Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Främjad tillväxt och sysselsättning: En handlingsplan för att fördubbla volymen på den europeiska e-handeln fram till 2015

Bryssel den 11 januari 2012 – Utvecklingen av elektronisk handel och onlinetjänster erbjuder enorma möjligheter och kommer att kan ge stora ekonomiska, sociala och samhälleliga vinster. Internetekonomin skapar 2,6 arbetstillfällen för varje traditionellt arbetstillfälle som försvinner. Internet ökar också konsumenternas valfrihet, även på landsbygden och i isolerade områden. Vinsterna genom lägre priser online och ett ökat utbud av tillgängliga varor och tjänster uppskattas till 11,7 miljarder euro – en siffra som motsvarar 0,12 % av EU:s BNP. Om e-handeln stod för 15 % av detaljhandeln och hindren på den inre marknaden undanröjdes skulle vinsterna för konsumenterna kunna uppgå till 204 miljarder euro, eller 1,7 % av EU:s BNP1. EU-kommissionen har dock konstaterat att många hinder måste undanröjas innan konsumenterna och företagen helhjärtat kan satsa på onlinetjänster: De tillämpliga bestämmelserna är ofta verkningslösa eller osäkra, erbjudandena är svåra att tolka och jämföra och betalningssätten och leveransmetoderna är ofta dyra och opraktiska2.

Därför har kommissionen i dag, inom ramen för den digitala agendan3 och inremarknadsakten4 och som ett svar på Europeiska rådets begäran om en färdplan för en digital inre marknad fram till 2012, lagt fram ett meddelande med 16 konkreta åtgärder som syftar till att fram till 2015 fördubbla e-handelns andel av detaljhandelns försäljning (i dag 3,4 %) och internetbranschens andel av EU:s BNP (i dag under 3 %). Handel och tjänster online skulle kunna stå för mer än 20 % av tillväxten och de nya arbetstillfällena i vissa medlemsstater (t.ex. Frankrike, Tyskland, Förenade kungariket och Sverige)5.

De tre kommissionärerna Michel Barnier (inre marknaden), Neelie Kroes (den digitala agendan) och John Dalli (konsumentpolitik) kommenterade sina ambitioner och underströk följande: "Mot bakgrund av Europas svåra läge brådskar det att gripa alla möjligheter och skapa fler arbetstillfällen. Den handlingsplan som vi lägger fram i dag kommer att skapa nya möjligheter för medborgarna och företagen. Den kommer också att ge den tillväxt och de arbetstillfällen som Europa så väl behöver. Planen syftar till att undanröja de hinder som hittills har bromsat utvecklingen av den europeiska internetekonomin."

Meddelandets innehåll

I linje med inremarknadsakten och den digitala agendan för Europa föreslås en handlingsplan som kommer att underlätta den gränsöverskridande tillgången till varor och internetinnehåll och på sikt åtgärda problemen med betalning och leveranser och säkra konsumentskydd och konsumentinformation. Den kommer också att främja tvistlösning och indragning av olagligt innehåll. Det här kommer att ge ett säkrare internet som är förenligt med de grundläggande rättigheterna och friheterna. Det handlar om att skapa villkor som främjar utvecklingen av en digital inre marknad genom att undanröja hinder och främja investeringar i trådlös konnektivitet och den nya generationens fasta infrastrukturer och samtidigt utveckla datamolntjänster.

I meddelandet fastställs att e-handelns och onlinetjänsternas potential kan uppgå till 20 % av arbetstillfällena och tillväxten under de närmaste fem åren. Tillgången till varor och tjänster för personer i geografiskt isolerade områden och svaga grupper kommer också att underlättas, vilket bidrar till den europeiska sammanhållningen.

Meddelandet behandlar också de hinder som står i vägen för internetekonomins utveckling: Det lagliga och gränsöverskridande utbudet är alldeles för begränsat, konsumentskyddet och konsumentinformationen är otillfredsställande, systemen för leverans och betalning är inte tillräckligt effektiva, det är fortfarande alldeles för svårt att göra något åt olagligt innehåll och det finns risk för ökad it-brottslighet.

Bakgrund

Konsumenterna saknar ofta förtroende för handel och tjänster online och vågar inte lita på att deras rättigheter ska respekteras, särskilt inte vid problem. Ibland känner de också frustration över att vissa tjänster inte erbjuds i det egna landet eller över att inte kunna handla i andra medlemsstater på grund av att man t.ex. vägrar att göra leveranser till andra länder eller inte godtar utländska betalkort. Ibland saknar de också tillgång till höghastighetsinternet eller konfronteras med en ökande it-brottslighet.

Direktivet om elektronisk handel (2000/31/EG) innehåller bestämmelser som främjar tillhandahållandet av onlinetjänster inom EU och garanterar att sådana tjänster uppfyller vissa kriterier. Där läggs grunden för en gränsöverskridande utveckling av onlinetjänster. Direktivet är teknikneutralt, och i ett offentligt samråd med berörda parter som genomfördes 20106 fastställdes att det är en hörnsten för en digital inre marknad. Man vill nu komplettera detta direktiv, men ingen ändring anses nödvändig.

Enligt direktivet måste leverantörer av onlinetjänster i princip följa reglerna i det land där de är etablerade. Direktivet innehåller också bestämmelser om konsumentskydd. Det ålägger t.ex. tjänsteleverantörerna att ange sina kontaktuppgifter på webbplatserna, det garanterar att reklam enkelt kan identifieras som sådan och det omfattar skydd mot skräppost. Det omfattar också bestämmelser som innebär att mellanhänder som fungerar som värdtjänster eller vidarebefordrar innehåll som läggs ut av tredje part under vissa villkor undantas från ansvar.

Se även MEMO/12/5

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm.

2 :

Intra-community cross-border parcel delivery, FTI Consulting, december 2011.

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity McKinsey Global Institute, maj 2011 och L'impact d'Internet sur l'économie française, McKinsey, mars 2011.

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm


Side Bar