2020 plánuje na tento program vyčleniť prostriedky v celkovej výške 1,8 miliardy EUR, čo v porovnaní so súčasnou úrovňou financovania predstavuje zvýšenie o 37 %. V rámci programu sa poskytne podpora 8 000 kultúrnym organizáciám a umožní sa 300 000 umelcom a profesionálom z oblasti kultúry, aby predstavili svoje diela za hranicami a získali medzinárodné skúsenosti. Poskytnuté budú aj finančné prostriedky na preklad viac než 5 000 kníh (IP/11/1399).

Dňa 26. septembra Komisia predstavila stratégiu s názvom „Podpora kultúrnych a tvorivých sektorov v záujme rastu a zamestnanosti v EÚ“. Cieľom je zvýšiť vývozný potenciál týchto sektorov, ako aj maximalizovať ich prínos vyplývajúci z presahovania pre iné oblasti, akými sú inovácie, informačné a komunikačné technológie a obnova miest. V rámci tejto stratégie sa vyžadujú opatrenia, ktoré podporia rozvoj zručností, prístup k financovaniu, nové modely podnikania, rozširovanie kultúrneho publika, prístup na medzinárodné trhy a posilnenie väzieb s ostatnými sektormi (IP/12/1012).

Viac informácií nájdete na

Projekty predstavené na konferencii

Webová stránka konferencie: http://cultureinmotion.eu

Webová stránka Európskej komisie o kultúre: http://ec.europa.eu/culture

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2295 9667)


Side Bar