Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. října 2012

Komise představuje plány na posílení zájmu veřejnosti o kulturní díla

Evropská komise zítra představí své nové plány, v nichž hodlá upřednostnit v rámci svého nového programu Tvůrčí Evropa pro kulturní a tvůrčí odvětví publikum a umělce. Rozvoj publika bude klíčovým prvkem v rámci projektů podporovaných z fondu EU s navrhovanou částkou ve výši 1,8 miliardy EUR, které zahrnou a posílí stávající programy pro kulturu a média (film) a také zavedou program záruk s cílem podpořit bankovní úvěry pro malé a střední podniky v kulturních odvětvích.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání a kulturu, uvedla: „Musíme vyvinout větší úsilí, abychom zvýšili zájem veřejnosti o evropskou kulturu a chránili její rozmanitost. Má-li být tohoto cíle účinně dosaženo, je třeba pomoci umělcům a dalším profesionálům, aby mohli oslovit nové publikum, a to jak v zemích svého původu, tak mimo ně, přehodnotit vztah ke svému stávajícímu publiku a zvýšit rozmanitost cílových skupin. Chceme-li v mladých lidech probudit zájem o kulturu, je třeba uvažovat o zbrusu nových způsobech, jak je oslovit. Pokud zodpovědně nepřistoupíme k řešení tohoto problému, hrozí, že dojde k narušení naší kulturní rozmanitosti a jejích přínosů pro hospodářství a sociální začleňování.“

Komise představí své plány na podporu rozvoje publika na konferenci pro rok 2012 s názvem „Kultura v pohybu“, která proběhne v Bruselu a sejde se na ní téměř 1 000 zástupců kulturních a tvůrčích odvětví. V rámci třídenní akce, která začíná dnes konferencí na téma přínos akce Evropská hlavní města kultury, bude představeno 23 projektů z podpory v rámci programů EU pro kulturu a média, které nabízejí inspirativní příklady toho, jak oslovit širší a rozmanitější cílové skupiny publika.

Souvislosti

Evropské publikum: rok 2020 a další roky

„Evropské publikum: rok 2020 a další roky“ bude ústředním tématem konference „Kultura v pohybu“ pořádané v divadle Egg (Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Brusel) ve dnech 16.–17. října. Příklady toho, co se rozumí pod pojmem „rozvoj publika" a jak lze kulturu a umění zpřístupnit širším cílovým skupinám, budou prezentovat, mimo jiné:

  • Ian Christie, předseda sítě Europa Cinemas (síť je od roku 1992 podporována v rámci programu EU MEDIA a tvoří ji celkově 1 111 kin v 629 městech 68 zemí): „Jde o to publikum zaujmout a zapojit, ne mu pouze něco distancovaně nabízet. Máme výlučný zájem na tom umocnit zážitek z evropských filmů.“

  • Gerald Harringer, Exchange Radical Moments! Live Art Festival (festival je podporován v rámci programu EU Kultura a jsou do něj zapojeny organizace v Rakousku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Itálii, České republice a Německu): „Prostřednictvím festivalu Live Art Festival jsme nejen překlenuli hranice mezi jednotlivými kulturami, ale také jsme zbořili tradiční hranice, které existují mezi umělcem a publikem. Chtěli jsme učinit z publika partnery a z diváků účastníky.“

  • Airan Berg, I like to move it move it, podpora v rámci programu Linz09, Evropské hlavní město kultury: „Je načase přehodnotit dialog s veřejností a vyhnout se tak dvojímu nebezpečí: vyloučení a prosté lhostejnosti, a to i mezi těmi, kdo mají prostředky na to, aby se zúčastnili. Jádrem našeho přístupu je zapojení. K rozvoji publika dochází tehdy, když se lidi nadchnou, protože se mohou zapojit.“

Konference „Kultura v pohybu“ bude živě přenášena přes internet:

http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp

a na Twitteru na #AudienceDevelopment a #CreativeEurope.

Evropská hlavní města kultury

Iniciativa „Evropská hlavní města kultury“ bude dnes (15. října) v centru pozornosti. Bude to příležitost k výměně osvědčených postupů mezi zástupci minulých, současných a budoucích evropských hlavních měst kultury. Každý rok jsou vybrána dvě města jako evropská hlavní města kultury, aby se vyzdvihla rozmanitost evropské kultury a zdůraznil pozitivní dopad inteligentního investování do kultury na udržitelný rozvoj měst. Tato iniciativa, zahájená v roce 1985, se stala jedním z nejviditelnějších úspěchů Evropské unie, který oslovil miliony občanů.

Kulturní a tvůrčí odvětví

Kulturní a tvůrčí odvětví EU představují 4,5 % HDP EU a až 8,5 milionu pracovních míst. Ačkoli se tato odvětví v době krize ukázala jako poměrně odolná, i ona stojí před nelehkými úkoly vyplývajícími z přechodu k digitalizaci, globalizace a fragmentace trhu na základě kulturních a jazykových diferencí.

Podpora EU pro kulturu umožňuje tisícům organizací, umělců a profesionálů v oblasti kultury setkávat se, sdílet názory a zkušenosti a společně tvořit, pořádat turné a vystupovat v různých evropských zemích.

Komise navrhla nový program s názvem „Tvůrčí Evropa“ s cílem posílit konkurenceschopnost těchto odvětví, a podpořit kulturní rozmanitost. Komise pro tento program v období 2014–2020 počítá s celkovým rozpočtem ve výši 1,8 miliardy EUR, což je o 37 % více než stávající úrovní dotací. Program rovněž poskytne finanční prostředky na překlad více než 5 000 knih. Bude rovněž podporovat 8 000 kulturních organizací a umožní 300 000 umělcům a profesionálům v oblasti kultury působit díly napříč hranicemi a získávat mezinárodní zkušenosti (IP/11/1399).

Dne 26. září Komise představila strategii nazvanou „Podpora kulturních a tvůrčích odvětví, pokud jde o růst a pracovní místa v EU“. Cílem je zvýšit vývozní potenciál těchto odvětví, jakož i maximalizovat jejich vedlejší přínos pro ostatní oblasti, jako jsou inovace, informační a komunikační technologie a obnova měst. Strategie vyžaduje opatření na podporu rozvoje dovedností, přístupu k financím, nových obchodních modelů, rozvoje publika, přístupu na mezinárodní trhy a lepších vazeb na ostatní odvětví (IP/12/1012).

Další informace:

Projekty prezentované v rámci konference

Internetové stránky konference: http://cultureinmotion.eu

Internetové stránky Evropské komise věnované kultuře: http://ec.europa.eu/culture

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 2 2959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 2959667)


Side Bar